חוק חופשה שנתית 2011 – תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ”ד – 1964

תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ”ד – 1964

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 22 ו36- לחוק חופשה-שנתית, תשי”א1951-, אני מתקין תקנות אלה:

1. השקעת כספי קרן חופשה

קרן-חופשה תשקיע את כספיה לפי הכללים שנקבעו בתקנות מס-הכנסה (כללים לאישור קרנות-תגמולים, פנסיה, פיצויים וחופשה), תשי”ז1957-, להשקעת כספים על ידי קופה המנהלת קרן-חופשה.

2. שימוש בעדפים

קרן-חופשה רשאית, לאחר שיאושר המאזן וחשבון ההכנסות וההוצאות על פי תקנה 13 לתקנות חופשה-שנתית (קרנות חופשה), תשי”א1951-, להשתמש בעודפים לשם הבראה, נופש או לשם מתן הקצבות לחברי הקרן להבראה ונופש, על פי החלטת הנהלת הקרן ובאישור רושם קרנות-החופשה.

חוק חופשה שנתית

פוסטים קשורים

ימי חופשה לעובד – כל המידע הנוגע לזכאות לחופשה שנתית, בצורה של שאלות ותשובות.

חשוב חופשה – מידע באשר לחשוב חופשה שנתית, בעיקר בכל הקשור לחשוב השכר הקובע.

דמי הבראה – כל המידע הנדרש בנושא דמי הבראה, בצורה של שאלות ותשובות.

הוראות חוק ותקנות – ימי חופשה לעובד

חוק חופשה שנתית, תשי”א-1951.

טבלה מרכזת של חוק חופשה שנתית.

תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי”א -1951

תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי”ז-1957

תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ”ד – 1964

תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ”ד – 1963

תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי”ט-1958

תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל”א – 1971

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

לראש העמוד