לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הודעה על תנאי ההעסקה
Avatar
jonydov
23 מאי 2012

בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ד-2002, על המעביד למסור לעובד, לא יאוחר מ- 30 ימים מיום תחילת העבודה הודעה בכתב, ובה פירוט תנאי העבודה. אם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, – לא יאוחר משבעה ימים.

כיוון שהחוק נחקק רק בשנת 2002, וחל על עובדים שנקלטו ממועד כניסתו לתוקף ואילך, נקבע בחוק, כי החובה ביחסים לעובדים אשר החלו בעבודה לפני 21.6.2002, נוצרת בתוך 30 ימים מיום שדרש זאת העובד בכתב.

יושם לב – כי כיום אין חובה לחתום עם העובד על הסכם ההעסקה, אבל, יש חובה חוקית למסור לו הודעה על תנאי העסקתו כנ"ל.

שאלות ותשובות

 אלו  פרטים צריכים להיכלל בהודעה?

1) זהות המעביד וזהות העובד;
2) תאריך תחילת העבודה;
3) אם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה, תצוין תקופת העבודה; אם חוזה העבודה הוא לתקופה לא קצובה, יציין זאת המעביד;
4) תיאור עיקרי התפקיד ע\ל העובד;
5) ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;
6) סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר. (אם נקבע שכר העבודה על פ׳ דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו יש לציין רק את דירוג העובד ודרגתו;
7) הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת;
8) אם הוסכם כי חלק מהשכר ישולם בשווה כסף, יצוין הדבר בהודעה, וכן יצוין שיעור התשלום בדרך זו;
9) ציון אורכו של יום העבודה הרגיל בו עובד העובד, או שבוע העבודה הרגיל הו עובד העובד;
10) ציון יום המנוחה השבועי של העובד;
11) סוג תשלומים של המעביד ועל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, ופירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים (אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד);
12) לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז – 1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד, יש לציין גם את שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו.

האם אני זכאי לקבל הודעה גם במקרה של שינוי בתנאי העסקתי?

התשובה חיובית – במידה וחל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שנמסרו לו, בהתאם לאמור לעיל, ימסור המעביד הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על השינוי. אין חובה למסור הודעה על שינוי אם השינוי נובע משינוי בדין, או שהוא עדכון שכר מכוח הדין או מכוח הסכם, או שהשינוי מופיע בתלוש השכר של העובד.

האם ההודעה היא כמו הסכם עבודה?

ההודעה איננה הסכם עבודה, ואין בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. למרות שההודעה אינה הסכם עבודה היא משמשת כאסמכתא בדבר הזכויות המגיעות לעובד.

מה הדין אם מעביד לא מקיים הוראות חוק זה לאור תיקון מספר 4 לחוק?

לבית-הדין לעבודה שיקול דעת לפסוק פיצוי לדוגמא, שאינו תלוי הוכחת נזק ממון, בסכום שלא יעלה על 15,000 ₪, למעביד שלא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על תנאי עבודה או הודעה על שינוי בתנאי עבודה בהתאם להוראות החוק. כן רשאי בית-הדין לעבודה לפסוק, מטעמים מיוחדים שיירשמו, פיצוי בסכום אחר.

במקרה ועובד מצהיר כי המעביד לא מילא אחר הוראות החוק לעניין מתן הודעה לעובד על תנאי עבודתו ו/או מתן הודעה לעובד על שינוי תנאי עבודתו, נטל ההוכחה להוכיח אחרת, מוטל על המעביד.

בנוסף, יהיה בית-הדין רשאי להתחשב בהליכים פלילים שננקטו כלפי המעביד בשל המעשה נושא התובענה האזרחית, לרבות קנס מינהלי שהוטל עליו, בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה.

סקירות פסיקה

חובת הודעה לעובד על שינוי בתנאי העסקתו

נפסק על ידי בית הדין האזורי, כי חובה על מעביד להודיע לעובד על שינוי בתנאי ההעסקה (באותו מקרה שונה נוהל רכישת גמלה). אין די במתן הודעה על שינוי בתנאי ההעסקה בתלוש שכר שכן אין מדובר בפרסום מאיר עיניים. לאור הפרת חובה זאת על ידי הנתבעת, הטיל עליה בית הדין האזורי לעבודה לפצות את התובע בגין הנזק שנגרם לו, בניכוי אשמו התורם בעניין, לאור ההודעה שנמסרה לעובד בתלוש.

עב (ת'א) 8120/05 בן חמו יואל נ' משטרת ישראל-אגף משאבי אנוש, ניתן ביום 4.11.08

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני