לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
החוק למניעת הטרדה מינית – טבלת חוק הטרדה מינית בעבודה
vakrat
3 אוקטובר 2012

 

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998

 

מס' הוראהבחוק  שם ההוראהבחוק  תיאור הוראה
1 מטרת החוק החוק קובע כי מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים
2.  הגדרות החוק מגדיר כדלקמן: "הראה" – במילים או בהתנהגות, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות ההתנהגות; "התייחסות" – בכתב, בעל פה, באמצעות מוצג חזותי או שמיעתי, לרבות באמצעות מחשב או חומר מחשב, או בהתנהגות; "מסגרת יחסי עבודה" – מקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעביד, תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא;  "קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. 
3(א)(1) הטרדה מינית והתנכלות החוק קובע כי הטרדה מינית היא, בין היתר, מעשים סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני. 
3(א)(2)   החוק קובע כי הטרדה מינית היא, בין היתר, מעשים מגונים כמשמעותם בסעיפים 348 ו- 349- לחוק העונשין;
3(א)(3)   החוק קובע כי הטרדה מינית היא, בין היתר, מתן הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות. 
3(א)(4)   החוק קובע כי הטרדה מינית היא, בין היתר, התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות.
3(א)(5)   החוק קובע, כי הטרדה מינית היא, בין היתר, התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
3(א)(6)(ג)   החוק קובע כי הטרדה מינית היא, בין היתר, הצעות או התייחסויות בעלות אופי מיני המופנות לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות,וזאת גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות.
3(ב)   החוק קובע כי התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.
 4.  איסור הטרדה מינית והתנכלות  החוק קובע כי לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו.
5(א)  הטרדה מינית והתנכלות עבירות החוק קובע  כי המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3) עד (6) לחוק, דינו – מאסר שנתיים.
5(ב)   החוק קובע כי המתנכל לאדם כאמור בסעיף 3(ב) לחוק, דינו – מאסר שלוש שנים.  
5(ג)   החוק קובע כי במידה והטריד אדם מינית אדם אחר כאמור בסעיף קטן 5(א) והתנכל לו כאמור בסעיף קטן 5(ב), דינו – מאסר ארבע שנים.
6(א) הטרדה מינית והתנכלות – עוולות אזרחיות החוק קובע כי הטרדה מינית והתנכלות הן עוולות אזרחיות, והוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש), יחולו עליהן בכפוף להוראות חוק זה.
6(ב)   החוק קובע  כי בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 50,000 ש"ח, ללא הוכחת נזק. סכום זה יש להצמיד למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיסי הוא מדד חודש מרס 1998. 
6(ג)   החוק קובע תקופת התיישנות בת 3 שנים לתביעה אזרחית כנגד מעוול וכנגד מעביד שלא מילא חובותיו בהתאם לחוק, כאמור בסעיף 7 לחוק.
7(א)(1) נקיטת אמצעים בידי מעביד החוק קובע כי מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות הענין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה. 
7(א)(2)   החוק מחייב את המעביד לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.
7(ב)   החוק מחייב מעביד המעסיק יותר מ- 25, בנוסף לאמור בסעיף קטן 7(א) לחוק, לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעביד (להלן – תקנון). המעביד יפרסם את התקנון בין עובדיו.
7(ג)   החוק קובע שמעביד שלא מילא את חובותיו לפי סעיפים קטנים 7(א)(1) ו-(2) ו-7 (ב) לחוק יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6 לחוק, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.
7(ד)(1)   החוק מחייב  את שר המשפטים להוציא תקנון  שישמש דוגמא למעביד (להלן – תקנון לדוגמא)
7(ה)   החוק קובע כי לצורך קיום חובותיו של המעביד לפי סעיף קטן 7(ב) לחוק, יערוך המעביד בתקנון לדוגמה, הנזכר בסעיף 7(ג) את ההתאמות הנדרשות.
 8 . אי פרסום תקנון – עבירה החוק קובע כי לא פרסם מעביד תקנון כאמור בסעיף 7(ב), דינו – קנס, וקנס נוסף לכל שבוע שבו נמשכה העבירה, בשיעור הקנס הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.
9.    הרחבת תחולה החוק קובע כי הוראות חוק זה לענין מעביד ועובד יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם המועסק כאמור.

 

הוראות חוק ופסיקה בנושא הטרדה מינית בעבודה

חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998

תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998

תקנון למניעת הטרדה מינית

טבלת תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), תשנ"ח-1998

טבלת חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998

הטרדה מינית במקום העבודה – סקירת פסיקה

 

 

 

 

 

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני