לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הרשעת מעסיק בהעסקת עובדי ניקיון ללא רישיון ולא ניהול פנקס חופשה
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
16 ינואר 2021

נדחו טענות שונות המעסיק להרשעתו בהעסקת עובדי ניקיון ללא רישיון. כן הורשע המעסיק בהעדר ניהול פנקס חופשה. כן נקבע העבירה של עיסוק ללא רישיון מהווה "אירוע אחד. אף העבירה של אי ניהול פנקס מהווה "אירוע אחד". במצב של ריבוי עבירות המהוות ריבוי אירועים ניתן לגזור עונש נפרד לכל אירוע, בראי מתחם עונש הולם שנקבע לו, ובהמשך לקבוע את מידת החפיפה בין העונשים או הצטברותם או לקבוע עונש כולל לכל האירועים.

הגם שבמסגרת עסקו של המערער ניתנים שירותים נוספים לוועדי בתים השוכרים את שירותיו, עיקר השירותים הם בתחום הניקיון, שניתנו על ידי עובדים שהועסקו ישירות על ידי המערער. לעומת זאת, השירותים הנוספים שניתנו באמצעות גורמי חוץ, היו שירותים נלווים שאין לראות בהם את עיקר העיסוק ואין בהם כדי לגרוע מהחובה לפעול לפי היתר. נוכח כך שעיקר העיסוק היה בתחום הניקיון, לא מתעוררות שאלות באשר לעצם החובה של מי שרק חלק מעיסוקו בתחום הניקיון לפעול לקבלת רישיון.

טענות המערער כי לא התמלא היסוד הנפשי לעבירה ולטעות במצב הדברים נדחו. המצב הנפשי הנדרש הוא "מודעות" לביצוע העבירה המתבטאת גם ב"עצימת עיניים" ודי בדבר קיומן של "נורות אזהרה" אובייקטיביות לקיומה של העבירה הנובע מהצורך לברר האם נדרש רישיון.

כך אף לעניין הטענה בדבר אי ידיעת המערער כי עסקו טעון רישוי, המהווה טענה בדבר טעות משפטית ולא טענה לטעות במצב הדברים העובדתי.

טענות המערער בדבר אכיפה בררנית מקום בו לא הוגש כתב אישום נגד מזמיני השירות (ועדי בתים), נדחו, זאת, שכן אחריות ועדי בתים לקבלת שירות מקבלן שירות ללא רישיון כדין, בין אם קיימת ובין אם לאו, מצויה בתחום אחר וחומרתה פחותה משמעותית.

הגם שהמערער נעדר עבר פלילי, אופי העבירות, ההיבט החברתי-כלכלי ושמירה על עקרונות השוויון מלמד כי לא התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות הימנעות מהרשעה ומשכך אין מקום להפנות את המערער לקבלת תסקיר קצין מבחן. ודוק, הרשעת המערער אינה חוסמת בהכרח את דרכו לקבלת רישיון לפי חוק קבלני כוח אדם.

אשר לגזר הדין, נקודת המוצא היא כי מדובר בהרשעה בשתי עבירות המהוות שני אירועים נפרדים.

העבירה של עיסוק ללא רישיון מהווה "אירוע אחד.  אף העבירה של אי ניהול פנקס מהווה "אירוע אחד" . במצב של ריבוי עבירות המהוות ריבוי אירועים ניתן לגזור עונש נפרד לכל אירוע, בראי מתחם עונש הולם שנקבע לו, ובהמשך לקבוע את מידת החפיפה בין העונשים או הצטברותם או לקבוע עונש כולל לכל האירועים.

בעניינו, נקט ביה"ד קמא בדרך של הטלת עונש כולל, ואולם העונש שנגזר חורג מגבולות תקרת הענישה המרבית, ולכן יש להתייחס לכל אירוע בנפרד.

בגין העבירה של עיסוק ללא רישיון קבלן יש להטיל על המערער קנס בסכום של 6,000 ₪ בגין עבירה זו. לעומת זאת, באשר לעבירה של אי ניהול פנקס שעות עבודה, מדובר בעבירה אחת הכוללת "מעשה" אחד". משהגדרת המונח "אירוע" רחבה מהגדרת המונח "מעשה" היא מהווה "אירוע"אחד. משענייננו הוא "מעשה" אחד המהווה "אירוע" אחד, הקנס המרבי שניתן להטיל בגין העבירה הוא הקנס המרבי הקבוע לצדה (14,400 ₪).

עם זאת, הגם שענייננו במעשה אחד, מספר העובדים המועסקים שבקשר להם לא נוהל הפנקס, עשוי להוות שיקול בגזירת הדין, בין היתר, בדרך של קביעת מתחם הענישה ההולם. בנסיבות העניין, ובהן בין היתר מספר העובדים והעובדה לפיה אין טענה כי זכויות העובדים נפגעו, והעובדה לפיה במקרה הרגיל עבירה ראשונה מסוג זה תביא לכל היותר למתן התראה מנהלית, אין להתערב במתחם הענישה שנקבע (סכום שבין 20% לבין 50% מהסכום המכסימלי של הקנס) ויש לקבוע את הקנס על סכום של 3,000 ₪.

מאחר שענייננו בשתי עבירות שונות, שאין ביניהן קשר, אין לחפוף בין סכומי הקנסות שהוטלו בגין כל אחת מהעבירות.

עפ (ארצי) 35705-09-19 גיא ספירשטיין נ' מדינת ישראל  ניתן על ידי רועי פוליאק, חני אופק גנדלר, מיכאל שפיצר; ביום 13.12.20.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני