חוק חופשה שנתית התשי א-1951 – תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ”ד – 1963

תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ”ד – 1963

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3(א) ו7-(ב) לחוק חופשה שנתית, תשי”א1951-, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות (תיקון: תשכ”ח, תשמ”ד)

בתקנות אלה –

“מקום עבודה מבוקר” – מקום עבודה שעליו חלות תקנות הבטיחות בעבודה (עוסקים בקרינה מיננת), התשמ”א1981-;

“קרינה מיננת” – קרינה אלקטרומגנטית או חלקיקית המסוגלת לייצר יונים, באופן ישיר או בעקיפין בעברה דרך חומר.

2. זכות חופשה של 21 יום בשנה

אורך החופשה לכל שנת-עבודה אצל מעביד אחד או במקום-עבודה אחד הוא 21 יום –

(1) לעובדים שעבדו 150 יום לפחות בשנת-עבודה אחת או בשתי שנות-עבודה רצופות באחת מן העבודות או התהליכים הבאים:

(א) עבודה במפעל לייצור מצברי עופרת-חומצה, הקשורה בטיפול בעופרת או במגע בה, או בטיפול בתחמוצת העופרת או בציוד או בכלים המשמשים לייצור מצברים אלה, לרבות התכה ויציקת עופרת, הכנת משחת תחמוצת העופרת ומריחתה, ניסור וגיוץ חלקי-עופרת והלחמתם, הרכבת מצברים, הכנתם לפעולה ופירוקם;

(ב) התזת צבע בתא-התזה;

(ג) התזת חול על חפצים בתא-התזה;

(ד) יציקה של פלדה, ברזל או עופרת, פירוק תבניות היציקה, הוצאת חפצים יצוקים מן התבניות או ניקוי החפצים מחול התבניות;

(ה) עבודה במפעל לייצור זכוכית שהיא: הכנת החומר הגלמי, הכנסתו לתנור, הוצאת התוצרת מן התנור או ניפוח זכוכית בפה;

(ו) עבודה שעיקרה ריתוך חשמלי בשטח סגור ((ENCLOSED משלושה צדדים לפחות;

(ז) עבודה שבאים בה במגע מתמיד עם ט.נ.ט;

(2) לעובדים אלה:

(א) אמודאים או צוללים המועבדים בעבודות אלה בלבד;

(ב) עובדי חדר-דוודים באניות המועבדים בעבודה זו בלבד;

(ג) מקשרים העובדים דרך קבע ארבע שעות ביום לפחות, במרכזיית-טלפון בת 4 קווי-חוץ ו40- סניפים פנימיים לפחות.

3. זכות חופשה של 42 יום בשנה

אורך החופשה לכל שנת-עבודה אצל מעביד אחד או במקום-עבודה אחד הוא 42 יום לעובדים שעבדו 200 יום לפחות בשנת-עבודה אחת או בשתי שנות-עבודה רצופות כרופאים, אחיות, לבורנטים, עובדים בריפוי בעיסוק, עובדים סוציאליים או עובדי-נקיון בבית-חולים, מוסד, מרפאה או מעבדה, המיוחדים לחולי-שחפת, וכן, לעובדי-ניקיון במוסדות כאמור, הבאים במגע עם חולים, או עם חמרי-הפרשה של חולים.

4. חופשה לעובדים במקום עבודה מבוקר (תיקון: תשמ”ד)

אורך החופשה לכל שנת עבודה, אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, לעובדים המועסקים במקום עבודה מבוקר, הוא 21 ימים.

5. איסור צבירה

החופשה לפי תקנות 1 עד 4 אינה ניתנת לצבירה.

6. תחילה

חופשה בהתאם לתקנות אלה תינתן בעד שנת-העבודה 64/1963 ואילך.

7. ביטולים

תקנות חופשה שנתית (אורך החופשה), תשי”ג1953- – בטלות.

תוספת (בוטלה)

פוסטים קשורים

ימי חופשה לעובד – כל המידע הנוגע לזכאות לחופשה שנתית, בצורה של שאלות ותשובות.

חשוב חופשה – מידע באשר לחשוב חופשה שנתית, בעיקר בכל הקשור לחשוב השכר הקובע.

דמי הבראה – כל המידע הנדרש בנושא דמי הבראה, בצורה של שאלות ותשובות.

הוראות חוק ותקנות – ימי חופשה לעובד

חוק חופשה שנתית, תשי”א-1951.

טבלה מרכזת של חוק חופשה שנתית.

תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי”א -1951

תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי”ז-1957

תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ”ד – 1964

תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ”ד – 1963

תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי”ט-1958

תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל”א – 1971Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

לראש העמוד