לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הפסקות בעבודה
Avatar
jonydov
3 יוני 2012

שאלות ותשובות

האם אני חופשי לעזוב את מקום עבודתי בזמן ההפסקות ולקבל שכר?

בעת ההפסקה הנמשכת כחצי שעה לפחות, רשאי העובד לצאת ממקום עבודתו ולעסוק בענייניו הפרטיים. במילים אחרות בזמן הפסקה כוח העבודה של העובד אינו עומד לרשות המעביד. מנגד, הרי העובד לא זכאי לשכר בגין זמן ההפסקה, אלא אם מסוכם אחרת עם המעביד.

יחד עם זאת, אם נוכחות העובד במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והעובד נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום העבודה גם בזמן ההפסקה, הרי במקרה זה יחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה והעובד יהיה זכאי לשכר בגינן.

האם ישנם קבוצות עובדים המוחרגות מהכללים האמורים?

כן. הכללים כאמור, מוסדרים בסעיף 20 לחוק. ואולם החוק מאפשר לשר האחראי לקבוע חריגים להם. ואכן, זה מכבר ניתן היתר המחריג מתחולת החוק את כל העובדים במשק שאינם עובדי כפיים.

עובד שאינו מועסק בעבודת כפיים מותר להעסיקו בעבודות שאינן עבודות כפיים 8 שעות ללא הפסקה (או 9 שעות במקרה שהעובד מועסק במקום שעובדים בו 5 ימים בשבוע), וביום שלפני המנוחה השבועית ובערב חג מותר – 7 שעות ללא הפסקה.

ואם חלים הסכם אישי או הסכם קיבוצי הקובעים זכאות לשכר בעד הפסקות?

כמו במרבית הזכויות מתחום משפט העבודה, הרי ככל שקיים במקום העבודה חוזה עבודה, הסכם קיבוצי כללי או מיוחד, הסדר קיבוצי או הרחבה אשר הוראותיהם מטיבות עם העובד בסוגיה של הפסקות, הרי שתחולנה על הצדדים ליחסי העבודה ההוראות המטיבות.

האם אני זכאי לקבל מידע על פירוט שעות העבודה וההפסקה?

לא יהיה זה מיותר להזכיר בהקשר זה, כי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב- 2002 ותקנותיו, מחייבים את המעסיק למסור לעובד את פרטי תנאי העסקתו לרבות את פרוט שעות העבודה בהם הנו מועסק. על כן ככל שהעובד זכאי להפסקות שאינן בתשלום הרי יש ליתן לכך ביטוי ברור בהודעה זו.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני