הכרה בהסתדרות הלאומית כארגון היציג של עובדי מכבי

הרופאים השכירים המועסקים על ידי מכבי מהווים יחידת מיקוח נפרדת במכבי לצורך הכרה כוללת ביציגות. מאידך, עובדי מכבי פארם, המנהלים בשדרה הניהולית הבכירה (למעט המנכ”ל), עובדים הנמצאים בחל״ת תקופה העולה על 3 חודשים ועובדי מעונות תל השומר כלולים ביחידת המיקוח הכללית לצורך הכרה ביציגות. נוכח קביעות אלה, ועל יסוד הנתונים, פסק ביה”ד כי הסתדרות לאומית היא ארגון העובדים היציג בקרב עובדי המשיב, לאחר שעמדה בדרישת השליש הקבועה בחוק הסכמים קיבוציים.

כנגד האינטרס הקנייני של המעסיק, עומדים על כפות המאזניים אינטרסים חשובים וכבדי משקל אחרים – זכות ההתארגנות של העובדים, אשר מעמדה הוא כשל זכות יסוד חוקתית.

ביה”ד נדרש לשאלה מהי יחידת המיקוח, וקבע כי יחידת המיקוח צריכה לכלול את כל שכבת ההנהלה, בכירה ככל שתהיה (למעט המנכ״ל שהוצא מגדר יחידת המיקוח בהסכמת הצדדים), כאשר כל הסדרה אחרת מקומה במשא ומתן בין הצדדים. ציון כי לא הוכח כי לאנשי/נשות ההנהלה מאפיינים ייחודיים המבדילים אותם מיתר עובדי מכבי ולכן יש לראות בהם כיחידת מיקוח נפרדת.

עוד נפסק כי אין להוציא עובדים בחל״ת מגדרי יחידת המיקוח, בהעדר ״אינטרס מיוחד״ שיצדיק הכרה בעובדים המצויים בחל״ת כיחידת מיקוח נפרדת.

כן פסק כי אף שמכבי פארם ומגה לאב הוכרו כיחידות מיקוח עצמאיות במסגרת ההתארגנות הראשונית, יש למנותם כחלק מיחידת המיקוח.

עם זאת ביה”ד פסק כי יש מקום להכיר ברופאים כיחידת מיקוח נפרדת, שכן המאפיינים הייחודיים שלהם מבדלים אותם מיתר העובדים.

צוין כי קיים טעם מיוחד להכרה בקבוצת הרופאים כיחידת מיקוח נפרדת היות וקיימת חשיבות ליצור אחידות בפרופסיה: בין בדרך של יצירת כללים מנחים ובין ביצירת תחושת שייכות לארגון פרופסיונלי אחד; עובדי מעונות תל השומר המופעלים על ידי “בית בלב” הם עובדי מכבי והם חלק מיחידת המיקוח.

נפסק כי לא נפל פגם, וודאי לא מהותי, במנגנון ההצטרפות של הלאומית. הוכח מעל לכל ספק כי העובדים הצטרפו ללאומית מרצונם החופשי וטפסי ההצטרפות שלהם לא זויפו.

ביה”ד פסק כי, יחידת המיקוח, לאחר הפחתת הרופאים השכירים והמנכ״ל, מונה 7,100 אנשים. משהגישה הלאומית 2,416 טפסים, שהם יותר מ-2,367 הטפסים הדרושים לה לצורך הוכחת היציגות (יותר משליש), אזי אף אם יש להפחית 42 טפסים בגין עובדים שעזבו את מכבי לאחר הכרזת היציגות השניי הועובדים שאינם עובדי מכבי וחתמו על טפסי הצטרפות, עמדה הלאומית בנטל להוכיח את יציגותה במכבי.

סק (ת”א) 39228-06-17 הסתדרות העובדים הלאומית בישראל נ’ מכבי שירותי בריאות ניתן ביום 23.8.19.Comments are closed.

לראש העמוד