הטרדה מינית והתנכלות בעבודה

בהליך הבירור שערכה המערערת בתלונת העובד כלפי עובדת אחרת על הטרדה מינית נפלו פגמים מהותיים – המשיבה לא נפגשה עם המתלונן אלא על הנילונה בלבד וכן נפל פגם נוסף נוגע לבדיקת פוליגרף שנערכה. כן נפלו פגמים בהתנהלות המערערת כלפי העובד בכל הנוגע להעברתו לעבוד בסניף אחר, בהמלצת הממונה ונמצא שהמערערת התנכלה לעובד לאחר הגשת תלונתו. לפיכך, נקבע שאין לקבוע בפסיקת פיצוי בסך של 45,000 שנפסק לזכות העובד.

בנוסף, המערערת התנכלה לעובד לאחר הגשת תלונתו; אין מקום להתערב בסכום הפיצוי שנפסק לזכות העובד. קביעת סכומו הראוי של פיצוי בלתי ממוני אינה מדע מדויק ונתונה ככלל לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית שהתרשמה באופן ישיר מהצדדים ומהראיות.

ביה”ד פסק כי, אכן, בהליך הבירור שערכה המערערת בתלונת המשיב 1 על הטרדה מינית מטעם המשיבה 2, נפלו פגמים מהותיים, וכי המערערת התנכלה למשיב 1 לאחר הגשת תלונתו. ביה”ד לא מצא מקום להתערב בסכום הפיצוי שבו חויבה המערערת לשאת לטובת המשיב 1 בסך של 45,000 ₪.

החוק מטיל על מעסיקים חובה לנקוט אמצעים שונים לשם מניעת הטרדה מינית והתנכלות, כחלק מחובתם לספק לעובדיהם סביבת עבודה נאותה ושוויונית השומרת על כבודם.

במסגרת החוק והתקנות שהותקנו מכוחו, כלולים חובות מהותיות כגון אלה הנוגעות לטיפול במקרים של הטרדה, וכלים למילוי חובות אלו. ביצוע החובות, מהותיות וטכניות כאחת, מוטל לרוב על כתפי האחראית – הממונה. זאת כאשר החוק והתקנות קובעים כלים בסיסיים בלבד באשר לאופן הבירור.

במקרה דנן התנהלות המערערת לא התעלמה מחובותיה לפי החוק והתקנות.

עם זאת, בהליך הבירור נפלו מספר פגמים העולים כדי כשל מהותי;

כך, יש לשמוע, וככל שהדבר אפשרי גם להיפגש עם עובד או עובדת המגישים תלונה על הטרדה מינית.

בענייננו הפגישה היחידה שנערכה הייתה עם הנילונה בלבד, אך גם זאת לפני שהפכה ל״נילונה״ מבחינת התלונה שהגיש העובד.

פגם נוסף שנפל נוגע לבדיקת פוליגרף שנערכה.

לפיכך, קביעת הממונה שלפיה לא בוצע כלפי העובד מעשה של הטרדה מינית, מבלי לשמוע אותו ולרדת לשורש פנייתו, מהווה פגם מהותי שנפל בהליך הבירור.

בנוסף, נפלו פגמים בהתנהלות המערערת כלפי העובד בכל הנוגע להעברתו לעבוד בסניף אחר, בהמלצת הממונה.

מדובר בפגיעה ממשית בעובד באופן הקשור לתלונה על הטרדה מינית שהוגשה על ידו, וזאת גם אם לא הייתה לחברה כוונה לפגוע בו כתוצאה מהגשת תלונתו.

לכך מתווסף פגם של העדר הודעה מנומקת בכתב מצד המערערת לעובד על החלטתה בעקבות תלונתו.

אשר לסיום יחסי העבודה, אין מקום להתערב במסקנת ביה”ד קמא לפיה המערערת כשלה בהתנכלות כלפי העובד ולמעשה ״הראתה לו את הדרך החוצה״.

בהקשר זה כבר נקבע כי להתנכלות פנים רבות, ולעיתים היא סמויה מהעין וקשה להציג לה ראיות חותכות. עוד נקבע כי אין צורך להוכיח כוונה להתנכל, אך על ביה”ד להתרשם כי ״מקור הפגיעה״ הוא התלונה על הטרדה המינית או הסיוע לה, וזאת גם אם אין זה המקור היחידי לאותה פגיעה.

במקרה זה המערערת העבירה את העובד לסניף אחר ללא שימוע, ללא הסבר מספק ואף ללא החלטה מסודרת ומנומקת, פגעה בתנאיו, זימנה אותו לשיחת שימוע בגין שדרוג רכב, כאשר עיתוי הזימון לשימוע וסמיכותו הרבה לתלונה מעלה חשש ממשי לקשר בין הזימון לבין התלונה, ובאמצעות כל זאת גרמה לו לקבל את ההחלטה בדבר סיום עבודתו בשורותיה זמן קצר לאחר מכן.

לסיכום, בהליך הבירור שערכה המערערת בתלונת העובד על הטרדה מינית נפלו פגמים מהותיים. בנוסף, המערערת התנכלה לעובד לאחר הגשת תלונתו; אין מקום להתערב בסכום הפיצוי שנפסק לזכות העובד. קביעת סכומו הראוי של פיצוי בלתי ממוני אינה מדע מדויק ונתונה ככלל לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית שהתרשמה באופן ישיר מהצדדים ומהראיות.

עע (ארצי) 2715-03-17 אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע״מ נ’ פלוני  ניתן על ידי אילן איטח, סיגל דוידוב-מוטולה, אילן סופר, נ.צ.: ע’ שטרייט; ביום 28.4.19 .Comments are closed.

לראש העמוד