לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הפליה מחמת דת
Avatar
vakrat
12 ספטמבר 2014

הנתבעת דחתה את מועמדות התובעת לעבודה כפקידת מודיעין על הסף, אך ורק בשל סירובה לעבוד בשבת, בלא שהנתבעת הראתה כי נעשה ניסיון לבצע התאמות סבירות כך שלא תעבוד בשבת. נוכח זאת, נקבע כי התובעת הופלתה מחמת דתה  ונפסק לזכותה פיצוי כספי בסך של 7,000 ₪ ולא גבוה יותר, בין היתר, משום שלא מדובר בהפליה מחמת דעה קדומה או סטראוטיפ, אלא מטעמים כלכליים של אי ביצוע התאמות שיאפשרו עבודת התובעת בשבת.

Businessmenעסקינן בתביעה לתשלום פיצוי בגין אי קבלה לעבודה שמקורו בסירוב התובעת – מועמדת לעבודה כפקידת מודיעין בקניון – לעבוד ביום המנוחה השבועי על פי מצוות דתה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 (להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה"), ובניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 (להלן: חוק שוויון הזדמנויות) .

בית הדין האזורי לעבודה פסק כי הפרשנות הראויה ההולמת את תכלית חוק שעות עבודה וחוק שוויון הזדמנויות את עקרונות ההרמוניה החקיקתית כמו גם את האיזון המידתי שבין חופש העיסוק, זכות הקניין של המעסיק ועקרונות השוויון המעוגנים בדברי החקיקה מושא דיוננו, הינה זו הקוראת אל תוך סעיף 9ג לחוק שעות עבודה, שכותרתו "איסור הפליה" חובה של הזקוק לעובד לבצע את ההתאמות הנדרשות שאינן כרוכות בהכבדה בלתי סבירה, במטרה לאפשר העסקה של עובד מתאים בכישוריו המסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי בשל מצוות דתו.

ביה"ד קבע כי לצורך קביעת מתחם הסבירות וההכרעה בשאלת ההכבדה הבלתי סבירה הכרוכה בביצוע ההתאמות ניתן להביא בחשבון שיקולים אלה: גודלו של המעסיק, מצבו הכלכלי, המאמץ הנדרש ממנו בביצוע ההתאמות, בהיבט של השקעת זמן וכח אדם, מגבלות התקציב הנובעות מן התשלומים שמקבל המעסיק ממזמין השירות בגינם הוא נדרש לספק שירותים ביום המנוחה השבועי, היקף הפגיעה שעלולה להיגרם, כתוצאה מביצוע ההתאמות לעובדים אחרים.

במסגרת התאמות אלה ניתן לכלול הצעת תעסוקה חלופית אצל אותו מעסיק הדומה בתנאיה לעבודה מושא המחלוקת או העסקה אצל מעביד אחר, תגבור מערך כוח האדם, מתן תמריצים כספיים מיוחדים לעובדים אחרים שאינם שומרי מצוות, העסקת עובדים שיום השבת אינו יום המנוחה השבועי על פי מצוות דתם. לאור כל האמור, ביה"ד פסק כי הנתבעת הייתה מחויבת לבצע את ההתאמות הסבירות הנדרשות כדי להוכיח שסירובה של התובעת לעבוד ביום המנוחה השבועי לבדו לא יפסול את מועמדותה. לא הוכח כי הנתבעת עשתה ניסיון לבצע התאמות סבירות על מנת לאפשר את העסקת התובעת, חלף דחייתה על הסף בשל סירובה לעבוד בשבת.

הסעד הראוי בגין האפליה בתעסוקה על רקע דת הינו פיצוי בסך 7,000 ₪. בהקשר זה, איבחן ביה"ד בין אפליה המתבטאת בכך ש"הזקוק לעובד"לא נקט באופן פוזיטיבי בהתאמות הסבירות הנדרשות, בשים לב לכך שהדרישה לעבודה ביום המנוחה השבועי הייתה חלק מדרישות התפקיד לבין מצב בו המעסיק אינו נדרש לבצע התאמות כאמור או להשקיע השקעה כלכלית על מנת למנוע אפליה שאין לה זיקה עניינית לדרישות התפקיד.

כמו כן, ניתן משקל לכך שביסוד ההתנהגות המפלה שיש ליחס ל"זקוק לעובד" הנדרש לבצע התאמות סבירות בשל "ההתנגשות"בין דרישות התפקיד לבין מאפייני המועמד לעבודה, לא ניצבים דעה קדומה או סטריאוטיפ חברתי אלא אינטרס כלכלי טהור.

שנית, צוין כי לעניין יישום סעיף 9ג לחוק שעות עבודה ויחסו להוראות חוק שוויון הזדמנויות טרם נקבעו בפסיקה הוראות ברורות בנוגע לאופי ולהיקף ההתאמות שעל המעסיק הפוטנציאלי לנקוט על מנת שלא לחסום את דרכו של עובד המסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי, ולא התאפשר גם לנתבעת לפרוש את מלוא הראיות בעניין ההתאמות הסבירות. שלישית, לעניין אפליה מסוג זה יש מקום לאבחן בין סיטואציה של קבלה לעבודה לסיטואציה של פיטורים הנובעים מסירובו של העובד לעבד בשבת, אז יש מקום לפסוק פיצוי גבוה יותר.

סע (ת"א) 41794-02-12 סיוון קורן נ' ניהול קניון הזהב (1991) בע"מ, ניתן על ידי נטע רות, ביום 30.8.14.

 

 

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני