לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
יחסי עובד מעסיק והשבה
Avatar
vakrat
27 פברואר 2016

ספק אם מתקיימים יחסי עבודה בין התובע שישמש כאיש קול לבן חברת החדשות ומכל מקום מתקיימים התנאים להשבת הכספים העודפים שקבל איש הקול בשל מעמדו כעצמאי כמתחייב מהלכת עמיר.

ביה"ד האזורי הכיר במשיב כמי שהיה עובד של המערערת, וחייב אותה לשלם לו זכויות שונות. זאת, מבלי להתיר למערערת לקזז מסכומים אלו את הסכומים שקיבל המשיב ביתר כקבלן לעומת שכרו החלופי כעובד.

מבחנים לקיומם של יחסי עבודהעיקר הדיון נסב נגד קביעת ביה"ד כי התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, ואודות הטענה שעל המשיב להשיב למערערת את ההפרש בין כל הסכומים שקיבל ממנה ביתר כקבלן עצמאי, ובין הסכומים שהיה זכאי לקבל אילו היה מועסק אצלה כשכיר, על דרך של קיזוז הסכומים מהסכום שפסק ביה"ד האזורי; המשיב הגיש ערעור שכנגד שעיקרו גובה שכרו החלופי.

הנשיא פליטמן (אליו הצטרפו נציגי הציבור), קבע כי בחינת מכלול התשתית העובדתית מעלה ספק של ממש במסקנה לפיה התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעסיק. מחד, הקשר בין הצדדים היה ארוך, והמשיב השתלב במערך הארגוני שבאמצעותו ביצעה המערערת פעולות שהן בליבת פעילותה. מאידך, המשיב ניהל עסק עצמאי אמתי, שנתן שירותים לגורמים רבים אחרים, והשתכר מהם השתכרות כמעט שווה להשתכרותו מהמערערת. כמו כן, הבחירה במעמד של קבלן עצמאי הייתה של המשיב והוא קיבל את מלוא ההטבות שמעמד זה מציע. בנסיבות אלו, ולו רק מטעם זה של ספק של ממש בקיומם של יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, היה מקום לקבל את הערעור.

מעבר לזאת, בעניין עמיר נפסק, בשונה מבעבר, בשאלת זכותו של המעסיק לקיזוז ולהשבה ממי שהוכר בדיעבד כעובד שלו, לגבי הסכומים ששולמו לו ביתר כקבלן עצמאי לעומת השכר החלופי כעובד. אשר לשכר החלופי נפסק כי במקרים ברורים, שבהם המעסיק ידע כי מי שהוא בחר להעסיקו כקבלן הנו בעצם עובד, ובכל זאת עטה על היחס שביניהם כסות של מזמין-קבלן תחול הגישה ההרתעתית, לפיה אחת האפשרויות היא שהשכר החודשי הכולל, הגבוה משכר עובד, ששילם המעסיק יהא הבסיס לחישוב הזכויות הסוציאליות שאותן תובע העובד בדיעבד; במקרים שבהם נכפה למשל על עובד מעמד של קבלן נותן שירות על ידי מעסיקו כדי להתחמק ממתן זכויות כעובד, ראוי שביה"ד יחייב את אותו מעסיק בתשלום פיצוי לעובד בגין התנהגות חסרת תום לב, כמידת חוסר תום ליבו.

עם זאת, לא תמיד קביעת המעמד כעובד ברורה. כך גם במקרה זה, כאשר המשיב הוא שבחר באופן ההעסקה כקבלן, וגם לאחר תום הקשר ביניהם, קשה להגדיר בדיעבד את יחסי הצדדים כיחסי עובד ומעסיק. במקרה כזה, אין צידוק לחיוב המעסיק בפיצוי בגין התנהגות חסרת תום לב או לחישוב זכויותיו הסוציאליות של מי שהתברר בדיעבד שהוא עובד, על בסיס שכרו הכולל, אלא החישוב צריך להיעשות על בסיס שכר מופחת, אך זאת אך ככל שיש נתונים מוכחים על כך. בנסיבות אלו, מתעוררת שאלת ההשבה.

תביעת המעסיק לקיזוז ולהשבה היא תביעה חוזית ולא קמה למעסיק עילת תביעה לפי החוק לעשיית עושר ולא במשפט. לפיכך, תביעת ההשבה של המעסיק מוגבלת בשיעורה לתביעת קיזוז הפרש העלויות בין עלות העסקת העובד כקבלן בהשוואה לעלות העסקתו כעובד. במקרה כזה יש לפעול בהתאם לגישה החישובית לפיה שיעור ההשבה צריך להיקבע, לא לפי ההפרש בין השכר כקבלן שקיבל העובד בהשוואה לשכר החלופי כעובד, אלא, במקרה שיש נתונים מוכחים של שכר העובד אילו נחשב לעובד מלכתחילה, יהיה שיעור ההשבה תלוי בהפרש בין עלות השכר המופחת בתוספת כלל הזכויות המגיעות, בהשוואה לעלות השכר הכולל שבה נשא המעסיק בפועל. ככל שקיים פער עלויות לטובת העובד, יגיע לו ההפרש שישתלם לו עד סכום זכאותו בתביעתו על פי עילותיה.

מכאן, שגם אם לא היה מקום להתערב בקביעת ביה"ד קמא כי התקיימו יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים, ממילא היה מקום לקזז את הסכומים שקיבל המשיב ביתר כקבלן עצמאי לעומת השכר החלופי כעובד. זאת, נוכח קיומו של פער ניכר בין עלות שכרו החלופי של המשיב כעובד ובין התמורה הקבלנית ששולמה לו, וזאת גם אם נוסיף עליה סכום מסוים בגין הוותק העודף של המשיב וכישוריו בעבודתו. פער זה מכסה את מלוא הזכויות הסוציאליות שתבע המשיב, והרבה מעבר להן. לסיכום, במצב שבו התמורה ששולמה למשיב כיסתה את מלוא זכויותיו ומעבר לזה, לו היו הצדדים מסכמים ביניהם שמעמדו יהא כשל עובד, הרי שלא היה מקום לחייב את המערערת בתשלום הזכויות שנמנעו ממנו כעובד, וממילא כאמור ספק אם התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעסיק.

השופטים גליקסמן ואיטח פסקו כי דין הערעור להתקבל רק מהטעם שלא התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים, ולכן אין צורך לדון בשאלת הקיזו וההשבה; הערעור שכנגד נדחה.

תעא (ארצי) 56745-02-13 חברת החדשות הישראלית בע"מ נ' שחר צרפתי (עבודה; לאה גליקסמן, אילן איטח, יגאל פליטמן, נ.צ.: א' כרמון, י' דויטש; ניתן ביום 14.2.16.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני