לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
טיפולי פוריות
Avatar
jonydov
7 יוני 2012

מידע לפי נושאים

זכות להעדר

עובדת זכאית להעדר מעבודתה בתקופה, שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ-גופית, אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר, ובלבד שהודיעה על כך למעבידה מראש;

דין היעדרות כאמור כדין היעדרות מפאת מחלה.

איסור פיטורים על עובדים שנעדרו לצורך טיפולי פוריות

חל איסור לפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני, בימי העדרם כאמור, לפי העניין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

הוראת אלו יחולו גם לגבי עובד או עובדת שהם הורים לילדים מבני זוג קודמים, העוברים טיפולים לקראת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי.

האמור לעיל לא יחול על מעביד, לגבי עובד או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה.

בנוסף, חל איסור על המעביד לפגוע בהיקף משרתה והכנסתה של עובדת או עובד כאמור, ללא היתר של שר התמ"ת.

שימו לב – האמור לעיל יחולו הן על עובדת או עובד קבועים והן על עובדת או עובד ארעיים או זמניים, ובלבד שעבדו אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות

איסור פיטורים על עובדים שלא נעדרו לצורך טיפולי פוריות, אך קבלו טיפולי פוריות

ההוראות כאמור בדבר איסור פיטורים יחולו גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודה, בתקופת הטיפולים כאמור, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ -גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב.

האמור מותנה בכך שהעובדת או העובד, לפי העניין:

הודיעו למעביד על הטיפולים לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים – ממועד הפיטורים.

מסרו למעביד אישור רופא כאמור בתוך 14 ימים מאותו מועד, לפי העניין.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני