פנסיה

בישראל אין חוק פנסיה, ואולם החל משנת 2008 תקף צו הרחבה אשר החיל הסדר פנסיה מינימאלי על כל העובדים והמעבידים במשק ללא יוצא מן הכלל.

לא שהסדר פנסיה חובה זה הינו רק חלק מתוך מכלול הסדרי הפנסיה הקיימים בשוק העבודה בישראל.

בשירות המדינה מוסדר הנושא הפנסיוני באמצעות חוק שירות המדינה (גמלאות), התקש"יר ומכלול של הסכמים והסדרים קיבוציים.

בסקטורים הציבוריים ובמקומות עבודה מאורגנים, מוסדרות זכויות הפנסיה באמצעות הסכמים והסדרים קיבוציים כלליים ומיוחדים.

הסכמים קיבוציים כלליים רבים, הורחבו באמצעות צווי הרחבה.

לעובדה זו חשיבות רבה. משמעותה היא שמעבידים ועובדים רבים, כפופים להסדר פנסיוני שהינו רחב יותר מהסדר פנסיית חובה, וזאת למרות שמקום העבודה אינו מאורגן.

תוכן עניינים הסתר/הצג

 • פנסיה חובה
 • עיקרי צו ההרחבה בנושא פנסיה חובה
 • היקף פנסיה חובה
 • מועדי לביטוח עובד בפנסיה חוב
 • פנסיה חובה – סיכום
 • פנסיה חובה – עובדים בתעשיה
 • תחולה
 • מועד הזכאות
 • היקף ההפרשה
 • פנסיה חובה – עובדים בענף היהלומים
 • תחולה
 • מועד זכאות
 • היקף ההפרשה
 • פנסיה חובה – נהגי הובלה
 • תחולה
 • מועד זכאות מקור הזכות
 • פנסית חובה ענף הבנייה והעבודות הציבוריות פנסיה
 • תחולה
 • מועד זכאות
 • פנסיה חובה – עובדי מוסכים
 • תחולה
 • מועד זכאות
 • היקף ההפרשה
 • מקור הזכות
 • מקור הזכות
 • פנסיה חובה בחברות כוח אדם
 • תחולה
 • מועד הזכאות
 • היקף ההפרשה
 • מקור הזכות
  • פנסיה חובה – עובדי ניקיון
  • תחולה
  • מועד זכאות
  • היקף ההפרשה
  • מקור הזכות
  • פנסית חובה - ענף המוסכים
  • תחולה
  • מועד הזכאות
  • היקף ההפקדות
  • מקור הזכות
  • פנסיה חובה – מסחר , יבוא או יצוא
  • תחולה
  • מועד זכאות
  • היקף ההפקדות
  • מקור הזכות
  • פנסיה חובה – מתכת, חשמל ואלקטרוניקה
  • תחולה
  • מועד זכאות
  • היקף ההפרשה
  • מקור הזכות
  • פנסיה חובה – חקלאות
  • תחולה
  • מועד זכאות
  • היקף ההפרשה
  • מקור הזכות

פנסית חובה

מה הם עיקרי צו ההרחבה בנושא פנסיה חובה?

הצו הוחל על כל עובד במשק אשר אין לו זכויות פנסיה אחרות אשר הינן משופרות מעבר לקבוע בצו ההרחבה, ובלשון הצו – הסדר פנסיוני מיטיב.

הצו מאפשר לעובד לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני בו הוא מעוניין.

עובד אשר אינו בוחר, חייב מעבידו לבטח אותו בפנסיה מקיפה (לרבות קופת גמל לקצבה, ובלבד שיכלול גם כיסויים למקרה מוות או נכות).

פנסיה חובה – היקף?

על זכויות פנסיה מכוח צו ההרחבה חולשות ההוראות שבו בעניין השכר המבוטח ושיעורי ההפרשות.

שכר מבוטח – יש לבטח את כל אותם רכיבי תשלום הנחשבים שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים, בכפוף לתקרה שנקבעה (השכר הממוצע במשק).

שיעורי הפרשות – עולים בהדרגה ובאופן הבא:

 

החל מיום …. ואילך הפרשת מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד לפיצויים
1.1.2008 0.833% 0.833% 0.834%
1.1.2009 1.66% 1.66% 1.68%
1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5%
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18%
1.1.2013 5% 5% 5%
2014 ואילך 6% 5.5% 6%

צו הרחבה לפנסיית חובה משנת 2016

ההפקדות יהיו בשיעור של 6% בגין תגמולי עובד ו- 6.5% בגין תגמולי מעסיק.

תשלום המעסיק לתגמולים בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה יכלול את תשלום המעסיק בעבור רכישת כיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע שלך כאשר בכל מקרה, שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע. עוד מובהר, כי ככל שיהיה צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אבדן כושר עבודה (מעבר ל- 6.5%). העלויות למעסיק בגין רכישת אבדן כושר עבודה כאמור, יחד עם הפרשות המעסיק לדמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר הקובע.

שיעור הפרשת המעסיק לרכיב פיצויים לקרן פנסיה ו/או לקופת ביטוח ו/או לקופת גמל, לא יפחת מ-6% מהשכר הקובע. על אף האמור, במידה והגעת לעבודה עם פוליסה ביטוח מנהלים קיימת תהא זכאי לשיעורי ההפקדה הנקובים בפוליסה ובלבד שלא יפחתו משיעור 6% מהשכר הקובע.

 פנסיה חובה – מועדים?

צו ההרחבה קובע שני מועדים רלבנטיים – האחד, המועד אשר החל ממנו זכאי העובד לביטוח ("מועד הזכאות"); והשני, המועד בו רשאי העובד להודיע למעביד על סוג ההסדר הפנסיוני בו הוא בחר ("מועד הבחירה").

בטבלה שלהלן, ריכזנו באופן קל ונוח לשימוש, את הוראות צו ההרחבה בעניין המועדים:- 

מועד תחילת העבודה קודם ליום 31.3.07 בין 1.4.07  ליום 31.3.08 בין יום 1.4.08 ליום 30.6.08 לאחר 1.7.08
מועד הזכאות 1.1.08 9 חודשים לאחר מועד תחילת העבודה. 1.1.09 תוך  6 חודשים מתחילת עבודה.
מועד הבחירה עד 1.2.08 60 יום לפני מועד הזכאות. תוך 60 יום מתחילת עבודה. תוך 60 יום מתחילת עבודה

 שימו לב – לעובד אשר נקלט לעבודה כאשר קיים לו ביטוח קודם, הזכאות הינה מהיום הראשון כאשר את ההפרשות יש לבצע לכל המאוחר בתוך 3 חודשים מתחילת העבודה.

כספי הפיצויים באים במקום החובה לשלם פיצויי פיטורים

 הצו קובע, כי תשלום המעביד ברכיב פיצויי הפיטורים ובהתאם לשיעורים הקבועים בו, "יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים", ללא חובת "השלמה" על-ידי המעביד, וזאת רק לגבי השיעור שהופרש.

להלן טבלה המפרטת את שיעורי השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה: 

שנה הפקדה חודשית הפקדה שנתית השלמת פיצויי פיטורים
2008 0.834% 10.008% 89.992%
2009 1.68% 20.16% 79.84%
2010 2.5% 30% 70%
2011 3.34% 40.08% 59.92%
2012 4.18% 50.16% 49.84%
2013 5% 60% 40%
מ- 2014 6% 72% 28%

 נוסיף, כי כספים אלו לא ניתן להחזרה למעסיק במועד סיום יחסי עבודה ועליו לשחררם לעובד גם אם העובד התפטר

פנסיה חובה – סיכום

כאמור צו ההרחבה חל על כל המעבידים במשק ללא יוצא מן הכלל, קטנים כגדולים – זכויות פנסיה לכולם.

הפרת החובה שבצו ההרחבה, חושפת את המעביד כמובן לתביעה מצד העובד/ארגון עובדים, בדרישה לביצוע התשלומים בהתאם לצו.

אלא שיותר מכך, קיימת חשיפה ממשית למעביד אשר יפר את חובת הביטוח הפנסיוני, כי במקרה של אירוע ביטוחי כגון נכות או מוות, תוגש כנגדו תביעה בה יידרש הוא לשלם את סכומי הביטוח במקום הגורם המבטח.

פנסיה חובה – עובדים בתעשיה

פנסיה חובה כעובד/ת תעשיה – האם חלה עליך?

כן, אם מתקיימים התנאים הבאים – 1. מקום העבודה שייך לאחד מענפי התעשייה. 2. לא קיים במקום העבודה הסדר משופר בהשוואה לזה המפורט להלן. 3. אינך נכנס לאחד החריגים הקבועים בצו.

פנסיה חובה כעובד תעשיה – ממתי הנך זכאי/ת?

מהיום הראשון בעבודה.

פנסיה חובה כעובד/ת תעשיה – מהו היקף ההפרשה לו הינך זכאי/ת?

לפחות 17.5% מהם 12% על חשבון המעביד, ו- 5.5% על חשבונך.

כלומר, אם שכרך הינו 5,000 ₪ על המעביד להפריש לביטוח פנסיוני עבורך, מדי חודש, סכום של 600 ₪.

חובת פנסיה כעובד/ת תעשיה – מקור הזכות

צו  הרחבה בענף התעשייה מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה 2006פנסיה חובה – עובדי חברות כוח אדם

פנסיה חובה כעובד/ת קבלן כוח אדם

האם חלה עליך?

כן, אם הנך מועסק/ת בחברת כוח אדם אשר מספקת שירותי כוח אדם בסקטור העסקי, ולמעט הם הנך – 1. עובד/ת המנגנון של החברה. 2. עובד/ת סיעוד. 3. עובד/ת מחשוב. שימו לב – אם באמצעות חברת כוח אדם הנכם מועסקים בסקטור הציבורי, חייבים להשוות את תנאיכם לאלו של עובדי הרשות בה הנכם מוצבים לעבודה.

פנסיה חובה כעובד/ת קבלן כוח אדם – ממתי הנך זכאי/ת?

אם היה קיים לך הסדר פנסיוני בעבר – לאחר 3 חודשי עבודה (או ביטוח, לפי הקצר). אם לא היה לך הסדר בעבר – אחרי 9 חודשי עבודה באותה חברת כוח אדם. שימו לב – הספירה אינה מתחילה מחדש בעת העברה ממעסיק בפועל אחד לאחר.

פנסיה חובה כעובד/ת קבלן כוח אדם – מהו היקף ההפרשה לו הינך זכאי/ת?

לקרן פנסיה – לפחות 17.5% מהם 12% על חשבון המעביד, ו- 5.5% על חשבונך (ישנן הוראות בעניין ביטוח מנהלים).

כלומר, אם שכרך הינו 5,000 ₪ על המעביד להפריש לביטוח פנסיוני עבורך, מדי חודש, סכום של 600 ₪.

חובת פנסיה כעובד/ת קבלן כוח אדם – מקור הזכות

צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם 2004

פנסיה חובה – מתכת, חשמל ואלקטרוניקה

פנסיה חובה כעובד/ת מתכת, חשמל או אלקטרוניקה – האם חלה עליך?

כן אם מקום העבודה בו הנך עובד/ת עוסק ביצור או הרכבה בתחומים של מתכת, חשמל או אלקטרוניקה, למעט – 1. אם מועסקים במקום פחות מ- 20 עובדים. 2. אם קיים במקום הסכם קיבוצי. 3. אם מדובר בפיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה. 4. אם התפקיד שלך הוא מנכ"ל, חשב או מנהל כוח אדם.

יש מקום לציין, כי ההסדר חל על קשת רחבה של עיסוקים. לדוגמא – עיבוד שבבי, אודיו, וידאו, תיקון מחשבים, ציוד חשמלי, אלומיניום, רובוטיקה, תעופה, מעליות, ועוד ועוד.

פנסיה חובה כעובד/ת מתכת, חשמל או אלקטרוניקה – ממתי הנך זכאי/ת?

מיומך הראשון בעבודה.

פנסיה חובה כעובד/ת מתכת, חשמל או אלקטרוניקה –  מהו היקף ההפרשה?

לקרן פנסיה – לפחות 17.5% מהם 12% על חשבון המעביד, ו- 5.5% על חשבונך (ישנן הוראות בעניין ביטוח מנהלים).

כלומר, אם שכרך הינו 5,000 ₪ על המעביד להפריש לביטוח פנסיוני עבורך, מדי חודש, סכום של 600 ₪.

חובת פנסיה כעובד/ת מתכת, חשמל או אלקטרוניקה – מקור הזכות

צו הרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה 2004

פנסיה חובה – חקלאות

פנסיה חובה כעובד/ת חקלאות – האם חלה עליך?

כן, אם הנך מועסק/ת בענפי החקלאות והאריזה, הדרים נשירים ופרחים, גננות נוי ומשתלות, למעט אם קיים אצל המעסיק תנאים עדיפים בהסכם קיבוצי.

פנסיה חובה כעובד/ת חקלאות – ממתי הנך זכאי/ת?

מהיום הראשון גם בתקופת הניסיון.

פנסיה חובה כעובד/ת חקלאות – מהו היקף ההפרשה לו הינך זכאי/ת?

לפחות 11.5% מהם 6% על חשבון המעביד, ו- 5.5% על חשבונך. לעובד קבוע על המעביד להוסיף לפחות 4.5% לפיצויים. מאז 2008 גם עובדים שאינם קבועים זכאים להפרשות לפיצויים לפי הצו החל על כלל המשק.

כלומר, אם שכרך הינו 5,000 ₪ על המעביד להפריש לביטוח פנסיוני עבורך, מדי חודש, סכום של 300 ₪.

חובת פנסיה כעובד/ת חקלאות – מקור הזכות

צו הרחבה בענף החקלאות 2000.

פנסיה חובה – עובדים בענף היהלומים

פנסיה חובה כעובד/ת ענף היהלומים – האם חלה עליך?

כן, אם הנך עובד או מעביד בענף היהלומים.

פנסיה חובה כעובד/ת ענף היהלומים – ממתי הנך זכאי/ת?

מהיום הראשון לעבודה

פנסיה חובה כעובד/ת ענף היהלומים – מהו היקף ההפרשה לו הינך זכאי/ת?

לפחות 20.5% מהם 13.5% על חשבון המעביד, ו- 7% על חשבונך.

כלומר, אם שכרך הינו 5,000 ₪ על המעביד להפריש לביטוח פנסיוני עבורך, מדי חודש, סכום של 675 ₪.

חובתפנסיה כעובד/ת ענף היהלומים – מקור הזכות

צו הרחבה בענף תעשיית יהלומים 2008.

פנסיה חובה – נהגי הובלה

פנסיה חובה כעובד/ת ענף ההובלה – האם חלה עליך?

כן, אם את/ה נהג/ת על רכב משא שמשקלו עולה על 4 טון, העובד/ת במקום עבודה שעיסוקו הובלה. פנסיה חובה כעובד/ת ענף ההובלה – ממתי הנך זכאי/ת? מיום תחילת העבודה. פנסיה חובה כעובד/ת ענף ההובלה – מהו היקף ההפרשה לו הינך זכאי/ת? לפחות 17.5% מהם 12% על חשבון המעביד, ו- 5.5% על חשבונך.כלומר, אם שכרך הינו 5,000 ₪ על המעביד להפריש לביטוח פנסיוני עבורך, מדי חודש, סכום של 600 ₪. חובתפנסיה כעובד/ת ענף ההובלה – מקור הזכות צו ההרחבה בענף ההובלה 2007

ענף הבנייה והעבודות הציבוריות פנסיה

האם חלה עליך?

כן, אם הנך עובד בענף.

פנסיה חובה כעובד/ת ענף הבניה והעבודות הציבוריות – ממתי הנך זכאי/ת?

מיומך הראשון בעבודה. פנסיה חובה כעובד/ת ענף הבניה והעבודות הציבוריות – מהו היקף ההפרשה לו הינך זכאי/ת? לפחות 17.5% מהם 12% על חשבון המעביד, ו- 5.5% על חשבונך.כלומר, אם שכרך הינו 5,000 ₪ על המעביד להפריש לביטוח פנסיוני עבורך, מדי חודש, סכום של 600 ₪. חובתפנסיה כעובד/ת ענף הבניה והעבודות הציבוריות – מקור הזכות צו הרחבה בענף הבנייה והעבודות הציבוריות 1995

פנסיה חובה – עובדי מוסכים

פנסיה חובה כעובד/ת ענף המוסכים – האם חלה עליך?

כן, אם הנך עובד בענף המוסכים.

פנסיה חובה כעובד/ת ענף המוסכים – ממתי הנך זכאי/ת?

מיומך הראשון בעבודה.

פנסיה חובה כעובד/ת ענף המוסכים – מהו היקף ההפרשה לו הינך זכאי/ת?

לפחות 11.5% מהם 6% על חשבון המעביד, ו- 5.5% על חשבונך.

כלומר, אם שכרך הינו 5,000 ₪ על המעביד להפריש לביטוח פנסיוני עבורך, מדי חודש, סכום של 300 ₪.

חובת פנסיה כעובד/ת ענף המוסכים – מקור הזכות

צו הרחבה בענף המוסכים 1995

פנסיה חובה – עובדי ניקיון

פנסיה חובה כעובד/ת ניקיון – האם חלה עליך?

כן, אם הנך עובד/ת ניקיון או תחזוקה בחברה שעיסוקה ניקיון ותחזוקה.

פנסיה חובה כעובד/ת ניקיון – ממתי הנך זכאי/ת?

מיומך הראשון בעבודה.

פנסיה חובה כעובד/ת ניקיון – מהו היקף ההפרשה לו הינך זכאי/ת?

לפחות 14.33% על חשבון המעביד.

כלומר, אם שכרך הינו 5,000 ₪ על המעביד להפריש לביטוח פנסיוני עבורך, מדי חודש, סכום של 716 ₪.

חובתפנסיה כעובד/ת ענף הניקיון – מקור הזכות

צו הרחבה בענף המוסכים 1979

פנסיה חובה – מסחר , יבוא או יצוא 

האם חלה עליך?

כן, אם מתקיימים בך התנאים הבאים – 1. הנך עובד/ת במקום העוסק ביבוא, יצוא או מסחר בסיטונות. 2. העיסוק של מקום העבודה הינו באחד מ- 240 ענפים שמפורטים בצו. 3. מקום העבודה מצוי באזור תל אביב והמרכז, עד נתניה כולל

ממתי הנך זכאי/ת?

מיומך הראשון בעבודה.

מהו היקף ההפרשה לו הינך זכאי/ת?

לפחות 5% על חשבון המעביד לתגמולים. לפיצויים ההפרשה היא בהתאם לצו ההרחבה החל על כלל המשק, דהיינו בשנת 2010 – 2.5%. חלקך הינו 5%.

כלומר, אם שכרך הינו 5,000 ₪ על המעביד להפריש לביטוח פנסיוני עבורך, במהלך שנת 2010 מדי חודש, סכום של 375 ₪.

מקור הזכות

צו הרחבה בענפי בענפי היבוא, היצוא והמסחר בסיטונות משנת 1984


לראש העמוד