לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
חוק שעות עבודה ומנוחה
Avatar
vakrat
20 ספטמבר 2012

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א- 1953 מסדיר את מספר שעות העבודה שהמעסיק רשאי להעסיק בכל יום או שבוע עבודה, ימי המנוחה המגיעים לעובד וכן והתשלום המגיע לעובד עבור העסקה ביום המנוחה ובשעות נוספות.

בנוסף, אם ביחסי הצדדים ליחסי העבודה חלים צווי הרחבה, או הסכמים והסדרים קיבוציים יש לפעול לפי ההוראות הקבועות בהם.

בנוסף – יש לבחון הכללים שנקבעים ביחסי הצדדים, אם וככל שהנושא הוסדר בהסכם אישי, ככל שאינו גורע מזכויות המגיעות לעובד מכוח חוק, הסכם קיבוצי או צו הרחבה כאמור.

שאלות ותשובות

מהן שעות עבודה?

שעות העבודה הוא הזמן בו עומד העובד לרשות העבודה, כולל הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואוויר, אך לא כוללות הפסקות בהן העובד לא עומד לרשות העבודה כפי שמוגדר בחוק כ"הפסקה".

יום עבודה עומד על 8 שעות ביום רגיל, ו- 7 שעות בעבודת לילה, בערב שבת (יום שישי) ובערבי חג אם לא נקבע יום עבודה ארוך יותר בתקנות או בהסכם קיבוצי שאושר על ידי השר.

על פי חוק עומדות שעות העבודה על 45 שעות שבועיות. על פי צו ההרחבה הכללי בדבר קיצור שעות עבודה עומד שבוע העבודה על 43 שעות שבועיות.

מהי המנוחה השבועית?

אם לא נקבע אחרת בתקנות, אורך המנוחה השבועית לעובד הינו 36 שעות ברציפות. המנוחה השבועית תכלול: ליהודי את יום השבת, לגבי מי שאינו יהודי אחד מהימים – שישי שבת או ראשון – לפי בחירתו.

לא ניתן לתת יום מנוחה שבועי ביום שלא מהימים שפורטו לעיל (הגדרת מנוחה שבועית).

תשלום עבור שעות נוספות?

עובד שעבד שעות נוספות, זכאי לתוספת של 25% לפחות משכרו הרגיל לכל שעה משתי השעות הנוספות הראשונות, כל שעה נוספת מעבר לזה מזכה את העובד בתוספת של 50% לפחות משכרו הרגיל. אם העובד מקבל לפי תוצרת ישלם לו המעביד בעד כל יחידה שנעשתה בשתי השעות הנוספות הראשונות לא פחות מ 1.25 מהשכר שהיה משתלם לאותה יחידה, ולא פחות מ 1.5 מהשכר שהיה משתלם לעובד עבור כל יחידה שנעשתה בשעות שלאחר מכן.

לגבי עובד המקבל את שכרו על בסיס חודשי או יותר מכך ישנה אפשרות לתת לו, במקום הגמול, מנוחה של שעה ורבע לכל אחת משתי שעות נוספות ומנוחה של שעה וחצי לכל שעה נוספת שלאחריהן (וזאת מבלי לפגוע בגובה השכר הקבוע לאותו חודש או תקופה).

על פי סעיף 5 לחוק הגנת השכר, חל איסור על המעביד לקבוע שכר הכולל בתוכו תשלום עבור שעות נוספות. תשלום זה צריך להיות משולם בנפרד בתלוש השכר.

מהו התשלום המגיע עבור שעות עבודה בשעות נוספות?

תוספת של 50% לפחות מהשכר הרגיל וכן מנוחת פיצוי בתשלום בשיעור של שעת עבודה על כל שעת עבודה ביום המנוחה. מנוחת הפיצוי אם לא נתנה, אינה ניתנת לפדיון לאחר סיום יחסי העבודה.

האם ניתן להעסיק עובד עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית?

כלל, אסור להעביד עובד בשעות נוספות ובמנוחה השבועית ללא היתר משר התעשייה המסחר והתעסוקה. כמו כן, חל האיסור על בעל חנות לסחור בחנותו, ועל בעל בית מלאכה או מפעל לעבוד בבית מלאכתו או במפעלו (על פי סעיף 10 לחוק יש עבודות המותרות).

למי יכול להינתן היתר להעבדה בשעות נוספות?

שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לתת היתר לעבודה בשעות נוספות בתקופה של מצב חירום בתוקף הכרזה (מדינת ישראל נמצאת במצב הזה מיום הקמתה) וכן למקומות עבודה הקשורים לביטחון המדינה ובשירותים חיוניים; בשירותים ציבוריים לא תעשייתיים; בשמירה, בבתי חולים; בבתי מרקחת; במוסדות לטיפול בילדים ובזקנים; בבתי אוכל; בתי מלון; בתי קפה; מפעלי תרבות, ספורט ושעשועים; בבודות גמר והכנה שיש לעשותה מחוץ לשעות הרגילות; בעבודה שמטבעה נעשית לסירוגין ובהפסקות; בעבודה עונתית או במקרים יוצאים מהכלל כשיש לחץ עבודה זמני בלתי רגיל.

למי יכול להינתן היתר להעבדה במנוחה השבועית?

שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לתת היתר להעבדת עובד במנוחה השבועית או בחלק ממנה, אם הוא משוכנע שהפסקת העבודה עלולה לפגוע בביטחון המדינה, בביטחון הגוף או הרכוש, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים חיוניים לציבור.

יצויין, בחוק קיימות תקנות שעות המנוחה השבועית בתחבורה, בבתי דואר, בבתי קולנוע, בעבודה במשמרות, בתי חולים, ברפתנות, בלולנות ובשמירה (בוטל).

האם קיים היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות?

התשובה חיובית. היתר כללי להעבדה בשעות נוספות לכל העובדים (פורסם בילקוט הפרסומים 1977 התשל"ד ב- 06/01/74 עמ' 553): היתר זה מתיר את העבדת כלל העובדים במשק 4 שעות נוספות ליום, אך לא יותר מ – 12 שעות נוספות לשבוע, וזאת ללא צורך בהיתר מיוחד.

היתר כללי להעבדה בשעות נוספות במפעלים בהם עובדים שבוע עבודה בן 5 ימים (פורסם בילקוט הפרסומים 3669, התשמ"ט 15/06/89 עמ' 3349): היתר זה מתיר העבדה בימים א' – ה' 3.4 שעות נוספות ליום (מי שעובד 5 ימים בשבוע אמור לעבוד 8.6 שעות ליום. 3.4 הוא ההפרש בין 8.6 ל – 12). כמו כן ביום שאינו נמנה עם ימי העבודה הרגילים ואינו יום מנוחה שבועי ניתן לעבוד 6 שעות נוספות.

בכל מקרה אסור שסך השעות הנוספות לשבוע יהיה מעל ל- 15 שעות.

חוק שעות עבודה ומנוחה?

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על : נוער עובד (שלגביו הוראות מיוחדות בחוק עבודת הנוער), שוטרים, חלק מעובדי המדינה, יורדי ים, עובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה ובמשרות אמון אישי ועובדים שתנאי עבודתם אינם מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

סקירת פסיקה

שעות נוספות/העברת נטלי הראייה/תביעת נזק בגין מסירת מכתב פיטורים

בית הדין הארצי לעבודה פסק, כי מגמת הפסיקה היא הגמשת הכללים בדבר נטל הראייה החלים על התובע גמול שעות נוספות, בנסיבות שונות, כאשר די בכך שהעובד הוכיח את מתכונת העבודה בכללותה, והוא אינו נדרש להוכחה מדויקת של שעות עבודתו. כן יש לתת ביטוי מעשי לנפקות המשפטית של הפרת המעביד את חובותיו הרישומיות, דהיינו חובותיו לנהל פנקס שכר, פנקס שעות עבודה ומנוחה, מתן אישורים לעובד וקיום חובות אחרות החלות עליו לפי הדין, ולהחיל את ההלכה, כי בהעדר רישומים בקשר לעבודתו של העובד כמתחייב בחוק, יועבר נטל ההוכחה למעסיק.

כן נקבע, כי אין לקבוע כלל גורף לפיו בכל מקרה שמעביד מסרב למסור לעובד מכתב פיטורים הוא יחויב בתשלום פיצוי בשיעור דמי אבטלה שהיו עשויים להגיע לעובד. יחד עם זאת, ככל שהעובד יוכיח נזק קונקרטי בגין אי-קיום החובה למסור לו מכתב פיטורים, וככל שיוכיח כי הימנעות המעסיק ממסירת מכתב פיטורים הייתה בלתי סבירה, יוכל העובד לתבוע פיצוי בעד נזק שנגרם לו עקב אי-מתן מכתב פיטורים או מסמך אחר שהמעסיק חייב למסור לעובד.

עע (ארצי) 212/06 ימית א. ביטחון (1988) בע'מ נ' אלי אפרים, ניתן על ידי בית הדין הארצי (ס' אדלר, נ' ארד, ל' גליקסמן), ביום 12.11.2008.

פוסטים קשורים

הלנת שכר וחוק הגנת השכר

חוק הגנת השכר תיקון 24 – שעות נוספות

תיקון 24 לחוק הגנת השכר – אחריות מנהלים

סעיף 25 לחוק הגנת השכר – ניכויי שכר

תלוש משכורת

תשר (טיפ) – הכנסת עבודה

חוק שעות עבודה ומנוחה – שעות נוספות

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני