זכויות אישה בהיריון

זכויות אישה בהריון ולידה מעוגנות בחוק עבודת נשים התשנ"ד-1954 ובתקנות שהותקנו מכוחו.

חוק זה מתעדכן באופן תדיר ומקנה מפעם לפעם זכויות משופרות יותר לנשים במטרה להבטיח שזכויותיהן בתקופת הריונן ולידתן לא תפגענה.

רשימה זו סוקרת את המצב המשפטי הקיים תוך התמקדות - בחופשת הלידה, בהיעדרות בעת הריון ולידה, היעדרות לאחר חופשת לידה,היעדרות עקב הפלה, היעדרות לצורך קבלת טיפולי פוריות ועוד.

תוכן עניינים הסתר/הצג

  • מידע לפי נושאים
  • זכויות בתקופת הריון
  • הגבלות בפיטורים ופגיעה בתנאי ההעסקה
  • היעדרות לשם בדיקות שגרתיות
  • זכות להיעדר בשמירת הריון
  • היעדרות לאור סכנה לשלום העובדת או העובר.
  • טבלה מסכמת בנ ושא העדרויות

מידע לפי נושאים

זכויות בתקופת הריון

הודעה על הריון ואיסור על ההעסקה בשעות נוספות וביום המנוחה

על עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה להודיע על כך למעבידה.

משעה שהודיעה העובדת למעביד כאמור או משנודע על כך למעביד בדרך אחרת,  חל איסור על המעביד להעסיק העובדת שעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך וכן בעבודת לילה.

האמור לעיל לא יחול אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב כי היא מסכימה לעבוד בימים או שעות כאמור והציגה אישורים רפואיים מתאימים.

הגבלות  בפיטורים ופגיעה בתנאי ההעסקה

לא ניתן לפטר עובדת בהריון שעובדת באותו מקום עבודה או אצל המעביד, לפחות שישה חודשים ללא קבלת היתר של שר התמ"ת.

חל איסור לשר התמ"ת לתת היתר לפיטורים אם הם קשורים להריון.

לפי פסיקת בתי הדין יכול שר התמ"ת שלא לתת היתר גם הגיע למסקנה שהפיטורים אינם קשורים להריונה, בשים לב למכלול הנסיבות.

בנוסף, חל איסור על המעביד לפגוע בהיקף משרתה והכנסתה של עובדת בהריון, ללא היתר של שר התמ"ת.

איסור על פיטורי אישה בהיריון, חל גם אם העובדת טרם השלימה  6 חודשי עבודה, אם הפיטורים קשורים להריון, וזאת לאור עקרון תום הלב ולאור הוראות  חוק שיוויון ההזדמנויות בעבודה.

היעדרות לשם בדיקות שגרתיות

עובדת בהיריון רשאית להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי הריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים על ידי רופא נשים או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד, שאישר משרד הבריאות (להלן: "התחנה"), לרבות בדיקות שגרתיות כאמור הנערכות מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה.

תקופת ההיעדרות מהעבודה כאמור לא תעלה על אחת מאלה:

(א) לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות ביום – 40 שעות במשך חדשי הריונה;

(ב) לגבי אישה העובדת עד ארבע שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – 20 שעות במשך חדשי הריונה.

זכות להיעדר בשמירת הריון

עובדת רשאית להעדר בחדשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת ובמידה שאישר.

דין היעדרות כזו כדין היעדרות מפאת מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת היריון לפי סעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, בעבור תקופה זו, או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

היעדרות כאמור אינה פוגעת בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה.

היעדרות לאור סכנה לשלום העובדת או העובר

עובדת רשאית להעדר בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות, כי סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהיריון, או את עוברה,  או מביאים לכך שנבצר מהעובדת לבצע עבודתה בשל  היותה בהיריון.

דין היעדרות לפי פסקה זו כדין חופשה ללא תשלום.

ואולם היעדרות כזו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה.

הוראות כאמור לא תחולנה אם מעבידה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה.

טבלה מרכזת של העדרויות מותרות בזמן היריון

הסיבה להיעדרות מהעבודה משך תקופת ההיעדרות המותרת הערות
בדיקות רפואיות במהלך ההיריון לעובדת במשרה מלאה – עד 4 שעות ביום ו- 40 שעות בכל ההיריון. מדובר בבדיקות אצל רופא נשים או בתחנה לבריאות אם וילד. אין לנכות שכר בשל היעדרות כזו.
מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהיריון, או את עוברה, או מביאים לכך שנבצר מהעובדת לבצע עבודתה בשל  היותה בהיריון כאורך ההוראה הרפואית באישור הרופא המאשר תנאי ההיעדרות כאמור. ההיעדרות כדין חופשה ללא תשלום.ואולם היעדרות כזו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעבידה. הוראות כאמור לא תחולנה אם מעבידה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה.
שמירת הריון כאורך ההוראה הרפואית הזכאות היא לגמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי (שכר העובדת או השכר הממוצע במשק לפי הנמוך מבין השניים).תקופת שמירת ההיריון נחשבת וותק לחישוב הזכויות השונותהעובדת זכאי להמשך ביצוע הפקדות לגמל.

 


לראש העמוד