הטרדה מינית במקום העבודה

שותף בכיר בחברת הבת של המעסיקה, הינו בגדר ״ממונה מטעמו של המעסיק אף אם אינו עובדו״, ובכך הורחבה ההגדרה שבסעיף 7(א) לחוק למניעת הטרדה מינית. נפסק שהמעסיקה תשלם לתובעת פיצוי בגין אי עמידה בהוראות החוק והתקנות החלות עליה כמעסיקה, ובגין טיפול לקוי בתלונתה בדבר הטרדה מינית סך של 35,000 ₪. כן נפסק כי המעסיקה התנכלה לתובעת על רקע תלונתה על מעשי ההטרדה המינית ובגין כך היא חויבה לשלם לתובעת סך של 30,000 ₪

לאחר בחינת ההקשר הכולל בו נעשתה ההטרדה מינית והקשרים העסקיים שבין החברות השונות ובעלי מניותיהם, נפסק כי יש לראות באדם הנוסף כממונה שאינו עובד החברה, לפי סעיף 7 לחוק, בין אם נראה בו כלקוח/ספק קבוע ובין אם נראה בו שותף עסקי של בעלי החברה שחשיבותו להצלחת פועלה של החברה הוברר בהליך באופן בו זיקתו לסביבת העבודה הינה רבה.

לזאת יש להוסיף את העובדה כי האדם הנוסף היה בעלים (ב-50%) של החברה ששילמה את שכר הדירה של הווילה בחו"ל בה התאכסנו הצדדים באופן קבוע לצרכי עבודה התובעת והנתבע. גם בכך יש כדי לתרום לקשר הברור שהיה לאדם הנוסף עם סביבת העבודה של התובעת ועם מרות מסוימת שניתן לשייך לו בגין כך.

נקבע כי במקרה זה לא מונה אחראי מטעם החברה לטיפול בתלונות על הטרדה מינית ולא נערכו פעולות ליישום החובות שבסעיף 7 ובתקנות, גם לא החובות הרלבנטיות ל״מעסיק קטן״ ואף לא פעלה כיאות למניעת הישנות המעשים.

כן נפסק שבנסיבות העניין, בשים לב להרחבה לביטוי "ממונה שאינו עובד מטעמה" בנסיבות המיוחדות שהוכחו, לחוסר האפשרות של החברה לפעול כנגד המטריד עצמו ובשים לב לאופי הקטן של החברה, לא צריך לפסוק בדבר הפרת החברה את חובותיה לפי החוק והתקנות ליידע, להבהיר ולערוך בירור לתלונת התובעת פיצויים ללא הוכחת נזק ברף הגבוה.

יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון כי החברה לא מנעה את המשך ההיתקלות של התובעת עם האדם הנוסף לאחר שידעה על ההטרדה וכן את אופייה של ההטרדה שהייתה הטרדה מינית פיזית חמורה. לפיכך, על החברה לשלם לתובעת פיצוי בגין אי עמידה בהוראות החוק והתקנות החלות עליה כמעסיקה וכן בדבר טיפול לקוי בתלונתה סך של 35,000 ₪.

כן נפסק כי החברה אחראית כלפי התובעת בכל הנוגע לפגיעה במעמדה בעבודה עד להתפטרותה, פגיעה שנגרמה, בין היתר, בעקבות חוסר שביעות רצונה של התובעת בטיפול בתלונתה על הטרדה מינית. לפיכך, על החברה לשלם לתובעת פיצוי נוסף, ללא הוכחת נזק, בסך 30,000 ₪ בגין התנכלות.

סעש (ת"א) 19348-03-16 פלונית נ' חברה אלמונית ניתן ביום 16.9.18.סגור לתגובות.

לראש העמוד