עבודה בחגים ודמי חג

עובדים זכאים להעדר מעבודתם בימי חג ולקבל תשלום.

בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951, דינו של יום חג כדין יום המנוחה השבועי.

על כן, למעט מעבידים אשר קיבלו היתר מפורש ממשרד העבודה (כיום התמ"ת) להעסיק עובדים בימי חג, הרי העסקה כאמור אסורה.

לגבי יהודים– מועדי החג הינם מועדי ישראל הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, שהם: שני ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות ויום העצמאות.

ולגבי מי שאינו יהודי - מועדי ישראל או חגי עדתו, הכל לפי בחירת העובד.

תוכן עניינים הסתר/הצג

  • שעות העבודה בערבי חג
  • שעות העבודה וןהשכר בחול המועד
  • ימי גשר

שאלות ותשובות

האם עובד זכאי לתשלום עבור ימי חג, בהם אין הוא עובד?

אם קיים במקום העבודה הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או נוהג, הרי יש לבחון את הוראותיהם.

מעבר לכך, הרי על כלל העובדים במשק חלות הוראות צו הרחבה, המבחינות בין שני סוגים של עובדים.

עובדים המקבלים משכורת חודשית – ביחס לאלו די בתשלום שכרם הרגיל גם בחודש בו חל החג.

עובדים ששכרם יומי – עובד מסוג זה יהיה זכאי לתשלום בגין יום החג, אם מתקיימים בו שני תנאים – (i) לעובד וותק של 3 חודשי עבודה לפחות (ii) העובד לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני ויום אחרי החג) אלא בהסכמת ההנהלה. יצוין – עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.

אם די לשלם לעובד שנדרש לעבוד ביום חג את שכרו הרגיל?

לא. נזכיר שוב – ככלל העסקה בימי חג אסורה וטעונה היתר.

בכל מקרה ובמנותק מסוגיית ההיתר הרי משעה שדין יום חג כדין יום המנוחה השבועית, הרי עובד המועסק ביום חג זכאי, כמו עובד המועסק בשבת, לתשלום בשיעור 150% משכרו הרגיל.

בהקשר של עובד יומי יש להבחין בין עובד יומי אשר בחר לעבוד ביום חג, ועל כן יהיה זכאי לתשלום בשיעור כאמור של 150% בלבד, לבין עובד יומי שמעבידו חייב אותו לעבוד ביום חג, ואשר יהיה זכאי על כן, בנוסף גם לדמי החגים, דהיינו סה"כ – 250%.

ההיגיון שביסוד הבחנה זו הינו זה לפיו מטרת דמי החגים הינה מתן מנוחה לעובדים בימי החגים מבלי ששכרם יגרע כתוצאה מכך.

תכלית זו תסוכל אם עובד יעדיף על פי בחירתו לעבוד בחגים ולקבל תמורה הן עבור העבודה שעבד בפועל בחגים והן דמי חגים.  

מה דינם של ימי חופשה החלים בזמן החג?

בהתאם לחוק חופשה שנתית, אין לכלול במסגרת ימי החופשה השנתית ימי החג שאין עובדים בה.

מה הן שעות העבודה בערבי חג?

בחוק שעות עבודה ומנוחה נקבע, כי יום עבודה החל בערב יום חג, הינו בן 7 שעות.

דברים אלו תקפים ביחס למקומות עבודה בהם עובדים 6 ימי עבודה בשבוע, 8 שעות בכל יום.

במקומות עבודה בהם חל הסכם הקיבוצי בדבר עבודה ב- 5 ימים בשבוע או צו ההרחבה שהוצא מכוחו, חלה ההוראה הבאה – "בערבי חגי ישראל החלים ביום שהעובד חייב לעבוד בו יהיה יום העבודה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות או יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות. ההנהלה ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור. בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות. במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות".

ושוב, יש לבחון הסכמים החלים באותו מקום עבודה או נוהג הקיים בו.

מה הן שעות העבודה בחול המועד והשכר המשולם בימים אלו?

ימי העבודה החלים בחול המועד הינם ימי עבודה רגילים הן לעניין שעות העבודה והן לעניין תשלום השכר.

כמובן, אם קיימים במקום העבודה הסכם, הסדר קיבוצי או נוהג, הקובעים אחרת, יש לפעול על פיהם.

בכפוף לכללים שנקבעו בדין להוצאת עובדים לחופשה, מעביד יכול להפעיל את סמכותו ולהוציא עובדים לחופשה מרוכזת בחול המועד, על חשבון מכסת החופשה השנתית.

מה דינם של "ימי גשר"?

"ימי גשר" דינם כימי עבודה לכל דבר ועניין, אלא אם נקבע אחרת בהסכם או בהסדר קיבוצי או בנוהג החלים במקום העבודה.

ושוב, מעביד רשאי להוציא עובדים לחופשה על חשבון החופשה השנתית, "ביום הגשר", בכפוף לכללים שנקבעו בדין להוצאת עובדים לחופשה.


לראש העמוד