לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
התפטרות לאחר לידה
Avatar
vakrat
25 אוגוסט 2012

התפטרות לאחר לידה

מכוח מה זכאית עובדת שילדה להתפטר בדין מפוטר

לפי סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963 עובדת שהתפטרה מעבודתה במהלך תשעה חודשים מיום שילדה כדי לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים.

כלומר, התפטרות לצורך טיפול בילד תוך 9 חודשים מיום הלידה מזכה העובדת בפיצויי פיטורים.

התפטרות לצורך טיפול בילד

תנאי חשוב לצורך הקמת להתפטרות בילד היא שהתפטרות הינה לצורך טיפול בילד. אם יסתבר לבית הדין לעבודה כי התפטרות העובדת אינה לצורך טיפול בילד, אלא מסיבות אחרות עלולה העובדת שלא לקבל פיצויי פיטורים.

כך למשל, אם ימצא שהעובדת עזבה את מקום עבודתה לצורך מעבר לעבודה בתנאים דומים לעבודה הקודמת, שאינם מאפשרים תנאים נוחים יותר לצורך טיפול בילד, אותה עובדת לא תהא זכאית לקבל פיצויי פיטורים המגיעים לה עקב התפטרות לצורך טיפול בילד1.

מנגד, נפסקו פיצויי פיטורים לעובדת שעברה למקום עבודה חדש המאפשר לה לעבוד בהיקף שעות מצומצם יותר באופן משמעותי, כך שהתאפשר לה לשהות זמן רב יותר במחיצת ילדה2.

כן נפסק כי אין ליתן לדיבור "על מנת לטפל בילד", על-פיו כל זמנו של ההורה יוקדש לטיפול בילד. הפירוש הנכון הוא כי ההתפטרות נועדה לאפשר להורה שהות ארוכה יותר, משמעותית, עם הילד תוך טיפול בו. כך למשל נקבע, כי מאחר שהעובדת הועסקה במקום עבודתה החדש כמעט מחצית השעות מאלה שבהם הועסקה אצל מעבידה, זכאית היא לפיצויי פיטורים עקב התפטרות לצורך טיפול בילד3

כן נפסקו פיצויים לזכות עובדת שהתפטרה לצורך מעבר למקום עבודה חדש הקרוב למקום מגוריה המאפשר לה להיות קרובה פיזית וזמינה יותר לילדה, הגם כי שעות עבודתה במקום החדש היו בשיעור רב יותר4.

לעומת זאת, במקרה אחר נדחתה תביעת עובד לפיצויי פיטורים עקב התפטרות לצורך טיפול בילד, כיוון שהעובד לא התפטר ממקום העבודה על מנת לטפל בבתו, אלא שהתפטרותו נבעה מאכזבה מאי קידומו ומהתנאים העדיפים שקיבל במקום עבודתו החדש, וכן כיוון שהעובד לא נתן למעבידה כל הזדמנות להציע לו תנאי עבודה נוחים יותר, המאפשרים טיפול בבתו5.

עובדת שחזרה לעבודה ולאחר מכן התפטרה לצורך טיפול בילד

התפטרות עובדת תוך שבועות או מספר חודשים ממועד חזרתה לעבודה לצורך טיפול בילדה מקימה בדרך כלל חזקה, הניתנת לסתירה, שההתפטרות הינה לצורך טיפול בילד6. לחזרה של עובדת לעבודה כמעט ולא ניתן משקל. המבחן הקובע הוא מועד ההתפטרות ומטרת ההתפטרות, שכן הפסיקה מכירה במצב בו העובדת מנסה לחזור לעבודה ולאחר מכן מגלה היא שאינה יכולה לעבוד ולטפל בילדתה בו־זמנית והיא מעדיפה לטפל בילדה ולא להמשיך בעבודתה7.

עם זאת, ככל שחולף זמן רב יותר ממועד לידתה של האישה למועד התפטרותה בתי הדין לעבודה בוחנים בחשדנות רבה יותר את המניעים שעמדו מאחורי התפטרותה של העובדת, שמא ההתפטרות אינה נובעת מהצורך לטיפול בילדה אלא ממניעים אחרים.

האם נדרש שהעובדת תיתן התראה לפני ההתפטרות

בשונה מהתפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת מצב בריאות לקוי, עובדת אינה נדרשת לתת התראה למעביד טרם ההתפטרות לצורך טיפול בילד, על מנת לתת לו הזדמנות למצוא לה תנאי העבודה חדשים אשר יאפשרו לה במקביל לעבודתה לטפל בילדה8.

עובדת שהודיעה בעת הריונה על התפטרותה ולא לאחר לידתה

שימו לב, שלפי סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים קמה זכאות לעובדת להתפטר בדין מפוטר רק אם העובדת התפטרה לאחר הלידה לצורך טיפול בילדה.

לפיכך, עובדת המתפטרת במהלך ההיריון עלולה להפסיד זכאותה לתשלום פיצויי פיטורים9. כן נפסק שהתפטרות עובדת, שעה שהיתה בהריון, דינה כדין כל עובד אחר שהתפטר מעבודתו, לכל דבר וענין, וחזרתה לעבודה מותנית בהסכמה של המעביד10.

יחד זאת, עובדת שהודיעה כבר בעת יציאתה לחופשת לידה כי אין בכוונתה לחזור לעבודה קבלה פיצויי פיטורים, לאור התכלית הסוציאלית של דבר החקיקה, לפיה יש ליצור תנאים בהם האם היולדת תוכל להקדיש את זמנה לטיפול בילד מבלי שתפסיד את פיצויי הפיטורים11.

כך גם לדוגמה, זכתה יולדת לפיצויי פיטורים, למרות שעוד לפני לידתה התבטאה בדבר כוונתה שלא לחזור לעבודה לאחר חופשת הלידה12. כן נפסק, שעובדת האומרת שאינה חוזרת לעבודה לאחר הלידה, בין אם נאמר כך לפני הלידה, ובין אם נאמר כך לאחריה והכל כדי לטפל בילדה, מזכה אותה בפיצויי פיטורים13.

נוסח מכתב התפטרות לאחר לידה

מצורפת בזאת דוגמא לנוסח מכתב התפטרות לאחר לידה.

במידה ועובד מעוניין להתפטר לצורך טיפול בילד עליו למסור בסמוך להתפטרותו הודעה כתובה למעבידו – כמתחייב מתקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ״ט-1988

התפטרות אב

סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים מורה, כי ההוראות הנוגעות להתפטרות אם לאחר לידה יחולו ב״שינויים המחוייבים״ על עובד, ובלבד שמתקיים בו, לפחות, אחד מהתנאים הבאים:

 1. בת זוגו של העובד הועסקה, לפחות, ששה חודשים רצופים סמוך לפני ההתפטרות.
 2. הילד בחזקתו הבלעדית של האב (או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלת בת הזוג).
 3. בת הזוג היתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים, לפחות, סמוך לפני יום הלידה או קבלת הילד לאימוץ.

שימו לב – שאם החליט האב להתפטר בדין מפוטר לצורך טיפול בילד, אין בת זוגו זכאית להתפטר בדין מפוטר.

התפטרות אם או אב מאמץ

סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים מאפשר גם לעובדת שקיבלה לאימוץ (לבדה או עם בעלה) ילד, שטרם מלאו לו 13 שנים להתפטר בדין מפוטר בתשעת החודשים הראשונים לאחר קבלת החזקה בילד, ובתנאי שניתן צו אימוץ, לפני ההתפטרות או לאחריה14.

ההוראות האמורות חלות ב״שינויים המחוייבים״ על עובד, ובלבד שמתקיים בו, לפחות, אחד מהתנאים הבאים:

 1. בת זוגו של העובד הועסקה, לפחות, ששה חודשים רצופים סמוך לפני ההתפטרות.
 2. הילד בחזקתו הבלעדית של האב (או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלת בת הזוג).
 3. בת הזוג היתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים, לפחות, סמוך לפני יום הלידה או קבלת הילד לאימוץ.

שימו לב – שאם החליט האב להתפטר בדין מפוטר לצורך טיפול בילד, אין בת זוגו זכאית להתפטר בדין.

כאמור – בסמוך להתפטרותו על העובד עליו למסור הודעה כתובה על כך למעבידו – כמתחייב מתקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ״ט-1988

 

 1. דב״ע נא/3-116 שרה כדורי נ׳ גלי שיווק נעלים(1978) בע״מ, ניתן ביום 8.6.92
 2. דב״ע נה/51־3 דינה חבה נ׳ סופר דרינק בע״מ, פד״ע כח 476,471; עב״ל 1447/02 מרים אסייג נ׳ ביטוח לאומי, ניתן ביום 16.6.03
 3. דב״ע נה/3-51 דינה חבה נגד סופר דרניק בע"מ – ניתן ביום 31.5.95
 4. דב״ע(עדמ) 99/98, 300098, גיקי גרוס נגד טל נסיעות ותיירות בע"מ, פד״ע לה
 5. תב״ע(ת״א) עב׳ 11733/07 יריב לוי נגד 012 סמייל תקשורת בע״מ,  ניתן ביום 4.11.09
 6. דב״ע 3-63/98, גלי בולבול נגד א.צ. שרותים משפנזייס בע"מ, פד״ע לב 91
 7. דב״ע 3-63/98 גלי בובליל נ׳ א.א.צ. שירותים משפטיים בע״מ, ניתן ביום 26.7.98
 8. דב״ע נה/3-51 דינה חבה נ׳ סופר דרעק בע״מ, פד״ע כח 479,472
 9. דב״ע ע/3-95 רחל מאירוביץ נ׳ רפאל אסרף, ניתן ביום 16.6.93
 10. דב״ע נא/3-1, מפעלי ים המלח בע"מ עד שיינין, פד״ע כב 271 בעמי 283
 11. עד׳׳ם 300022/98 אורלי חזן כ. אורטל שירותי כח אדם בע״מ, ניתן ביום 2.10.00
 12. דב״ע ל/3-4 דוד עיר נ׳ מזל לוי, פד׳׳ע א 86,85
 13. דב״ע (עדמ) 300022/98, אורלי חזך נגד אורנזל שירותי כוח אדם בע"מ, פד״ע לו 172 – ניתן ביום 29.9.99
 14. ראה גם – דב׳׳ע שנ/165־3 פגעה אופנהיימר נ׳ המרכז הרפואי שערי צדק, פד׳׳ע כג 54,50

  לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
   phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני