אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
חובת השימוע חלה גם משתמש
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
25 יולי 2020

נוכח מהותה ותכליתה של זכות הטיעון של העובד, שמולה עומדת חובת עריכת השימוע, יש להטיל גם על המשתמש את החובה לערוך שימוע לעובד קבלן, וזאת טרם קבלת החלטה שיש לה השלכה מהותית על זכויותיו על ידי המשתמש, ובמיוחד החלטה להפסיק את הצבת עובד הקבלן בחצר המשתמש. בגין הפרת זכות השימוע הוטל על המשתמש ועל הקבלן פיצוי כספי בסך של 30,000 ₪.

נקודת המוצא לדיון היא קביעת ביה"ד קמא כי חברת החשמל לא הייתה מעסיקתו של העובד, כי מעסיקתו במועד סיום עבודתו הייתה המשיבה בלבד, וכי העובד לא פוטר על ידה. השאלה העיקרית היא זכות הטיעון של עובד המועסק בתבנית העסקה מורכבת, בין אם מדובר במיקור חוץ של כוח אדם ובין אם מדובר במיקור חוץ של פונקציות.

נוכח קווי הדמיון בין שני סוגי מיקור החוץ, במישור העקרוני יש לדון במאוחד בזכויות עובד בתבנית העסקה מורכבת בשני הסוגים. עם זאת, במישור היישומי, עשוי להיות הבדל, שכן היקף החובה של המעסיק בפועל של עובד קבלן כוח האדם או מזמין השירות (להלן יחד: המשתמש) נגזר גם ממידת המעורבות של המשתמש בהחלטות הנוגעות להעסקתו של עובד בתבנית ההעסקה המורכבת, ובעניין זה עשוי להיות שוני בין עובד קבלן כוח האדם לבין עובד קבלן שירות.

ביה"ד עמד על תכלית זכות הטיעון שהיא להביא לידי כך שתתקבל החלטה עניינית, מושכלת ומבוררת, תוך מתן תשומת לב מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול להיפגע מן ההחלטה, ועל רקע זה בחן את השאלה – האם יש לראות במשתמש שבחצריו מועסק עובד קבלן כוח האדם או עובד קבלן השירות (להלן יחד: עובד הקבלן) כמעסיק במשותף לענין זכות הטיעון של העובד, ובמלים אחרות, האם מוטלת על המשתמש שבחצריו מוצב עובד הקבלן חובה לערוך שימוע לעובד הקבלן בטרם קבלת החלטה בעניינו של העובד, ובעיקר בטרם קבלת החלטה על הפסקת הצבת אותו עובד בחצרי המשתמש.

נפסק כי נוכח מהותה ותכליתה של זכות הטיעון של העובד, שמולה עומדת חובת עריכת השימוע, יש להטיל גם על המשתמש את החובה לערוך שימוע לעובד קבלן, וזאת טרם קבלת החלטה שיש לה השלכה מהותית על זכויותיו על ידי המשתמש, ובמיוחד החלטה להפסיק את הצבת עובד הקבלן בחצר המשתמש.

נראה כי הדרך הנכונה היא שהשימוע ייערך במשותף על ידי המשתמש והקבלן. ודוק, אין בהטלת חובה זו על המשתמש כדי לפטור את הקבלן המעסיק ועליו לסייע לעובד הקבלן למצות את זכות הטיעון מול המשתמש, וכן לערוך שימוע בהיבטים הרלוונטיים למערכת יחסי העבודה בינו לבין העובד, כגון הצבה במקום עבודה חלופי.

נפסק שאין משמעות הטלת החובה על המשתמש לערוך שימוע כאמור משום קביעה כי המשתמש הוא מעסיק במשותף של עובד הקבלן לכל דבר ועניין או אחראי גם לזכויותיו האחרות של עובד הקבלן, עניין שייקבע בכל מקרה לגופו על יסוד התשתית העובדתית הקונקרטית והמבחנים שנקבעו בפסיקה.

משמעות הטלת החובה כאמור היא שרואים במשתמש כמעסיק במשותף של העובד לעניין זכות הטיעון, וזאת גם באותם מקרים, כבמקרה הנדון, שבהם נקבע כי לא התקיימו יחסי עבודה בינו לבין עובד הקבלן.

היקפה של החובה המוטלת על המשתמש תלוי במכלול נסיבות המקרה, ובין היתר – תפקידו של עובד הקבלן, משך הצבת עובד הקבלן בחצרי המשתמש, הסיבות לסיום הצבת עובד הקבלן אצל המשתמש והשלכותיהן, והאפשרות כי נוכח סיום ההצבה גם יסיים עובד הקבלן את עבודתו. בכל מקרה, עובד הקבלן זכאי לקבל הסבר להחלטתו של המשתמש, ולהגיב לה.

בענייננו בשל משך ההעסקה הממושך של העובד בחברת החשמל (23 שנה) כמו גם הסיבה להפסקת הצבתו (חשד למעורבותו בסיוע לעובד חברת חשמל להחתים שלא כדין כרטיס נוכחות), שיש בה כדי לפגוע בשמו הטוב, היה על חברת החשמל לערוך שימוע לעובד.

חברת החשמל הפרה את חובתה לערוך שימוע לעובד, בטרם קבלת ההחלטה על הפסקת הצבתו לעבודה בחצריה.

אשר לחיובה של המשיבה בפיצוי על אי עריכת שימוע, הרי שמעבר לכך כי הטלת החובה על המשתמש אינה פוטרת אותה מחובת עריכת שימוע, הרי שגם לאחר שהעובד הכחיש את האשמות המיוחסות לו, המשיבה לא פעלה מול חברת החשמל בעניינו, אלא פעלה מידית לפי הוראתה לסיום הצבתו בחצריה.

זאת ועוד, נפלו פגמים משמעותיים בהתנהלות המשיבה כלפי העובד. לפיכך, יש להטיל את החיוב בתשלום הפיצוי על חברת החשמל והמשיבה יחד ולחוד. אין מקום להתערב בשיעור הפיצוי שנפסק לעובד בסך של 30,000 ₪, אשר בנסיבות העניין אינו מופרז.

עע (ארצי) 47271-06-18 התאמה השמה ומידע (1995) בע"מ נ' סמי הפוטה ניתן על ידי ורדה וירט ליבנה, לאה גליקסמן, חני אופק, נ.צ.: י' רון, ד' קמפלר; ביום 5.7.2020.​

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני