לא ניתן לקבל פיצוי בגין עגמת נפש בנוסף לפיצויי הלנה

משעה שנפסקו לעובד פיצויי הלנה אין מקום לפסוק לזכותו גם עגמת נפש בגין אותה הלנה.

שכרמשעה שהפיצוי בגין עוגמת הנפש נפסק בגין העובדה ששכרה של המשיבה לא שולם במועדו מחד, ומאחר שהוראות חוק הגנת השכר, תשי”ח-1958, שעל פיהן נפסקו למשיבה פיצויי ההלנה, נוגעות באותה הפרה ממש וקובעות סנקציה חריפה בגין הלנת השכר מאידך, אין מקום לפסיקת פיצוי בנפרד בגין עוגמת הנפש שנגרמה למשיבה עקב הלנת שכרה. משבחר בית הדין קמא לפסוק למשיבה פיצויי הלנת שכר מלאים לפי חוק הגנת השכר, ובשים לב לשיעור הפיצוי כפי שנקבע לעניין זה בחוק, ולתכלית העומדת ביסודו, די בכך כדי לפצות את המשיבה גם על עוגמת הנפש.

יש לראות את מועד מסירת ההמחאה כעוצרת את מרוץ פיצויי ההלנה ורק עד מועד מסירת ההמחאה יש לשלם את פיצויי ההלנה.

ברע (ארצי) 20418-03-13 משה סעיד נ’ מנוסביץ רעות, ניתן על ידי יגאל פליטמן, רונית רוזנפלד, יעל אנגלברג שהם, נ.צ.: א’ פז, מ’ ינון, ביום 7.11.13.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

לראש העמוד