לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
חוק למניעת הטרדה מינית – טבלת תקנות למניעת הטרדה מינית בעבודה
vakrat
3 אוקטובר 2012

 

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998

 

מס' הוראהבחוק  שם ההוראהבחוק  תיאור הוראה
1. הגדרות  הגדרות התקנות מגדירות, בין היתר, כדלקמן – "אחראי" – מי שמונה לפי תקנה 4, בין שהוא עובדו של המעביד ובין שאינו עובדו;  "הסדר משמעת" – הוראות בחיקוק, בהסכם קיבוצי או בהסדר קיבוצי, או הוראות החלות מכוח אחד מאלה, הקובעות עבירות משמעת שענישה בצדן; "ממונה" – ממונה מטעם מעביד אף אם אינו עובדו; "מעביד קטן" – מעביד המעסיק פחות מעשרה עובדים; "מתלונן" – אדם הטוען כי הוטרד מינית או כי התנכלו לו, במסגרת יחסי עבודה; "נילון" – מי שהמתלונן טוען שביצע את ההטרדה המינית או את ההתנכלות נושא התלונה; "עובד" – לרבות עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל המעביד בפועל; "עניני עבודה" – קבלה לעבודה, תנאי עבודה, לרבות התנאים הפיסיים והסביבתיים הקשורים למסגרת יחסי עבודה ולרבות שכר או גמול אחר שנותן מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים, פיצויי פיטורים וכן הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה; "תלונה" – תלונה בגין הטרדה מינית או התנכלות כלפי אדם במסגרת יחסי עבודה; "תקנון לדוגמה" – התקנון לדוגמה שבתוספת.
2(א)(1)  אמצעי מנע התקנות מחייבות מעביד להביא לידיעת כל ממונה ולידיעת כל עובד את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק.  
            2(א)(2)   התקנות מחייבות את המעביד להבהיר לכל ממונה ולכל עובד את חובות המעביד לפי החוק ותקנות אלה.
2(א)(3)   התקנות מחייבות את המעסיק לדרוש מכל ממונה ומכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית ומהתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי עבודה ולנקוט כל אמצעי למניעת מעשים כאמור.
2(ב)   התקנות קובעות כי מעביד המעסיק 25 עובדים או פחות יצא ידי חובת הוראות תקנת משנה 2(א) אם הביא את התקנון לדוגמה לידיעת כל עובד שלו וכל ממונה, בין בדרך של מסירה ובין בדרך הקבועה בתקנה 8(3).
2(ג)   התקנות קובעות כי מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים יצא ידי חובת הוראות תקנת משנה 2(א), אם פעל בהתאם להוראת תקנה 8(3), בדבר פרסום תקנון במקום העבודה.
2(ד)   התקנות מחייבות מעביד לאפשר לעובדיו להשתתף, במשך שעות העבודה, בפעולות הדרכה והסברה שעניינן מניעת הטרדה מינית והתנכלות שמארגן, בתכיפות סבירה, ארגון עובדים יציג, או ארגון כאמור בסעיף 12(3) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע במהלך התקין של העבודה. עם זאת, תקנה זו לא תחול על מעביד המארגן פעולות הדרכה והסברה כאמור בעצמו או באמצעות ארגון כאמור.
2(ה)   התקנות מחייבות גם את המעביד להעמיד לעיון ממונה וכן לעיון עובדיו, את הוראות החוק ותקנות אלה וכן ימסור להם, על פי בקשה, עותק מהוראות אלה.
3(א)(1)   התקנות קובעות כי אם חל אצל מעביד הסדר משמעת, למעט הסדר משמעת החל מכוח חיקוק, על המעביד לעשות אחד מאלה: (1) לקבוע בהסדר המשמעת כי הטרדה מינית והתנכלות הן עבירות משמעת חמורות ולהתאים את הוראות הסדר המשמעת לקביעה כאמור וכן להוראות תקנות אלה; היה תיקון הסדר המשמעת טעון הסכמה של אחר, על המעביד לפעול לקבלת הסכמתו של האחר; או לחילופין (2) על המעביד לקבוע, לענין הטרדה מינית והתנכלות, הוראות בכתב, המקבילות לאלה שבהסדר המשמעת לגבי עבירות משמעת חמורות.
3(ב)   התקנות קובעות כי אם לא קיבל מעביד את הסכמתו של אחר כאמור בתקנת משנה 2(א)(1) בתוך זמן סביר, עליו לפעול לפי תקנת משנה 3(א)(2), היינו – על המעביד לקבוע, לענין הטרדה מינית והתנכלות, הוראות בכתב, המקבילות לאלה שבהסדר המשמעת לגבי עבירות משמעת חמורות.
3(ג)   התקנות קובעות כי כל עוד לא הותאם הסדר המשמעת על פי הוראות תקנת משנה 3(א), על המעביד והאחראי לפעול לפי ההוראות שבהסדר המשמעת שניתן ליישמן לענין הטרדה מינית והתנכלות.
3(ד)   התקנות קובעות כי אם חל אצל מעביד הסדר משמעת מכוח חיקוק, ואין באותו הסדר התייחסות מפורשת להטרדה מינית והתנכלות, יפעל המעביד לפי תקנת משנה (א)(2), היינו  – על המעביד לקבוע, לענין הטרדה מינית והתנכלות, הוראות בכתב, המקבילות לאלה שבהסדר המשמעת לגבי עבירות משמעת חמורות.
3(ה)   התקנות מחייבות את המעביד להעמיד לעיון ממונה, לעיון עובדיו ולעיון ארגון העובדים היציג את ההוראות לענין הטרדה מינית והתנכלות שבהסדר המשמעת החלות אצלו; כן על המעביד למסור לממונה, לעובדיו ולארגון העובדים היציג עותק מהוראות אלה, על פי בקשתם.
4(א) אחראי ותפקידיו החוק מחייב מעביד למנות אדם מטעמו לאחראי, ולמנות יותר מאחראי אחד אם יש צורך בכך, כדי לאפשר גישה נוחה לאחראי, בהתחשב במספר מקומות העבודה ובפיזורם הגאוגרפי.
4(ב)   התקנות קובעות כי על מעביד למנות לאחראי, ככל שניתן, אדם המתאים למילוי תפקידיו של אחראי, מבחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועיים, מבחינת יחסי האנוש שלו וכן מבחינת בקיאותו בחוק, בתקנות אלה ובהוראות התקנון והסדר המשמעת החלים אצלו.
4(ג)   התקנות קובעות, כי, ככל שניתן, ימנה מעביד אישה לאחראית; במידה ומינה המעביד יותר מאחראי אחד, ימנה, ככל שניתן, אישה אחת לפחות מבין כל שני אחראים.
4(ד)   התקנות קובעות כי אם נבצר מאחראי למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבה כאמור בתקנות 5(ב) או 6(ב), ואין אחראי אחר שיכול למלא את מקומו, ימנה לו המעביד ממלא מקום.
4(ה)   התקנות קובעות כי תפקידיו של אחראי הם: (1) קבלת תלונות; (2) קיום בירור לשם מתן המלצות למעביד בדבר הטיפול במקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה; (3) מתן ייעוץ, מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו.
4(ו)   התקנות קובעות כי במידה והיה אחראי עובדו של המעביד, אזי יש לכלול תפקידיו כאחראי בתפקידו אצל המעביד.
4(ז)   התקנות מחייבות את המעביד להביא לידיעת כל עובד את שם האחראי ואת הפרטים הדרושים לשם פניה אליו; כן על המעביד להקל  על הגישה לאחראי ולתת לו את התנאים הדרושים למילוי תפקידו.
4(ח)   התקנות קובעות כי רשאי מעביד קטן (מעביד המעסיק פחות מעשרה עובדים) לקבוע את עצמו כאחראי; במידה וקבע מעביד כאמור, יחולו עליו הוראות תקנות אלה לענין אחראי, בשינויים המחויבים.
5(א) דרך הגשת תלונה התקנות קובעות כי תלונה תוגש לידי אחראי, על ידי המתלונן בעצמו או על ידי אדם אחר מטעמו, ויכול שתוגש בכתב או בעל פה.  
5(ב)   התקנות קובעות כי אם האחראי הוא הנילון (המטריד) עצמו, או שהוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה, תוגש התלונה לאחראי אחר או לממלא מקומו של האחראי שהתמנה לפי תקנה 4(ד) לתקנות, ובהעדרם – למעביד. במידה והוגשה התלונה למעביד כאמור, יחולו על המעביד הוראות תקנה זו ותקנה 6 לענין אחראי, בשינויים המחויבים
5(ג)(1)   התקנות קובעות כי אם הנילון הינו עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד, אזי תוגש התלונה לאחראי מטעם קבלן כוח האדם או לאחראי מטעם המעביד.
5(ג)(2)   התקנות קובעות כי במידה והוגשה תלונה לאחראי מטעם קבלן כוח האדם, רשאי אותו אחראי להעביר את הטיפול בבירור התלונה לאחראי מטעם המעביד. במידה ועשה כן האחראי מטעם קבלן כוח האדם, יודיע על כך האחראי בכתב למתלונן.
5(ד)   התקנות קובעות כי אם הוגשה תלונה בעל פה, על האחראי לרשום את תוכנה, כי המתלונן או מי שמגיש את התלונה מטעמו יחתמו על הרישום כדי לאשר את תוכנו, וכי על האחראי למסור לו העתק מהרישום החתום.
6(א) בירור תלונה או מקרה התקנות קובעות כי אם התקבלה תלונה, על האחראי ליידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או בהתנכלות לפי החוק. כן על האחראי לפעול לבירור התלונה, ולצורך כך, בין היתר, עליו לשמוע את המתלונן, את הנילון ועדים, אם ישנם, וכן לבדוק כל מידע שהגיע אליו בענין התלונה.
6(ב)   התקנות אוסרות על אחראי לטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה.
6(ג)   התקנות קובעות כי אם אחראי הינו על נגיעה אישית כאמור בתקנת משנה 6(ב), עליו להעביר את הבירור לאחראי אחר או לממלא מקומו שהתמנה לפי תקנה 4(ד) לתקנות ובהיעדר אחד מאלה – למעביד; במידה והעביר האחראי את הבירור למעביד כאמור, יחולו על המעביד הוראות תקנה זו לענין אחראי על המעביד בשינויים המחויבים.
6(ד)   התקנות קובעות כי בירור תלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי.  
6(ה)   התקנות קובעות כי בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים, ובין היתר, חל איסור על אחראי לגלות מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן לשם הבירור עצמו או על פי דין.
6(ו)   התקנות מחייבות את מעביד להגן על המתלונן, במהלך בירור התלונה, מפני פגיעה בעניני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה; בין היתר, על המעביד לפעול להרחקת הנילון מהמתלונן, ככל שניתן וככל שנראה לו נכון בנסיבות הענין.
6(ז)   התקנות קובעות כי בתום בירור התלונה על האחראי להגיש למעביד, ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה, לרבות לענין כל אחד מהעניינים המפורטים בתקנה 7(א) ו-(ד).  
6(ח)   התקנות קובעות כי במידה והנילון הינו עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד, על האחראי להגיש את סיכומו לקבלן כוח האדם ולמעביד.
6(ט)   התקנות קובעות כי אם נודע למעביד על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, ולא הוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו, עליו להעביר את המקרה לבירור של אחראי; במידה והועבר מקרה כאמור לבירור של אחראי או נודע לאחראי על מקרה כאמור, על האחראי לקיים, ככל שניתן, בירור על אודות המקרה לפי תקנה זו, בשינויים המחויבים, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, על האחראי לברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.
7(א)(1) טיפול במקרה של הטרדה או התנכלות התקנות קובעות, כי לאחר שמעביד קיבל את סיכומו והמלצותיו של האחראי לפי תקנה 6(ז), עליו להחליט, בלא דיחוי ובתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה, על הפעלת הסמכויות שבידיו לגבי כל אחד מאלה: (1) מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים במסגרת יחסי עבודה והרחקת הנילון מהמתלונן, וכן נקיטת צעדים בעניני עבודה, והכל כדי למנוע את הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות; (2) פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר משמעת החלות אצל המעביד לענין הטרדה מינית או התנכלות; (3) אי נקיטת צעד כלשהו.
7(ב)   התקנות מחייבות את המעביד לפעול בלא דיחוי לביצוע החלטתו לפי תקנת משנה 7(א) ועליו למסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן, לנילון ולאחראי; כן על המעביד לאפשר למתלונן ולנילון לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו.
7(ג)   התקנות קובעות כי המעביד רשאי, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתו לפי תקנת משנה 7(א) או לעכב את ביצועה ועליו למסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראי.
7(ד)   התקנות קובעות, כי על אף תקנה משנה 7(א), רשאי מעביד לדחות את החלטתו, לעכב את ביצועה או לשנותה, בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה נושא ההחלטה. במידה והחליט המעביד לעשות כאמור, עליו למסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראי, לפעול לפי הוראות תקנה 6(ו) בדבר הגנה על המתלונן, וכן לקבל החלטה בתום ההליכים כאמור. 
7(ה)   התקנות קובעות כי אם הנילון הינו עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעביד, רשאים המעביד וקבלן כוח האדם להסכים מי ביניהם יבצע את הוראות תקנה זו, כולן או חלקן.
8(1) תקנון מותאם התקנות קובעות כי על מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים, לערוך בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות, לרבות התאמה הנובעת מהיקף פעילותו של המעביד כמעביד, מסוג פעילותו כאמור, ממספר עובדיו, משפתם, מהרכב כוח האדם ומכל תכונה אחרת המייחדת אותו כמעביד.
8(2)   התקנות קובעות כי אם חלות אצל המעביד הוראות הסדר משמעת כאמור בתקנה 3, עליו להתאים את התקנון לדוגמה על ידי פירוט בו של הוראות כאמור;
8(3)   התקנות קובעות כי על המעביד לפרסם את התקנון המותאם לפי פסקאות 8(1) או (2) (להלן – התקנון המותאם) במקום בולט לעין שבשליטתו, ובמקרה הצורך לפרסם את התקנון המותאם ביותר ממקום אחד כאמור. 
8(4)   התקנות מחייבות את המעסיק למסור עותק מהתקנון המותאם לממונה מטעמו שאינו עובדו ולארגון העובדים היציג, וכן לכל עובד שביקש זאת.
9(ב)   התקנות קובעות כי הן יחולו על כוחות הבטחון ועל המשרתים והעובדים בהם, בשינויים המחויבים לפי הענין, לרבות השינויים המחויבים בשל קיומם של הליכים משמעתיים ומשפטיים ייחודיים למשרתים ולעובדים בכוחות הבטחון.
תוספת (תקנה 1)   בתוספת לתקנות מופיע התקנון לדוגמא שעל המעביד לפרסם בהתאמות הנדרשות למקום העבודה, כאמור בתקנה 8 לתקנות.

 הוראות חוק ופסיקה בנושא הטרדה מינית בעבודה

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998

תקנון למניעת הטרדה מינית

טבלת תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998

טבלת חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998

הטרדה מינית במקום העבודה – סקירת פסיקה

 

 

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני