לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הלנת שכר
vakrat
20 ספטמבר 2012

שאלות ותשובות

כיצד משולם השכר?

חוק הגנת השכר קובע, כי תשלום השכר יבוצע במזומן, המחאה או המחאת דואר. ניתן לשלם גם חלק משכר העבודה בתשלום שווה כסף ובתנאי שזה לא יעלה על המקובל בשוק.

באיזה אופן צריך להימסר לעובד תלוש שכר?

ביום 1.2.09 נכנס לתוקף תיקון 24 לחוק הגנת שכר, המטיל על המעסיק חובה למסור לעובד תלוש שכר מלא ומפורט במועד.

מתי שכר נחשב לשכר מולן?

שכר שאינו משולם לעובד תוך 9 ימים מהמועד הקבוע (בדרך כלל תחילת כל חודש). כלומר, בדרך כלל שכר שלא משולם עד ה- 9 לחודש נחשב לשכר מולן.

מהו הפיצוי המגיע לעובד עבור הלנת שכרו?

סעיף 17 לחוק הגנת השכר קובע, כי לשכר מולן יתווסף הסכום הגבוהה מבין אלה:

(1) בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה – החלק העשרים מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו – החלק העשירי מהשכר המולן;
(2) הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.

התיישנות תביעה להלנת שכר?

תביעה לתשלום פיצויי הלנה מתיישנת תוך שנה ממועד ההלנה. ואולם, אם כבר שולם השכר שהולן, תקופת ההתיישנות מתקצרת ל- 60 ימים ממועד תשלום השכר בו מדובר, כאשר בית הדין לעבודה מוסמך להאריך את התקופה בחודש נוסף.

האם ניתן להפחית את פיצויי ההלנה או לבטלם?

התשובה חיובית. בית הדין לעבודה רשאי להפחית את פיצוי הלנת שכר או לבטלו, אם נוכח כי שכר העבודה לא שולם במועדו בטעות כנה, או בגלל נסיבה שלמעביד לא הייתה שליטה עליה או עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, שיש בהם ממש לדעת בית הדין, בלבד שהסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועדו.

בתי הדין לעבודה עושים שימוש בסמכות זו כדבר שבשגרה.

האם המעביד רשאי לנכות כספים משכר העבודה?

את הסוגיה של ניכוי סכומים משכר עבודה מסדיר סעיף 25 לחוק הגנת השכר. סעיף זה קובע רשימה של ניכויים מותרים. מדובר ברשימה סגורה, דהיינו, כל ניכוי אחר, אסור. כך קובע סעיף 25 לחוק הגנת השכר, מותר לנכות את הסכומים הבאים:-

1. "סכום שחובה לנכותו, או שמותר לנכותו על פי חיקוק" – הכוונה לניכויים כגון מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכיוצא באלו.

2. "תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו" – הסעיף ברור. שימו לב, כי נדרשת הסכמה בכתב.

3. "דמי חבר בארגון עובדים…"; "תוספת לדמי החבר…"; "דמי טיפול מקצועי…" – לא נרחיב בעניינים אלו, אך נציין, כי גם בקשר עמם קובע החוק הוראות אשר יש ליתן עליהן את הדעת, לרבות הדרישה להוראה כתובה של העובד לביצוע הניכוי.

4. "סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק". שימו לב – שהקנס יכול להיות מוטל רק מכוח הסכם קיבוצי או חוק, כך שהמעביד לא יכול לקבוע קנסות בהסכם ההעסקה של העובד, או על פי שיקול דעתו.

5. "תשלומים שוטפים לקופות גמל …" – למעביד מותר לבצע ניכויים אלו כל עוד לא הודיע לו העובד, בכתב, אחרת.

6. "מקדמות על חשבון שכר עבודה…" – נציין, כי קיימת תקרת מקדמות מותרת לניכוי בגובה שכר עבודה עבור שלושה חודשים.

מה לגבי ניכוי חובות של העובד מהשכר השוטף ומשכר אחרון?

סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר קובע, כי למעביד מותר לנכות – "חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעביד, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב כאמור יותר מרבע שכר העבודה".

וסעיף 25(ב) מוסיף וקובע, כי "על אף האמור בסעיף קטן (א), חדל עובד לעבוד אצל המעביד, רשאי המעביד לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות".

מסעיפים אלו עולה הבחנה חשובה בין ניכוי מהשכר השוטף, לבין ניכוי מהשכר האחרון.

מן השכר השוטף ניתן לנכות חובות, רק אם קיימת התחייבות כתובה של העובד, ורק אם הניכוי אינו עולה על רבע מהשכר.

מן השכר האחרון לעומת זאת, ניתן לנכות חובות, גם אם אין מסמך כתוב, וללא הגבלה על גובה החוב.

אל מול הבדלים אלו, ניצבת ההלכה זהה אשר נקבעה בפסיקת בתי הדין לעבודה, ביחס לשני סוגי ניכויים אלו, ולפיה, על מנת שהחוב יהיה ניתן לניכוי מהשכר, עליו להיות קצוב ולא שנוי במחלוקת, שהרי, כך נפסק – "… לא יעלה על הדעת כי יאפשר המחוקק למעביד לעשות דין לעצמו, להחליט מה חייב לו העובד, כמה חייב, ומדוע חייב, ולנכות כל סכום משכרו, כישר בעיניו".

חוק הגנת השכר ותקנות הגנת השכר

חוק הגנת השכר, תשי"ח 1958

טבלה מרכזת של עיקרי הוראות חוק הגנת השכר

תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג-1963

תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976

עיקול משכורת – תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973

תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988

תקנות הלנת שכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ"ח-1987

פוסטים קשורים לחוק הגנת השכר

הלנת שכר וחוק הגנת השכר

חוק הגנת השכר תיקון 24 – שעות נוספות

תיקון 24 לחוק הגנת השכר – אחריות מנהלים

סעיף 25 לחוק הגנת השכר – ניכויי שכר

תלוש משכורת

תשר (טיפ) – הכנסת עבודה

חוק שעות עבודה ומנוחה – שעות נוספות

לייעוץ עורך דין דיני עבודה התקשרו עכשיו 03-6137488

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני