ימי אבל

בהתאם לצו הרחבה כללי במשק, עובד שעבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות) מטעמי דת או נוהג ("שבעה"), ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים(קלנדריים). על זכות זו אין להתנות אלא בהסכם או הסדר, הקובע זכויות מיטיבות. 

תוכן עניינים הסתר/הצג

  • ימי אבל בזמן  חופשה
  • צבירת ימי מחלה בזמן אבל

שאלות ותשובות

מה הדין אם חלים ימי אבל בזמן שהותי בחופשה?           

בהתאם לסעיפים 4 ו- 5 לחוק חופשה שנתית, תקופת אבל במשפחה, אשר מקובל שלא לעבוד בה מטעמי דת או נוהג, לא תובא במניין ימי החופשה, להם זכאי העובד.

בהתאם לכך, היה וימי האבל חופפים לימי חופשה, שלקח העובד, תפסחק תקופת האבל את ימי החופשה ולא תבוא במניינם. הזכות לחופשה תידחה והמעביד יוכל להשלימה בהמשך. 

כאמור, לעניין רצף ימי עבודה, קובע חוק חופשה שנתית, כי במסגרת חישוב אורך החופשה השנתית, ימי תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) מעגנות תקופות היעדרות נוספות על אלה, הקבועות בחוק, אשר בהן נשמרת זכאות העובד לצבירת ימי מחלה. על תקופות מסוג זה נמנים גם ימי אבל במשפחה, אשר לא נהוג לעבוד בה.

האם נצברים ימי מחלה בתקופת אבלות?

תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) מעגנות תקופות היעדרות נוספות על אלה, הקבועות בחוק, אשר בהן נשמרת זכאות העובד לצבירת ימי מחלה. על תקופות מסוג זה נמנים גם ימי אבל במשפחה, אשר לא נהוג לעבוד בהם מסיבות של דת או נוהג.

 


לראש העמוד