לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
חילופי מעבידים במקום העבודה
Avatar
jonydov
8 יוני 2012

מעבידים רבים הרוכשים עסק או מפעל כלל אינם ערים למשמעויות המשפטיות הנוגעות להמשך העסקתם של עובדים לאחר הרכישה. בטעות סבורים הם כי עם העברת העסק או המפעל לבעלות של מסגרת משפטית חדשה אין כל רציפות של זכויות לעובדים כאילו העובדים הינם נושים רגילים.

כתוצאה מכך, חשופים מעבידים חדשים לתביעות או לעלויות כלכליות שכלל לא נלקחו על ידם בחשבון בעת הרכישה, אשר לעיתים יכולות להיות משמעותיות ביותר.

האמור רלבנטי גם כאשר ישנם חילופי מעבידים על רקע קשיים כלכליים.

להלן נשפוך מעט אור על נושא זה.

שאלות ותשובות

מהו מעמדו של עובד בעת חילופי מעבידים?

מהם התנאים שבהם נקלט העובד בעבודה אצל המעביד החדש?

כאשר עובד במפעל או בעסק ממשיך לעבוד גם לאחר שמעבידו הוחלף במעביד חדש נשמרות לו הזכויות הנתונות לו על-פי חוקי העבודה המגן ועל-פי ההסכמים הקיבוציים שחלו בתקופת העסקתו על-ידי מעבידו הקודם (סעיף 18 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -1957).

הזכויות העיקריות מכוח חוקי המגן בהן מדובר הינן הזכות לפיצויי פיטורים (סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963), לחופשה (סעיף 3(א) לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951), שכר ותשלומים לקופת גמל (סעיף 30(א) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958) מחלה (סעיף 4 לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976) ועוד.

בכל החוקים העוסקים בכך קבע המחוקק עקרון של שמירת זכויות העובד בעת חילופי מעבידים, כך שהנטל לקיום הזכויות אלו עובר אל כתפי המעביד החדש עבור תקופת העבודה אצל המעביד הקודם והחדש כאחד, אפילו אם עבד העובד יום אחד בלבד אצל המעביד החדש.

כיצד ניתן למנוע שהנטל לקיום הזכויות יעבור אל כתפי המעביד החדש?

כדי שהאחריות לתשלום זכויות עובדים עבור תקופת עבודה אצל המעביד החדש לא תיפול על כתפי המעביד החדש, על המעביד המקורי להביא לסיום יחסי העבודה בינו לבין עובדיו לפני ביצוע ההעברה. במסגרת הסכם הרכישה צריך לעגן עניין זה. במידה והמעביד החדש מעוניין בקליטת העובד אצלו, ללא שמירת רצף זכויות, עליו לעשות זאת לאחר שלושה חודשים ממועד פיטוריו של העובד.

במידה והמעביד מעוניין לקלוט מיידית את העובד, אזי במקרה כזה ישמר רצף הזכויות לעובד שנקלט מכוח הזיקה של העובד למקום העבודה. במקרה כזה, לכל הפחות, יש מקום להבטיח (בין היתר, באמצעות חוזה המכירה) שהמעביד המקורי ישלם לעובדיו את כל התשלומים המתחייבים עבור תקופת עבודתם אצלו, כולל פיצויים, ובמידה ותחול חבות כלשהי נוספת כלשהי על המעביד החדש עבור תקופה זו יפצה-ישפה המעביד המקורי את המעביד החדש. במקביל, רצוי לדאוג שהעובד יוחתם על כתב ויתור וסילוק, על פיו עם קבלת הכספים המתחייבים מסיום עבודתו אצל המעביד המקורי אין לו כל תביעות.

כמובן, שקיימת גם האפשרות שהמעביד החדש ייקח על עצמו את תשלום הזכויות לעובדים גם בגין תקופת עבודתם אצל המעביד המקורי, תוך גילום עניין זה במסגרת תנאי הרכישה.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני