לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
שכר מינימום
Avatar
jonydov
28 מאי 2012

שאלות ותשובות

מה גובה שכר מינימום?

נכון ליום 23.11.2018

שכר מינימום לחודש עבודה מלא (42 שעות עבודה בשבוע, או  182 שעות לחודש)   שכר מינימום לשעת עבודה  שכר מינימום ליום(6 ימים בשבוע)*  שכר מינימום ליום(5 ימי עבודה בשבוע)
5300 28.49 ש"ח 212 ₪* 244.62 ₪*

 

עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום, שיחושב יחסית לחלקיות משרתו.

תשומת ליבכם מופנית לכך, ששכר המינימום היומי לא יפחת מהשכר שהיה משתלם לאותו עובד אילו חושב על בסיס שכר מינימום לשעה.

אלו רכיב שכר באים בחשבון לעניין חישוב שכר המינימום?

שכר הרגיל ללא תוספות, ובו נכללים: שכר יסוד או משולב,תוספות יוקר, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.

בשכר העבודה לא  יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד.

מי זכאי לשכר מינימום מלא?

שכר מינימום בשיעור האמור מתייחס לעובד שמלאו לו 18 שנים המועסק במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה (מקסימום של 186 שעותבחודש או 43 שעות בשבוע).

ואם אני עובד במשרה חלקית

שכר המינימום לו הינך זכאי יחושב מתוך השיעור האמור יחסית לחלקיות משרתך.

ואם נעדרתי מעבודתי איך יחושב שכר המינימום?

שכר המינימום לו הינך זכאי יחושב מתוך השיעור האמור יחסית למשך היעדרותך, למעט אם ההיעדרות היא במסגרת הסדר הקובע תחליף שכר (כגון דמי מחלה, דמי חופשה, פיצוי בגיןהודעה מוקדמת וכד'), שאזי יחול עליו אותו הסדר.

אם  אני נער ו/או חניך (עד גיל 18) מהו שכר מינימום שאני זכאי לו? 

שכר מינימום לנוער נכון  1.4.2015:

גיל  אחוז משכר מינימום הרגיל הנ"ל  חודש (עד 173 שעות לחודש)   תעריף לשעה
 עד 16 70% ,תגזרו מהשכר הנ"ל לפי האחוזים כאמור תגזרו מהשכר הנ"ל לפי האחוזים כאמור
 עד 17 75%
 עד 18 83%
 חניך (הלומד לפחות יומיים
בשבוע בשיעורי מקצוע
מאושרים לפי חוק החניכות)
60%

בחישוב שכרהמינימום המגיע לך יובאו בחשבון רק שכר היסוד או שכר משולב, וכן תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב.

אתה רשאי להגיש תלונה בנושא למנהל אכיפה בתמ"ת. אי-תשלום שכר מינימום על ידי המעביד מהווה עבירה פלילית שעונשה יכול להגיע למאסר שנה או קנסות כבדים מאד.

על מעסיק כאמור ניתן להטיל גם קנסות מנהלים וכן עיצומים כספיים היכולים להגיע לסך של 35,000 ש"ח, וזאת לפי חוק להגברת האכיפה בדיני עבודה.

מהו שכר המינימום לבעלת יכולת מוגבלת?

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת [בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום (עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)]  נכון ליום  1.4.2015:

שיעור יכולת עבודה ב %           אחוז משכר             המינימום שכר חודשי
19 עד 30                                           30                                1590  ש"ח
30 עד 40                                           40                                2650 ש"ח
40 עד 50                                           50                                2,650 ש"ח
50 עד  60                                          60                                3,180 ש"ח
60 עד 70                                           70                                3,710 ש"ח
70 עד 80                                           80                                4,240 ש"ח

מה עלי לעשות  אם אני לא מקבל שכר מינימום?

פתוחה בפניך הדרך להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולתבוע בנוסף לשכר, תשלום פיצוי הלנה מוגדלים.

בנוסף, הינך רשאי לפנות בתלונה לאגף האכיפה במשרד התמ"ת.

לגבי עובד המועסק באמצעות קבלן כוח אדם – אם נמסרה למעסיק בפועל הודעה בכתב, על כך שקבלן כוח האדם נדרש בכתב לשלם את שכר המינימום ולא עשה כן, והמעסיק בפועל לא שילם גם הוא את השכר תוך 21 יום, צפוי גם המעסיק בפועל לעונש מאסר או לקנס, בגובה מחצית מעונשו שלהמעביד.  

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני