לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
חוק ימי מחלה
Avatar
vakrat
1 אוקטובר 2012

חוק ימי מחלה 

מי זכאי לדמי מחלה מכוח החוק?

זכאי לכך עובד אשר נעדר מן העבודה "עקב אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי".

שימו לב – שאלת האשם אינה משנה כלל.

הוראת החוק הינה רחבה וכוללת היעדרות מהעבודה גם עקב אובדן כושר עבודה אשר הינו תוצאה של מעשה רשלני של ידי העובד.

האם חלה על העובד חובה למסור למעביד הודעה על היעדרותו עקב מחלה?

כן, וזאת תוך שלושה ימים מהיום הראשון להיעדרות.

יש אף להודיע מה היא התקופה המשוערת שבה לא יהיה העובד מסוגל לעבודה.

ההודעה תימסר על-ידי העובד או נציג מטעמו, ובתנאי שהמעביד הביא לידיעת העובד את חובתו לקיום הוראות אלו.

מהו שיעור התשלום בעד ימי המחלה לפי חוק דמי מחלה?


יום ההיעדרות שיעור הזכאות
יום ההיעדרות הראשון לא מגיע תשלום
יום היעדרות השני 50% מן השכר הרגיל
יום היעדרות שלישי 50% מן השכר הרגיל
מיום ההיעדרות הרביעי ואילך 100% מן השכר הרגיל

שימו לב- הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי ונוהג עשויים להיות מקור לתשלום דמי מחלה בשיעור גבוה יותר.

אלו רכיבי שכר מובאים בחשבון כבסיס לחישוב דמי מחלה?

יש להביא בחשבון את הרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספת ותק ותוספת פיצוי התייקרות, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מבצעית.

מהו המועד לתשלום דמי מחלה?

דין דמי מחלה כדין שכר עבודה לכל דבר ועניין. על המעביד לשלם לעובד את דמי המחלה במועד שהיה משלם את שכרו אילו עבד, זאת בתנאי שתעודת המחלה הוגשה למעביד לפחות שבוע ימים לפני המועד לתשלום. אי-תשלום דמי המחלה במועד ייחשב כהלנת שכר.

במידה ולא הוגשה תעודת המחלה שבעה ימים לפני המועד תשלום השכר, על המעביד לשלם את דמי המחלה במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר הגשת תעודת המחלה.

האם תשלום ימי מחלה מותנה בהצגת אישורים רפואיים?

כן.

על עובד להמציא תעודת מחלה מאת רופא חתומה בידו, שבה מצויים הפרטים הבאים: (1) שם החולה ומספר זהותו; (2) אבחון המחלה; (3) התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה, ואם עדיין אינו מסוגל לחזור לעבודה, התקופה המשוערת שבה לא יהא מסוגל לשוב לעבודה; (4) שם הרופא ומענו; (5) תאריך הוצאת התעודה.

עובד החבר בקופת חולים ימציא תעודת מחלה מאת קופת חולים או המאושרת מטעמה, שבה מצויים הפרטים כאמור.

האם רשאי המעביד להעמיד עובד לבדיקה רפואית מטעמו?

במידה והתעורר ספק אצל מעביד לגבי תוכנה של תעודת מחלה שלא מאת קופת חולים או המאושרת מטעמה, רשאי המעביד להעמיד את העובד לבדיקה רפואית ועל העובד להיענות להזמנת המעביד ולהיבדק.

מה דינו של עובד המועסק במספר מקומות עבודה?

בהתאם לפסיקה עובד המועסק במספר מקומות עבודה – יום אחר בכל מקום עבודה (למשל, עוזרת בית) – זכאי לדמי מחלה אצל המעבידים שהעסיקו אותו החל ביום רביעי למחלתו, הגם שייתכן, כי יום זה איננו היום הרביעי שבו "נעדר מעבודתו" אצל אותו מעביד.

האם עובד שעבד בתקופת ימי המחלה זכאי לדמי מחלה?

לא.

במקרה כזה רשאי המעביד לשלול מהעובד את הזכות לקבל דמי מחלה לפי החוק.

האם מחלה במהלך חופשה שנתית מזכה בדמי מחלה?

בהתאם לסעיף 4(ב)(5) לחוק חופשה שנתית, אין להביא במניין ימי החופשה ימים שבהם אין העובד מסוגל לעבוד מחמת תאונה או מחלה.

מכאן, שימי היעדרות אלו ייחשבו לימי מחלה, ולא לימי חופשה.

מה דינם של פיטורים בתקופת מחלה?

חל איסור על מעביד לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה, במהלך תקופת זכאותו לדמי מחלה הצבורה לו לפי חוק או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימאלית על פי החוק, דהיינו – 90 ימים.

נקבע, כי הוראה זו לא תחול על מעביד שנתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק, בטרם נעדר העובד עקב מחלתו.

האם עובד שסיים עבודתו זכאי לפדות את ימי המחלה שנצברו לזכותו?

ככלל – לא.

החוק אינו כולל הוראה המחייבת פדיון.

עם סיום עבודתו מאבד העובד את מכסת ימי המחלה שנצברו.

יחד עם זאת בהסכמים והסדרים שונים החלים במשק, בפרט בשירות הציבורי, מקובל להעניק פדיון ימי מחלה בשיעורים ובתנאים הקבועים באותם הסדרים או הסכמים.

כך למשל, זכאי עובד מדינה היוצא לגמלאות בגיל 55 ומעלה לקבל פדיון ימי מחלה, בהתאם לשיעורים הקבועים בתקשי"ר.

מה לגבי ביטוח דמי מחלה לפי הסכמים קיבוציים?

קיימים הסכמים קיבוציים בענפים שונים המחייבים ביטוח של העובד בקרן דמי מחלה.

בדר"כ מדובר בפרמיה חודשית בשיעור של % 2 – % 2.5 מהשכר.

אפשרות זו של ביטוח, מעוגנת בחוק בתנאים הקבועים בו, דבר המשחרר את המעביד מן החובה לשאת בתשלום ימי מחלה.

דמי מחלה – מחלת קרוב משפחה

בהתאם לחוק דמי מחלה ותקנותיו עובד זכאי לדמי מחלה גם בגין היעדרות הנובעת בשל מחלת קרוב משפחה.

כככל, הניצול נזקף על חשבון יתרות המחלה שצובר העובד במהלך תקופת עבודתו, באופן הנ"ל. כלומר – החוק והתקנות מאפשרים ניצול של ימי מחלה בשל מחלת קרוב, אך מנגד, הם לא מקנים זכות להגדלת מכסה החופשה שצובר העובד במהלך תקופת עבודתו.

בטבלה שלהלן מרוכזות זכויות העובד לדמי מחלה, במקרה של היעדרות בשל מחלת קרוב:-

הקרוב מספר ימי היעדרות בתשלום תנאים עיקרים והערות
ילד חולה 8 ימים ע"ח מחלה גיל הילד פחות מ- 16. בן הזוג העובד לא נעדר.
ילד חולה – חד הורי 16 ימים ע"ח מחלה גיל הילד פחות מ- 16.
ילד חולה במחלה ממארת 90 ימים ע"ח מחלה גיל הילד פחות מ- 18. העובד בעל וותק של שנה לפחות. בן הזוג לא נעדר.
ילד חולה במחלה ממארת – חד הורי 110 ימים ע"ח מחלה גיל הילד פחות מ- 18. העובד בעל וותק של שנה לפחות
ילד עם מוגבלות 15 + 15 ימים ע"ח מחלה או חופשה לפי בחירה "אדם עם מוגבלות" –אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.15 הימים הנוספים מותנים בכך שאין אדם אחר אשר ניצל את זכותו לזקיפת ימים נוספים לצורך מתן סיוע למוגבל.חופף ולא מצטבר על ימי היעדרות מפאת מחלת הילד המוגבל.
ילד במשפחה אומנת על פי הפירוט לעיל בתנאי שההורה הטבעי או המאמץ לא ניצל את זכותו להיעדר.
הורה (לרבות הורה של בן זוג) חולה 6 ימים ע"ח מחלה ההורה בן 65 ומעלה.בן הזוג הינו עובד שלא נעדר מעבודתו.ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום.
בן זוג 6 ימים ע"ח מחלה בן הזוג תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום.

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני