חוסר תום לב קיצוני גובר על תשלום זכויות קוגנטיות

תביעת עורך דין המתמחה בתחום דיני עבודה לקבלת זכויות בגין חלק משכרו ששולם כנגד חשבונית מס (חלק אחר שולם דרך תלוש שכר), נדחתה מן הטעם שבנסיבות חריגות וקיצוניות עשויה הקוגנטיות של זכויותיו של עובד לסגת.

לא הובאה על ידי המעסיק כל ראיה המלמדת כי הייתה הבחנה (למעט צורת התשלום) בין פעילות המערער במשרד כעובד ובין פעילות המערער במשרד כעצמאי. על כן, יש לקבוע כי ההתקשרות שבין המערער למשיב, בכל היקפה, הייתה התקשרות של יחסי עובד – מעביד.

אולם, בנסיבות חריגות וקיצוניות עשויה הקוגנטיות של זכויותיו של עובד לסגת. מקרה זה, שאין נסיבות חמורות ממנו, בא בגדרם של מקרים אלה. המערער עו”ד העוסק בתחום משפט העבודה, ולכן יותר מסביר שהיה מודע למשמעויות ההסדר שאליו הגיע עם המשיב, לרבות לעניין עלות הזכויות הסוציאליות, מבקש עתה, לאחר שהוא זה שיזם מטעמיו ולצרכיו את מתכונת ההתקשרות והפיק ממנה טובות הנאה כאלה ואחרות, לאחוז בהלכות שנועדו להגן מפני ניצול וקיפוח כאילו היה עובד מוחלש הנתון למרות מעסיקו.
חוסר תום ליבו הקיצוני של המערער בנסיבות החריגות ויוצאות הדופן, מביא לתוצאה שלפיה הוא מנוע ומושתק מלתבוע, מכוח דיני העבודה, תשלומים נוספים על התמורה הנוספת שהוסכם עליה.

ע (ארצי) 20005-11-16 פלוני נ’ אלמוני ניתן על ידי אילן איטח, סיגל דוידוב-מוטולה, רועי פוליאק, נ.צ.: מ’ בירון בן גרא, ג’ צימרמן; ביום 9.1.19.Comments are closed.

לראש העמוד