חופשת לידה

עובדת שקרובה ללדת זכאית לחופשת לידה.

חופשת הלידה מתחילה ביום הלידה. עם זאת, רשאית העובדת לצאת לחופשת לידה שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון עובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

עובדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת לידה פחות משנה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה,זכאית לחופשת לידה בת 14 שבועות בלבד, מהם רשאית העובד לנצל שבעה שבועות או פחות מזה לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

תוכן עניינים הסתר/הצג

  • מידע לפי נושאים
  • העסקת אישה בתקופת חופשת לידתה
  • תקופת חופשת הלידה
  • קיצור חופשת לידה
  • עובדת שילדה יותר מילד אחד
  • אשפוז ילד
  • טבלה מסכמת בנושא הארכות חופשת לידה
  • חופשת לידה לעובד
  • זכויות כספיות בזמן חופשת לידה
  • איסור פיטורים

מידע לפי נושאים

זכויות בתקופת חופשת לידה

חל איסור על העסקת אישה בתקופת חופשת לידתה

חל איסור על מעביד להעביד עובדת או עובד ביודעו שהם בחופשת לידה. האיסור לכך הוא חד משמעי. הפרה של האיסור הינה עבירה פלילית שלצידה עונשים כבדים.

תקופת חופשת הלידה היא עשרים ושישה שבועות לעובדת שהשלימה שנת עבודה אחת באותו מקום עבודה או אצל אותו מעביד.

קיצור חופשת לידה

עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה בתנאי שחופשת הלידה לא תפחת מארבעה עשר שבועות, או מתקופה כאמור בתוספת הארכות של חופשת הלידה (כמפורט להלן), אם מימשה את זכותה להאריכה לפי הוראות החוק.

עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה כאמור יכול המעביד לדחות את החזרתה לעבודה רק למשך שלושה שבועות מיום שהודיעה כאמור. לאחר מכן – הוא חייב לקבלה לעבודה.

מעבר לכך ניתן לקצר את חופשת הלידה, אך רק בהתקיים כל התנאים הבאים:-

1.      הקיצור הינו אך ורק לאחר שהיולדת קיבלה חופשה בת 3 שבועות לאחר הלידה.

2.      היולדת מסכימה לקיצור.

3.      יש לכך אישור בכתב מאת רופא.

4.      מדובר ביולדת שהנולד שלה אינו בחיים, או באם שמסרה את הנולד לאימוץ, או באם פונדקאית.

מעבר לזאת – אין ולא ניתן לקצר.

אורך חופשת לידה במקרה של אשפוז

עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, זכאית, בכפוף למתן הודעה על מימוש הזכות בדרך הקבועה בדין, לאלה:

(1) להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות, ובלבד שתקופת אשפוזה הינה רצופה ולמשך 12 שעות לפחות.

(2) לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.

אורך של חופשה לעובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד

עובדת כאמור זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני.

אורך של חופשת לידה במקרה של אשפוז ילד

עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים לאשפוז, תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, זכאית, בכפוף למתן הודעה על מימוש הזכות בדרך הקבועה בדין, לאלה:

(1) להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז, אך לא ביותר מארבעה שבועות;

(2) לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה;

עובדת שהילד אשר ילדה חייב להיות מאושפז בבית חולים לתקופה של 6 שבועות או יותר, בתוך תקופת חופשת הלידה, זכאית להאריך את חופשת הלידה, בכפוף למתן הודעה על מימוש הזכות בדרך הקבועה בדין, לפי התקופה הארוכה מביניהן:

(א) בשבוע אחד,  אם האשפוז היה 6 שבועות לפחות;

(ב) ב-2 שבועות, אם האשפוז היה 8 שבועות לפחות;

(ג) ב-3 שבועות, אם האשפוז היה 10 שבועות לפחות;

(ד) ב-4 שבועות, אם האשפוז היה 12 שבועות לפחות.

טבלה מסכמת בנושא הארכות חופשת לידה 

 

האירוע השינוי באורך חופשת הלידה הערות
לידת תאומים / שלישייה / וכן הלאה… 3 שבועות נוספים בעד כל ילד, החל מהשני.  
היולדת חלתה ואושפזה לשבועיים או יותר תוספת באורך תקופת האשפוז, אך לא יותר מ- 4 שבועות. אשפוז משמע שהות של לפחות 12 שעות בבית חולים. האשפוז אינו חייב להיות רצוף. היולדת רשאית לפצל את חופשת הלידה, כך ששלושה שבועות יהיו לאחר הלידה, והיתרה לאחר או במהלך האשפוז, כך שתוכל לנצל מכסת ימי מחלה צבורים.
הילוד אושפז לשבועיים או יותר תוספת באורך תקופת האשפוז אך לא יותר מ- 4 שבועות תקפות כל ההערות לעיל, ביחס למחלת היולדת. באשפוזים ארוכים במיוחד של הילוד החוק קובע אורכות נוספות לחופשת הלידה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חופשת לידה לעובד

עובד זכאי לחופשת לידה חלקית, בתקופה חופשת הלידה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר הלידה אם אשתו זכאית לחופשת לידה והסכימה בכתב לוותר על חלק מחופשת הלידה מגיעה לה והיא עבד.

כמו כן, העובד זכאי לצאת לחופשת לידה, במקום בו היולדת אינה מסוגלת לטפל בילד בשל נכות או מחלה. במקרה כזה יהיה העובד, במידה והילוד נמצא בחזקתו, זכאי לצאת לחופשת לידה שאורכה כאורך חופשת הלידה לה הייתה זכאית היולדתה בתקופת הוויתור.

מה הן זכויות של העובד/ת הזמן חופשת לידה, לרבות הפקדות לגמל?

העובד/ת אינה מקבלת שכר מהמעביד, אלא דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, במידה והינה זכאית לכך.

עם זאת, סעיף 5(ט) לחוק עבודת נשים קובע, כי היעדרות לרגל חופשת לידה לא תפגע בזכויות התלויות בוותק אצל המעביד.

 בנוסף, עובד או עובדת הזכאים לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995, או עובדת הזכאית, לגמלת שמירת הריון, והם ומעבידם או המעביד בלבד, נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, ימשיך המעביד לשלם תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה (כיום מדובר בתקופה בת 14 שבועות) או גמלת שמירת ההריון, לפי העניין, בתנאי שהעובדת או העובד שילמו בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליהם, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות.

ההפקדות יהיו בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפו העובדת או העובד לעבוד בתקופה האמורה

האמור יחול על מעביד שהעובדת או העובד עבדו אצלו שישה חודשים לפחות בתכוף לפני תחילת ההיריון, של העובדת או של בת זוגו של העובד, לפי העניין ולעניין תשלומים בתקופת הזכאות לדמי לידה – אם נוסף על כך התקיימו יחסי עובד ומעביד ביניהם בכל תקופת ההיריון.

איסור פיטורים

חל איסור על מעביד לפטר מעביד עובדת או עובד בחופשת לידה או בימי היעדרם מעבודה כאמור לעיל, או 60  ימים לאחריהן אם לא ניתן היתר לפיטורים על ידי שר התמ”ת, וכן  לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות.    

בתקופת  חופשה לידה האיסור לפיטורים הינו מוחלט ולא ניתן לקבל היתר לפיטורים.               


לראש העמוד