הפחתת היקף משרה

הפחתת היקף משרה בתקופה זה עבד העובד בחוזה לתקופה קצובה, מזכה אותו בתשלום פיצוי ממוני, כך שיעמידו אותו באותו מצב אלמלא ההפחתה. בתקופה שלאחר תום תקופת החוזה לתקופה קצובה, לא הייתה למכללה מחויבות להעסיק את העובד בהיקף של משרה מלאה, לפיכך, ובכפוף לכך שההחלטה בדבר קיצוץ היקף משרה התקבלה משיקולים ענייניים ובתום לב, המכללה הייתה רשאית להחליט האם להמשיך את ההתקשרות עם המשיב ובאיזה היקף. כן נקבע כי באופן קבלת ההחלטות בדבר צמצומים בהיקף המשרה נפלו פגמים שעיקרם פגיעה בזכות השימוע של המשיב ולכם נפסק למרצה פיצוי לא ממוני בסך של כ- 65,000 ₪.

היקף משרתו של המשיב פעמיים, כאשר הסיבה לכך הייתה צורך בהקצאת שעות הוראה למרצים חדשים, כאשר היקף המשרה היה מופחת בכל מקרה, ללא קשר להתנהלות המשיב. הפחתה זו מהווה הפרת הסכם ההעסקה לתקופה קצובה בין המכללה למשיב והמשיב זכאי לפיצוי בגינה, אשר יוותר על כנו (45,000 ₪).

אשר להחלטות המכללה ביחס לתקופה השנייה, בהסכם ההעסקה לתקופה קצובה נקבע כי אין למכללה כל מחויבות להעסיק את המשיב לאחר תום תקופת הסכם זה ולכן לא הייתה למכללה מחויבות להעסיק את המשיב בהיקף של משרה מלאה בתקופה השנייה. לפיכך, בכפוף לכך שההחלטה התקבלה משיקולים ענייניים ובתום לב, המכללה הייתה רשאית להחליט האם להמשיך את ההתקשרות עם המשיב ובאיזה היקף.

בהקשר זה המשיב לא הוכיח כי ההחלטה על הפחתת היקף העסקתו בתקופה השנייה התקבלה משיקולים זרים ולא משיקולים ענייניים של הצרכים האקדמיים של המכללה, שככלל נתונים לשיקול דעתה, ולכן ביחס לתקופה זו החלטת המכללה התקבלה כדין.

באופן קבלת ההחלטות בדבר צמצומים בהיקף המשרה נפלו פגמים שעיקרם פגיעה בזכות השימוע של המשיב.
ביה"ד קמא פסק למשיב פיצוי בגין פגמים בשימוע בסך של 121,608 ₪ (שש משכורות).

פיצוי זה לא נפסק כנזק ממוני בגין אבדן הכנסה אלא כפיצוי בעד נזק לא ממוני. אלא שיש לקבוע את שיעור הפיצוי בסכום גלובלי, לפי אמות המידה שנקבעו בפסיקה, ולא כמכפלה של משכורות. בקביעת שיעור הפיצוי בגין הפגמים שנפלו בהליך הפחתת המשרה יש מקום להביא בחשבון כי נפסק פיצוי ממוני בשל הפרת הסכם ההעסקה, את הפגמים שנפלו בהליכי השימוע. את תקופת עבודתו של המשיב ואת גילו, וכן את השיקול כי עניין התלונות נגד המשיב הועלה גם עקב העובדה שהמשיב לא השלים עם הפחתת היקף משרתו ופנה לייעוץ משפטי.

בנסיבותיו אלה המשיב זכאי לפיצוי על נזק לא ממוני בסך 65,000 ₪.

זהו מקרה חריג המצדיק התערבות ערכאת הערעור ופסיקת הוצאות למערערים 4-2. נגד מערערים אלה הוגשה תביעה על פעולות שביצעו במסגרת תפקידם, כאשר ביה"ד קמא קבע כי הם פעלו כדין. גם אם המכללה נטלה על עצמה את עלות הייצוג המשפטי, עצם היות תביעה בסכום משמעותי תלויה ועומדת נגדם, מצדיקה חיוב בהוצאות משפט לזכותם. זאת, גם כדי להרתיע מתביעות חסרות עילה כנגד עובדים הממונים על עובדים, שביצוע תפקידם כרוך מטבע הדברים גם בעימותים עם עובדים אחרים, תופעה היכולה להרתיע את העובדים הממונים מלמלא את תפקידם.

עע (ארצי) 44784-07-16 המכללה האקדמית אשקלון ע"ר נ' ד"ר אילן ביג'אוי ניתן על ידי לאה גליקסמן, סיגל דוידוב, רועי פוליאק, נ.צ.: ח' שחר, ב' סמו; ביום 10.4.19.סגור לתגובות.

לראש העמוד