לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
יום המנוחה של עובד סיעודי
Avatar
vakrat
23 יולי 2016

ביה"ד הארצי פסק כי חופשת המנוחה השבועית של מטפל סיעודי הגר בבית המטופל מתחילה ברגע שבו הוא סיים, ביום עבודה נתון, את משימתו האחרונה לטיפול במטופל, ועליה להימשך 25 שעות רצופות לפחות עד שובו לטפל במטופל, לפי מתכונת יום עבודתו הרגיל. בתחום חופשת המנוחה יש לכלול את יום מנוחתו השבועית של העובד הסיעודי. ביה"ד אף קבע את אופן חישוב הגמול בגין העסקה במנוחה השבועית של מטפל סיעודי כאמור.

המשיבה, אזרחית זרה, הועסקה כמטפלת הסיעודית של מערער 1 משך כשלוש שנים וארבעה חודשים עד להתפטרותה. עיקר הדיון נסב אודות זכותם של מטפלים סיעודיים המתגוררים בבית מטופליהם (להלן: מטפלים סיעודיים) למנוחה שבועית, אורכה של אותה מנוחה שבועית והגמול עבור עבודה בה.

ביה"ד עמד על התפתחות הפסיקה בעניין הענקת זכויות מכוח החוק למטפלים סיעודיים הגרים בבית מטופליהם, בציינו כי הפסיקה קבעה שאין להחיל על המטפלים הסיעודיים את חוק שעות עבודה ומנוחה (להלן: החוק). ביה"ד ציין כי הזכות למנוחה שבועית, שהיא זכות יסוד של אדם באשר הוא אדם, היא גם זכותם של העובדים באשר הם עובדים, ובכלל זה המטפלים הסיעודיים.

עוד צוין כי החוק לא נותן מענה למצב שבו מקום עבודתו של העובד אצל מעסיקו הוא גם ביתו, כפי הדבר אצל המטפל הסיעודי המתגורר בבית המטופל. לפיכך, החוק, במתכונתו הנוכחית וכל עוד לא תוקן, אינו מתאים להחלה על נסיבות עבודתם של המטפלים הסיעודיים הגרים בבית מטופליהם.

בהעדר הסדר חקיקתי לגבי זכות העובדים הסיעודיים למנוחה שבועית, ארכה וגמולה, ומשהמחוקק מתמהמה בקביעתו, על ביה"ד לקבוע לפחות את ההסדר הנורמטיבי בעניין המנוחה השבועית וגמולה של המטפלים הסיעודיים הגרים בבית המטופל.

אשר להסדר הראוי ביחס למימוש הזכות למנוחה השבועית, נקבע כי אורכה של המנוחה השבועית צריך לעמוד ככלל, על אורכה של מנוחת השבת, דהיינו – 25 שעות רצופות לפחות. על המעסיק או מי מטעמו להבהיר מראש לעובד הסיעודי הגר בבית המטופל, בכתב בהסכם העבודה ובעל פה, את זכותו לחופשת מנוחה בת 25 שעות רצופות; יש לציין מראש שבמהלך חופשת המנוחה יכול העובד על פי רצונו לשהות בבית המטופל או מחוצה לו; יש להדגיש בפני המטפל הסיעודי, מראש, כי בזמן חופשת מנוחתו הוא פטור מכל עבודה ומחויבות למטופל, ואין המעסיק או מי מטעמו רשאי לדרוש זאת ממנו, אפילו בחר המטפל הסיעודי לשהות בזמן חופשת מנוחתו בבית המטופל.

לאור האמור, חופשת המנוחה מתחילה ברגע שבו סיים המטפל הסיעודי ביום עבודה נתון את משימתו האחרונה לטיפול במטופל באותו יום, לרבות השגחה, ועליה להימשך 25 שעות רצופות לפחות עד שובו לטפל במטופל, לרבות השגחה עליו, על פי מתכונת יום עבודתו הרגיל. בתחום חופשת המנוחה יש לכלול את יום מנוחתו השבועית של העובד הסיעודי.

אשר לגמול בגין העסקה במנוחה השבועית, יש לראות מטפל סיעודי כעובד במשרה מלאה. עובד כזה אינו עובד שעתי כיוון שלא ניתן לקבוע את שעות עבודתו על פי חוק, אלא הוא עובד במשרה מלאה במשך יום עבודה מלא על בסיס שכר חודשי או יומי. על עובד כזה חל חוק שכר מינימום והוא זכאי להשלמת שכר מינימום יומי או חודשי. חל עליו חוק חופשה שנתית, כשיום עבודתו נחשב ליום עבודה מלא. זכאותו לדמי הבראה לפי צו ההרחבה נקבעת כזכאות של עובד בהיקף משרה מלא.

לאור האמור לגבי עובד שכזה, הזכאות לגמול בגין עבודה ביום המנוחה צריכה להיגזר משכרו היומי או החודשי. אשר לחישוב שיעור הגמול בגין עבודה ביום המנוחה של המטפל הסיעודי, לפי סעיף 17(א) לחוק, אם הועסק עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן הוא זכאי לשכר של 150% משכרו הרגיל, ולפי זאת יש לחשב הגמול המגיע לו. אותו גמול באותו שיעור צריך להיות גם גמולו של המטפל הסיעודי העובד ביום מנוחתו, או בחלקו, כשכר ראוי. להבדיל משעות עבודתו במהלך יום עבודתו, היעדרותו של המטפל הסיעודי מעבודתו ביום מסוים או בחלקו ניתנת לקביעה, ועל פיה יש לקבוע גמולו בגין עבודה ביום המנוחה או חלקו.

כיום מנוחה, לעניין חישוב השכר היומי של המטפל הסיעודי העובד ביום מנוחתו, ייחשב רצף השעות ללא הפסקה, מתחילת עבודת המטפל הסיעודי בבוקר ועד לסיומה לעת ליל, כשהמטופל הולך לישון, כמתכונת עבודתו הרגילה והיומיומית של המטפל הסיעודי. גמולו עבור אותו יום, צריך להיות 150% משכרו עבור יום עבודה רגיל, שאיננו יום המנוחה.

ככל שעבודתו של העובד ביום המנוחה שונה ממתכונת העבודה ביום עבודה רגיל, יחושב התגמול בהתאמה, בשינויים המחויבים; ההסדר שאומץ לגבי יום המנוחה השבועי ביחס לעובד הסיעודי, אינו בר התניה, ועדיף על כל הסכם עבודה מקפח בהשוואה אליו, ואין בו תוספת תשלום חריגה בשיעורה למעסיקים המטופלים על ידי עובד סיעודי, שהרי ממילא, לפי הסכם עבודתו של העובד הסיעודי עליו לעבוד 6 ימים בלבד, כך שעל משפחת המטפל לטפל במטופל הסיעודי בעצמם בחופשת מנוחתו, או למצוא עובד סיעודי חלופי ולשלם שכרו.

עע (ארצי) 47576-10-12 אריה זטלמן ז"ל נ' ולנטינה פטרוב, ניתן על ידי יגאל פליטמן, לאה גליקסמן, אילן איטח, ביום 7.7.16.

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני