לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
זכויות לאחר חופשת לידה
Avatar
jonydov
7 יוני 2012

מידע לפי נושאים

חל"ת לאחר חופשת לידה

עובדת רשאית להיעדר מהעבודה בחופשה ללא תשלום, אם השלימה שנת עבודה אחת.

אורך החל"ת יכול להגיע  עד רבע מהתקופה שבהם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. חלק מחודש לא יבוא במניין.

מספר החודשים שתהיה העובדת רשאית להיעדר, יופחתו מספר השבועות שבהם עלתה חופשת הלידה שנוצלה על ידי העובדת, על ארבעה עשר שבועות, או על תקופה של ארבעה עשר שבועות, בתוספת הארכות.

בכל מקרה החל"ת לא יארך יותר משנה.

העדרה של העובדת מעבודתה כאמור דינו כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בותק.

עובדת שנעדרה מעבודתה כאמור והתייצבה לעבודה לפני תום תקופת חופשתה, או הביעה רצונה לחזור לעבודה כאמור, לא יוכל המעביד לדחות את החזרתה לעבודה יותר מארבעה שבועות מיום שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור.

היעדרות מלאה לאחר תום חופשת לידה לצורך הנקה

עובדת רשאית להעדר מתום חופשת הלידה, ועד תום שישה חודשים מיום הלידה, בתקופה שבה היא מניקה, בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:

(1) העובדת הודיעה למעבידה שהיא מניקה;

(2) העבדתה של העובדת נאסרה בתקופה שבה היא מניקה בשל ההנקה;

(3) מעבידה של העובדת לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה;

(4) העובדת אינה רשאית להיעדר מעבודתה, בהתאם לאמור בהוראות אחרות של הקבועות בחוק.

היעדרה של עובדת מעבודתה כאמור דינו כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק.

היעדרות שעה אחת ביום לצורך הנקה

עובדת רשאית להעדר מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חדשים מאותו יום – שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה.

ההיעדרות המותרת על פי פיסקה זו היא בנוסף להפסקות על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודתה של העובדת.

היעדרות לאחר חופשת לידה לרגל מצב רפואי

עובדת רשאית להעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עד תום ששה חדשים מאותו יום, אם אישר רופא כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה שאישר.

דין היעדרות לפי פסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה;

טבלה מרכזת של היעדרויות מותרות לאחר תום חופשת לידה

הסיבה להיעדרות מהעבודה משך תקופת ההיעדרות המותרת הערות
הנקה בכל תקופת ההנקה אך לא יותר מחצי שנה חייבים להתקיים כל התנאים הבאים – העובדת הודיעה שהיא מניקה; אסור להעסיקה בתפקיד המסוים בו עסקה בשל ההנקה; לא נמצא תפקיד אחר. ההיעדרות תחשב לחופשה ללא תשלום, והעובדת לא תצבור במהלכה וותק לזכויותיה השונות.
מצב רפואי לאחר לידה עד חצי שנה מחופשת לידה נדרש אישור רפואי בכתב. דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה.
שעת הנקה שעה ביום מתום חופשת לידה ובמשך 4 חודשים בתנאי שהעובדת מועסקת במשרה מלאה. אין לנכות שכר בגין ההיעדרות.
טיפולי פוריות עובדת – עד ארבע סדרות של טיפולים בשנה. בכל סידרה היעדרות של עד 16 ימים.עובד – 12 ימים בשנה. על העובדת למסור הודעה. דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה.
חופשה ללא תשלום 3 עד 12 חודשים הזכות קיימת רק לעובדת בעלת וותק של לפחות 12 חודשים. אורך החופשה הינו רבע מוותק העובדת אך לא יותר מ- 12 חודשים. הוותק נמדד מיום תחילת העבודה ועד ליום תחילת חופשת הלידה. בהיעדרות לא נצבר וותק לזכויות השונות. העובדת יכולה להקדים את חזרתה מהחופשה. במקרה כזה המעביד יכול לדחות את חזרתה אך לא יותר מ- 4 שבועות. גם עובד יכול להיעדר בתנאים כאמור, אם בת זוגו עובדת או שבת זוגו חולה או נכה.

 

 איסור פיטורים

חל  איסור על מעביד לפטר עובד או עובדת, בימי העדרם כאמור ובמשך תקופה של שישים ימים לאחר תום ההיעדרות כאמור, ולא ייתן מעביד הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני