לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
זכויות אישה בהיריון
Avatar
jonydov
4 יוני 2012

מידע לפי נושאים

הודעה על הריון ואיסור על ההעסקה בשעות נוספות וביום המנוחה

עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעבידה.

משעה שהודיעה העובדת למעביד כאמור או משנודע על כך למעביד בדרך אחרת, לא יעבידה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך וכן בעבודת לילה, אלא אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב כי היא מסכימה לעבוד בימים או שעות כאמור והציגה אישורים רפואיים מתאימים.

הגבלות  בפיטורים ופגיעה בתנא ההעסקה

לא ניתן לפטר עובדת בהריון שעובדת באותו מקום עבודה או אצל המעביד, לפחות שישה חודשים ללא קבלת היתר של שר התמ"ת. שר התמ"ת לא יתן היתר לפיטורים אם הם קשורים להריון. לפי פסיקת בתי הדין יכול שר התמ"ת שלא לתת היתר גם הגיע למסקנה שהפיטורים אינם קשורים להריונה, בשים לב למכלול הנסיבות.

בנוסף, חל איסור על המעביד לפגוע בהיקף משרתה והכנסתה של עובדת בהריון, ללא היתר של שר התמ"ת.

היעדרות לשם בדיקות שגרתיות

עובדת בהיריון רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי הריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים על ידי רופא נשים או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד, שאישר משרד הבריאות (להלן: "התחנה"), לרבות בדיקות שגרתיות כאמור הנערכות מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה.

תקופת ההיעדרות מהעבודה כאמור לא תעלה על אחת מאלה:

(א) לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות ביום – 40 שעות במשך חדשי הריונה;

(ב) לגבי אישה העובדת עד ארבע שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – 20 שעות במשך חדשי הריונה.

זכות להיעדר בשמירת הריון

עובדת רשאית להעדר בחדשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת ובמידה שאישר.

דין היעדרות כזו כדין היעדרות מפאת מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת היריון לפי סעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, בעבור תקופה זו, או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

היעדרות כאמור אינה פוגעת בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה.

היעדרות לאור סכנה לשלום העובדת או העובר

עובדת רשאית להעדר בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות, כי סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהיריון, או את עוברה,  או מביאים לכך שנבצר מהעובדת לבצע עבודתה בשל  היותה בהיריון.

דין היעדרות לפי פסקה זו כדין חופשה ללא תשלום.

ואולם היעדרות כזו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה.

הוראות כאמור לא תחולנה אם מעבידה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה.

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני