אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
יציגות של ההסתדרות הלאומית במכבי
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
4 ינואר 2020

ביה"ד הארצי לא מצא מקום להתערב בפסיקת ביה"ד האזורי לפיה ההסתדרות הלאומית היא ארגון העובדים היציג של עובדי המערערת שאינם רופאים. עם זאת, הדיון הוחזר לבית הדין האזורי משום שנפלה טעות אריתמטית במספר החברים מקרב עובדי המערערת הדרוש לצורך עמידה בדרישת השליש. כן נקבע מאחר שההסתדרות הלאומית הכריזה על יציגות פעם נוספת, על המערערת לבדוק כעת את היציגות נכון למועד החדש, וככל שיסתבר כי ההסתדרות הלאומית היא הארגון היציג, הרי שיתייתר הצורך להכריע אם הייתה ארגון יציג גם במועד ההכרזה הקודם.

בית הדין הארצי לא מצא מקום להתערב בקביעות ביה"ד האזורי, הן ביחס לטענות שהועלו ביחס לגודלה של יחידת המיקוח והן ביחס לטענות שהועלו באשר לשיטת ההצטרפות המקוונת והיות ההצטרפות בכללותה וולונטרית ואותנטית.

אשר לטענות הנוגעות לקבוצות העובדים שיש לכלול ביחידת המיקוח, הרי שהכללים המשפטיים לקביעת יחידת מיקוח הם כי יש להעדיף יחידת מיקוח אחת במפעל אחד, ויש להעדיף יחידת מיקוח מפעלית על פני יחידת מיקוח מקצועית.

בפסק דין בהליך קודם צוין כי במקרה של התארגנות ראשונית מתחייבת גישה גמישה ומקלה יותר, תוך הכרה גם ביחידות מיקוח קטנות יותר שתאפשרנה לעובדים הכלולים בהן לממש את זכות ההתארגנות ולכן נקבע כי יש להכיר ב"מכבי פארם" וב"מגה לאב" כיחידות מיקוח נפרדות.

אין בהכרה ביחידות הנפרדות של "מכבי פארם"ו"- מגה לאב" כדי לשלול את האפשרות לראות ביחידות-משנה אלה כחלק מיחידת המיקוח הכוללת. הגדרת יחידת המיקוח היא שקלול של נסיבות העשויות להשתנות על ציר הזמן.

בשים לב לעיקרון לפיו יש להעדיף ככלל את יחידת המיקוח של כל מקום העבודה על פני פיצולה ליחידות משנה, הרי שגם אם הוכרו יחידות קטנות במסגרת ההלכה הנותנת הגנה מיוחדת להתארגנות פורצת ובהתאם מגמישה את הכללים הנוגעים ליחידת מיקוח בהתארגנות כזו, אין מניעה לראות בהן בשלב מאוחר יותר כחלק מיחידת המיקוח הכלל-מפעלית. ודאי כך, כאשר מדובר באותו ארגון עובדים וטרם נקבעו בשטח עובדות המצדיקות סטייה מהכלל האמור.

אשר למגזר הרופאים – בדין נקבע כי בנסיבות שהוכחו, יש לראות ברופאים כקבוצה בעלת אינטרס מיוחד המצדיק את הוצאתם מיחידת המיקוח הכלל-מפעלית וראייתם כיחידת מיקוח נפרדת, כמקובל בהקשר הענפי.

אשר לעובדי "מעונות תל השומר – "כאשר אין מחלוקת שעובדים אלה מקבלים את שכרם ממכבי ולא מ"בית בלב" הנטל מוטל היה על מכבי להוכיח כי הם אינם עובדיה לצורך אי הכללתם ביחידת המיקוח. אין הצדקה להתערב בקביעת ביה"ד קמא כי מכבי לא עמדה בנטל זה.

אשר לטענות הנוגעות לדרך ההצטרפות ללאומית והוכחת מספר חבריה מבין עובדי מכבי, בפסיקה נקבע כי אין דרך אחת להוכיח חברות בארגון עובדים, שכן עסקינן בשאלה ראייתית שהפתרון לה מצוי בתחום דיני הראיות. עוד נקבע כי תהיינה אשר תהיינה הראיות אשר יוצגו להוכחת החברות בארגון עובדים, ההכרעה בשאלה עובדתית זו היא עניין שעל הערכאה הדיונית לענות בו לאור מכלול הראיות המוצגות לה והמשקל שניתן להן.

במקרה זה, ביה"ד האזורי בחן את מכלול הראיות ושוכנע כי כל החברים שנטען על ידי לאומית כי הצטרפו לשורותיה נכון למועד הכרזת היציגות אכן הצטרפו אליה, ועשו כן באופן וולונטרי ואותנטי. מדובר בקביעה עובדתית שאין כל הצדקה להתערבות בה.

אמנם לאומית לא הציגה את טפסי ההצטרפות המקוונים המקוריים, אלא תיעוד שלהם במסגרת המערכת הממוחשבת, אלא שהגם שצירוף טופס ההצטרפות הוא "דרך המלך "אין לפרש את הפסיקה כאילו נקבע בה שאין בנמצא דרך אחרת להוכיח חברות בארגון עובדים. במקרה זה ביה"ד קמא שוכנע כי התיעוד האמור משקף נאמנה את טפסי ההצטרפות, ואין הצדקה להתערב בכך.

הפסיקה בעניין קל אוטו הכירה באפשרות של הצטרפות מקוונת לארגון עובדים ונקבעה שם גם חלוקת נטלי ההוכחה. במקרה זה, ביה"ד קמא שוכנע כי לא נפל פגם, ודאי לא פגם מהותי, במערכת ההצטרפות המקוונת על שלביה השונים, ואין הצדקה להתערב בכך. טעויות אנוש ספורות אינן מצדיקות להטיל ספק במערכת בכללותה, תוך פגיעה שעלולה להיות אנושה בזכות ההתארגנות.

לא נמצאה הצדקה להתערב בקביעותיו של ביה"ד האזורי באשר למספר החברים בלאומית נכון למועד הכרזת היציגות ולא הוכח כי נפל בהצטרפותם פגם (מלבד ביחס לתשעה עובדים שלשם הזהירות בלבד לא יובאו במניין), וזאת בין בהיבט הוולונטריות ובין בהיבט האותנטיות.

עסק (ארצי) 15780-09-19 מכבי שירותי בריאות נ' הסתדרות העובדים הלאומית בישראל ניתן על ידי אילן איטח, סיגל דוידוב-מוטולה, חני אופק גנדלר, נ.צ.: ש' זילברשטיין היפש, ג' צימרמן; ביום 24.12.19.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני