זכויות עובדת שהפילה

זכות להיעדר מהעבודה עקב הפלה

עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר – הזמן שקבע הרופא, אך לא יותר משש שבועות.

דין היעדרות כאמור  כדין העדר מפאת מחלה.

איסור פיטורים

חל איסור לפטר עובדת בימי היעדרה כאמור ולא תינתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה.

במניין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא תבוא התקופה האמורה.

בנוסף, חל איסור על המעביד לפגוע בהיקף משרתה והכנסתה של עובדת או עובד כאמור, ללא היתר של שר התמ"ת.


לראש העמוד