לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
החזר הוצאות נסיעה
Avatar
jonydov
2 יוני 2012

ככלל, הזכאות להחזר הוצאות נסיעה נובעת מכוח הסכם קיבוצי הסכםקיבוצי כללי שנחתם בין ההסתדרות הכללית ללשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (להלן: "הסכם הקיבוצי"), ואשר הוראותיו הורחבו בצו הרחבה על כלל המשק (להלן: "צו ההרחבה").

יובהר, כי הוראות הסכם הקיבוצי אינן חלות על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו במסגרת הסכמים או הסדרים קיבוציים החלים במקום העבודה הוראות עדיפות בדבר השתתפות בהחזר הוצאות נסיעה.

שאלות ותשובות

מי זכאי להחזר הוצאות נסיעה?

בהתאם להסכם הקיבוצי כל עובד הנזקק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקיו השתתפות עד לסכום התקרה הנקובה.

מהו שיעור החזר הוצאות נסיעה לו זכאי העובד?

הסכום המקסימלי המעודכן לדמי נסיעה הנו סך של 22.60 ₪ לכל יום עבודה (נכנס לתוקף בחודש ינואר 2018).

קודם לכן החזר הוצאות הנסיעה לעבודה וממנה לא על תקרה כספית בסך של 26.4 ש"ח ליום עבודה.

בהתאם להסכם הקיבוצי או לצו ההרחבה הוצאות הנסיעה נקבעות לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי עד לתקרה כספית הנקובה לעיל.

עובד הנזקק לנסיעה ליותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות נסיעה, בגבולות התקרה הכספית כאמור, בעד הנסיעה הנוספת אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני 3תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו.

האם עובד שנעדר מעבודתו זכאי לתשלום דמי נסיעה?

בהתאם לצו ההרחבה ו/או להסכם הקיבוצי עובד שנעדר מסיבה כלשהי, אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור תקופת ההיעדרות.

האם ניתן לכלול בשכר תשלום בגין החזר הוצאות נסיעה?

בהסכמת העובד והמעביד ניתן לכלול במסגרת השכר הכולל החזר הוצאות נסיעה. הסכמה כזו צריכה להיות מפורשת וברורה ועל המעביד הנטל להוכיח את קיומה.

ואולם, במקרה שקיימת הסכמה כאמור יש לעדכן את השכר עם עליית תעריפי הנסיעה.

עוד יובהר, כי אין בהכללת דמי הנסיעה בשכר הכולל כדי לגרוע מזכויות העובד מכוח צו ההרחבה.

האם החזר הוצאות נסיעה הינו בגדר רכיב לתשלום פיצויי פיטורים או חופשה?

החזר הוצאות נסיעה אינו בגדר רכיב שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים או חופשה.

האם העובד יכול לוותר על זכותו לקבל החזר הוצאות נסיעה?

התשובה שלילית  – היות והזכות לקבלת החזר הוצאות נסיעה נובעת מהסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה אין היא ניתנת לוויתור, גם אם העובד הסכים לכך.

האם עובד שמוסע על ידי המעביד שלו זכאי להחזר הוצאות נסיעה?

בהתאם להסכם הקיבוצי ו/או לצו ההרחבה עובד איננו זכאי להחזר הוצאות נסיעה אם הוא מוסע לעבודה על חשבון המעביד או על ידי מי מטעמו.

אם מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה), יהיה הוא זכאי עד למחצית סכום התקרה הנקובה לעיל.

מהי תקופת ההתיישנות לתביעה בגין החזר הוצאות נסיעה?    

ניתן לתבוע מעביד שלא שילם החזר הוצאות נסיעה עד 7 שנים אחורנית, גם אם התנתקו יחסי עבודה בין הצדדים.

יחד עם זאת, על העובד חלה החובה להקים את התשתית העובדתית והראייתית הנדרשת  לצורך קבלת ההחזר. במסגרת זו על העובד להציג את הראיות והמסמכים המעידים על דבר ההוצאה ושיעורה.

האם החזר הוצאות נסיעה הינו רכיב הנושא פיצויי הלנה?

החזר הוצאות נסיעה אינו רכיב הנושא זכות לקבלת פיצויי הלנה, כך שהעובד יכול לתבוע תוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק בלבד. 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני