דיני עבודה – שבועון המשרד ליום 21 בחודש אוקטובר 2012.

שלום,

כמדי שבוע, סקרנו פסיקה עדכנית בדיני עבודה. שימו לב לפסק דין של הארצי ממנו עולה, כי מתקיימים יחסי עבודה בין בין מכללת רמת גן לבין עו”ד הרצה אצלה, הגם כי במקביל הוא רצה במקומות נוספים וניהל משרד עצמאי לעריכת דין. עם זאת, בהמשך לפסק דין בעניין רפי רופא שניתן לפני כשנה,  נקבע שיש לקזז מהכספים שנפסקו לעובד כספים עודפים שקיבל בשל מעמדו כעצמאי בשל חוסר תום לבו הקיצוני, וזאת לגבי תקופות ההעסקה לגביהן הוכח שיעור השכר המשוער, אשר היה מקבל לו היה נחשב לעובד מלכתחילה.

השבוע העלינו לאתרנו את עיקרי הוראות חוק שכר מינימום ותקנותיו. בהקשר זה שימו לב לפסיקה של בג”צ לפיה עובד זכאי לתשלום לשכר מינימום, גם עבור שעות העבודה העולות על 186 שעות (שעות העבודה הנוספות), ואי תשלום זה מהווה הפרת חוק שכר מינימום על כל המשתמע מכך, לרבות בהיבט של אחריות הפלילית של המעסיק ומנהליו.

כן ניבטת מפסק דין זה החובה של מעביד לנהל פנקס שעות עבודה של העובד, אחרת הדבר ייזקף לחובתו בהגמשת נטלי הראייה בהוכחות שעות עבודה ושעות נוספות, כך שגם רישומיים ידניים של עובד יתקבלו, גם בהליכים פלילים המנוהלים כנגד המעסיק בהקשר של הפרת חוק שכר מינימום וחוק שעות עבודה ומנוחה.

בהקשר זה, ראו פסק דין אחר הקובע, כי אי תשלום שעות נוספות מהווה עבירה נמשכת, כל עוד התשלום לא מוסדר, דבר הטומן בחובו הארכת תקופת ההתיישנות בהליכים פליליים.

נשמח אם תשתפו את חבריכם במידע הנמצא בשבועון  זה, באמצעות כפתורי השיתוף שלמטה.

 חומר שהעלינו לאתרנו בתחום דיני עבודה בשבוע האחרון

שכר מינימום 

שכר מינימום, משכורת מינימוםהעלינו לאתרנו טבלאות בהן ריכוז של עיקרי הוראות חוק שכר מינימום, ובכלל זאת החובה לשלם שכר מינימום, אחריות מנהלים ובעלי שליטה לתשלום שכר מינימום בידי תאגיד והסנקציות הפליליות והמנהליות באשר לאי תשלום שכר זה. כן העלינו לאתרנו טבלאות בהן רכזנו את עיקרי הוראות תקנות שכר מינימיום, ובכלל זאת כל הנוגע לשכר מינימום לחניכים ולנוער, לאנשים עם מוגבלויות, להודעות שיש לפרסם במקום העבודה בנוגע לחוק ועוד.

פסיקה של בית המשפט הגבוה לצדק בתחום דיני עבודה

תשלום שכר מינימום בגין שעות עבודה בשעות נוספות

בית המשפט הגבוה לצדק נמנע מלהתערב בפסיקה של בית הדין הארצי לפיה, עובד זכאי לשכר המינימום לשעה בעד כל שעות עבודתו, גם עבור השעות הרגילות וגם עבור השעות הנוספות, העולות על 186 שעות בחודש. כן נקבע כי רישומיו הידניים של העובד באשר לשעות עבודתו הינם כראייה קבילה להיקף עבודתו.   
  
הגיונם של של דברים, ותכלית חוק שכר מינימום להבטיח קיום מינימאלי לעובד ואת זכותו להתפרנס בכבוד מחייבים את המסקנה, כי עובד זכאי לשכר המינימום לשעה בעד כל שעות עבודתו, גם עבור השעות הרגילות וגם עבור השעות הנוספות, העולות על 186 שעות בחודש.

גמול השעות הנוספות הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה, מתייחס לא לשכר הרגיל אלא לתוספת על השכר הרגיל. השכר הרגיל, על פני הדברים, הינו אותו שכר שלגביו חייב המעביד בתשלום שכר מינימום על פי חוק זה והדברים נכונים לגבי העסקה בימי שבת וחג.

בנוגע להיקף שעות עבודתו של העובד, אין בסיס לטענת המבקש, לפיה כרטיסי העבודה מהווים עדות מפי השמועה ולכן אסור היה לביהד האזורי לעבודה לבסס את הכרעת הדין עליהם מבלי שהובא לעדות מי שערכם. זאת ועוד, המעסיק הוא אשר מחויב, מכוח הדין, לערוך רישום מפורט ומדויק של שעות העבודה המבוצעות על ידי עובדיו. הפרת חובה זו ואי הצגת פנקס שעות עבודה מסודר על ידי מעסיק, מובילה להגמשת נטל הראיה המוטל על העובד, בנוגע להוכחת היקפן המדויק של השעות הנוספות שביצע, ובמקרים מתאימים גם להעברת הנטל אל המעסיק בקשר לכך.

רעפ 4784/12 גדליה מגן נ’מדינת ישראל משרד התמת, ניתן על ידי א’ שהם, ביום 17.1.0.12.

פסיקות של בית הדין הארצי לעבודה בדיני עבודה

יחסי עובד מעביד והשבה

נקבעו יחסי עבודה בין בין מכללת רמת גן לבין עו”ד שהרצה אצלה, הגם כי הוא הרצה במקומות נוספים וניהל משרד עצמאי לעריכת דין. עם זאת, לגבי תקופות ההעסקה, אשר הוסדרו בהסכם העסקה בהם נקבע סעיף גדרון נקבע, כי על המרצה להשיב כספים עודפים שקבל בשל מעמדו כעצמאי לפי השכר החלופי שנקבע שם לו היו יחסי עובד-מעביד בין הצדדים מלכתחילה.

התובע עבד כמרצה במכללת רמת גן, על בסיס הסכמים לתקופות קצובות. בית הדין בחן את סעיפי גדרון” שבהסכמי ההתקשרות עם המשיב, ופסק כי הוכח השכר החלופי שלו כשכיר לגבי התקופות אליהן מתייחסים ארבעת ההסכמים החתומים על ידו. עם זאת, לא הוכח שיעור שכרו החלופי של המשיב בהתייחס ליתר תקופת העבודה. לפיכך נפסק, כי משלא הוכח שיעור שכר חלופי למשיב כשכיר בתום כל אחת משתי תקופות ההעסקה, אין להתערב בקביעת ביהד קמא בדבר שיעור הסכומים שנפסקו למשיב בגין פיצויי פיטורים ופדיון חופשה, שחושבו על יסוד תשלומים שקיבל כעצמאי, ולא על בסיס שכר משוער לו היה נחשב לעובד.

אשר לקיזוז והשבה – בהעדר קביעה בדבר שכר חלופי לגבי מרבית התקופה כלל לא מתעוררת לגביה שאלה בדבר התחשבנות בדיעבד ואפשרות קיזוז. לגבי חלקה של התקופה לגביה הוכח שיעור שכרו החלופי של המשיב, פסק ביהד כי התקיימו התנאים שנקבעו בפסיקה ל-התחשבנות בדיעבד” וקיזוז סכומים ששולמו למשיב ביתר כעצמאי, לעומת השכר שהיה משתלם לו כעובד שכיר בתקופות הרלוונטיות ולכן בית הדין הורה על עריכת התחשבנות בדיעבד ועל קיזוז סכומים ששולמו למשיב ביתר כעצמאי, לעומת שכרו החלופי בהתאם לנקבע בהסכמים החתומים ולתקופות עליהן הם חלים.

עע (ארצי) 14122-07-10 מכללת רמת גן נ’ עוד אורי פרייס, ניתן על ידי רונית רוזנפלד, סיגל דוידוב מוטולה ועפרה ורבנר, ביום 13.9.12.  

פסיקות של בית הדין האזורי לעבודה בתחום דיני עבודה

התיישנות חוק שעות עבודה ומנוחה

 נדחתה בקשה לביטול כתב אישום שהוגש נגד הנאשמים מחמת התיישנות בגין העסקה ביום המנוחה השבועי ללא תשלום גמול שעות נוספות, זאת מן הטעם כי מדובר בעבירה נמשכת כל עוד התשלום לא מוסדר.

העבירה לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה המחייבת תשלום בגין אי תשלום עבור עבודה ביום המנוחה, היא עבירה נמשכת. החובה לשלם שכר בשיעור 150% בגין עבודה במנוחה השבועית איננה פגה בחלוף המועד הקבוע לתשלום כאמור בחוק הגנת השכר. אם המעביד לא שילם את השכר במועד הקבוע בחוק הגנת השכר, הוא לא הופטר מן החובה לשלם גמול עבודה בשבת, והחובה ממשיכה לחול עליו עד להסדרת התשלום.

אמנם יש בעמדה זו קושי תיאורטי מסוים, שהרי לכאורה ניתן יהיה להעמיד את המעביד לדין גם בחלוף שנים רבות ממועד ההעסקה, באופן שיש בו כדי לחתור תחת תכלית דיני ההתיישנות. אלא שבהקשר זה אין כל מקום לחשש במישור הממשי. חזקה על המאשימה כי תשקול את העניין הציבורי בהעמדה לדין אל מול הזכויות העומדות לנאשם, בטרם תגיש כתב אישום במקרה בו חלף פרק זמן ממושך מהמועד בו היה על המעביד לשלם לעובד גמול עבור עבודה בשעות נוספות, ועד למועד הגשת כתב האישום. זאת ועוד, ככל שהמאשימה לא תשכיל לאזן בין האינטרסים השונים הרי שבידי ביהד לקבוע האם בנסיבות העניין השיהוי בהגשת כתב האישום פגם בתשתית הראייתית באופן שמקים ספק סביר ביחס לאשמתו של הנאשם, או כי פגע בהגנתו של הנאשם או שגרם לו עיוות דין בדרך אחרת, באופן שיצדיק הימנעות מהרשעה.

 תפא) 36668-10-12 מדינת ישראל נ’ א.ב שיקום נתניה (1997) בעמ, ניתן על ידי אופירה דגן-טוכמכר, ביום 11.9.12.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

לראש העמוד