כניסת מנויים
ייעוץ ראשוני

הסכם קיבוצי מול חוזר מנכ”ל לשירותי דת

משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
6 June 2020

ביה”ד דחה את בקשת ההסתדרות ליתן סעד הצהרתי לפיו הוראות חוזר מנכ”ל המשרד לשירותי דת בטלות,  משעה שנמצא שהחוזר הינו למעשה החלטה שעניינה קביעה ישירה ומפורטת של הסדרי העסקתם של עובדים, שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכם קיבוצי והוצאת החוזר נמצא תחת הפררוגטיבה של המעסיק.

בנסיבות כאלה, בחינת החלטת המדינה תיעשה הן על יסוד עילות הביקורת המינהלית והן לפי הנורמות מתחום משפט העבודה החלות על מעסיק במקום עבודה מאורגן, ותוך בחינה אם ההסדרים שנקבעו בהחלטה עולים בקנה אחד עם הוראות ההסכם הקיבוצי החל על העובדים.

ודוק, אין לקבוע באופן גורף כי כל הוראות החוזר בטלות וסותרות את הוראות ההסכם הקיבוצי. יש לבחון ביחס לכל הוראה בחוזר אם היא אכן מנוגדת להוראות ההסכם הקיבוצי ואם היא מחייבת הסכמה עם ארגון עובדים או שהיא בתחום הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק.

ודוק, ההסכם הקיבוצי הסדיר את סולם השכר החדש של הרבנים, ולא הסדיר את מכלול תנאי העסקתם, אלא אימץ את הוראות התקשי”ר אשר לתנאי ההעסקה האחרים.

אשר להוראות החוזר שלטענת ההסתדרות יש להצהיר על ביטולן: הוראת הדיווח שנקבעה בחוזר עולה בקנה אחד עם הוראת ההסכם הקיבוצי בדבר תחולת הוראות התקשי”ר, ואף עומדת בדרישות סבירות, המידתיות, תום הלב וההגינות. לפיכך, המדינה לא הייתה חייבת לנהל משא ומתן עם ההסתדרות לעיגון דרישת הדיווח בהסכם קיבוצי תוך תשלום תמורה לרבנים כנגד הדיווח.

עם זאת, היה על המדינה לקיים את חובת ההיוועצות עם נציגות העובדים, אולם לאור השתלשלות ההתדיינות בהליך אין מקום למתן סעד אופרטיבי בעניין זה.  לאור האמור, על הרבנים לפעול לפי הוראות החוזר בעניין הדיווח.

הוראת החוזר בעניין עבודה פרטית תואמת את הוראות התקשי”ר והיא מידתית וסבירה. ככל שתעלה ההסתדרות דרישה לקבוע הסדר מיוחד בנוגע לעבודה פרטית שיחול על הרבנים, על המדינה לנהל עמה משא ומתן בתום לב. כל עוד לא הושגה הסכמה על הסדר אחר, הוראות התקשי”ר מחייבות.

המדינה לא הייתה חייבת לנהל משא ומתן עם ההסתדרות, להגיע להסכמה עמה ולעגן את הוראות החוזר בהסכם קיבוצי באשר להסדרי הפיקוח והדיווח, העבודה הפרטית ודרישת המגורים, שכן מדובר בנושאים שהם בתחום הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק, והוראות החוזר אינן מנוגדות להסכם הקיבוצי ועומדות בדרישות המידתיות והסבירות, כאשר לגבי דרישת המגורים על מנת שתעמוד בדרישת המידתיות והסבירות יש להרחיב את ההסדר שנקבע בוועדת החריגים

אך גם אם מדובר בנושאים שהם בתחום הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק והוראות החוזר אינן מנוגדות להוראות ההסכם הקיבוצי, הרי שנוכח העובדה שהן באו לשנות את ההתנהלות בפועל במשך תקופה ממושכת, הייתה מוטלת על המדינה חובת היוועצות עם ההסתדרות, טרם פרסום הוראות החוזר, אך בטרם הוצאת החוזר לא התקיים הליך של היוועצות עם ההסתדרות.

עם זאת, אין מקום למתן סעד אופרטיבי, שכן במהלך ניהול ההליך התקיימו הליכי הידברות וגישור בין המדינה להסתדרות ובכך מוצתה חובת ההיוועצות. לאור כל האמור, הבקשה למתן סעד הצהרתי כי הוראות חוזר המנכ”ל בטלות והבקשה למתן צו מניעה לפיו המשיבים מנועים מלנקוט צעדים ליישום הוראות החוזר, נדחו. יישום החוזר ייעשה בהתאם לקביעות בפסק הדין.

סק”כ (ארצי) 24301-02-15 הסתדרות העובדים הכללית החדשה האגף לאיגוד מקצועי נ’ מדינת ישראל ניתן על ידי לאה גליקסמן, סיגל דוידוב מוטולה, אילן סופר, נ.צ.: ח’ שחר, ש’ זילברשטיין היפש, צ’ טבצ’ניק, ד’ קמפלר; ביום 19.4.20.​

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני