דיני עבודה - שבועון המשרד ליום 14 באוקטובר 2012.

שלום,

עם סיום פגרות החגים, שמחים אנו לשלוח לכם את שבועון משרדנו.

במסגרת השבועון תמצאו עדכון בתעריף שכר מינימום, פוסט שהועלה לאחרונה לאתרנו בנושא התקנת מצלמות סמויות במקום העבודה וכן פוסט בו רכזנו את הוראות חוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, לרבות בקשר למהי הטרדה מינית, החובות החלות על המעביד בנוגע למניעת הטרדה מינית במקום העבודה והסנקציות הכרוכות בהפרת חובות אלו.

כן סקרנו פסיקה עדכנית בדיני עבודה. שימו לב לפסיקות של בתי הדין האזוריים לעבודה, אשר מיישמות פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, שניתנה לאחרונה בנושא תובענות ייצוגיות, לפיה במקרים שבהם הוראות הסכם קיבוצי אינן מיושמות בפועל וארגון העובדים אינן פועל לאכיפתן, תחולתו של הסכם קיבוצי על העובד לא תהווה מחסום בפני הגשת תביעה ייצוגית.

נשמח את תשתפו את המידע עם חבריכם באמצעות כפתורי השיתוף שבתתתית דף זה.

פוסטים שהעלינו לאתרנו בתקופה האחרונה

שר התמ”ת הודיע על הגדלה בשכר המינימום

שכר, עליה בשכר, שכר מינימום 2012בהתאם לסמכותו עפ”י חוק שכר המינימום, הודיע שר התמ”ת כי שכר המינימום יגדל לסך 4300 ₪ החל מ- 1 באוקטובר 2012 (במקום סך 4100 ₪). בפוסט זה קיימות טבלאות בהן פירוט שכר המינימום העדכני, לחודש, יום ושעה, לעובדים בוגרים ולנוער.

 

התקנת מצלמות במקום העבודה – הגנת הפרטיות

 עם התפתחותן של טכנולוגיות מעקב, מגיעות אלינו יותר ויותר פניות שעניינן פגיעה בפרטיות העובד והאם התקנת מצלמות אינטרנט או מצלמות אחרות, גלויות וסמויות, במקום העבודה, המאפשרות למעביד לפקח על מקום העבודה, הינה חוקית? במסגרת פוסט שהעלינו לאתרנו ניתן למצוא מענה לסוגיות הללו והמלצותינו בהקשר זה.

החוק למניעת הטרדה מינית – טבלת חוק הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית במקום העבודהבמסגרת פוסט זה ריכזנו בטבלה את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה,  ובכלל זאת בנוגע למהי הטרדה מינית בעבודה, מהי התנכלות, החובות חלות על המעביד למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, הסנקציות המוטלות על אדם המטריד מינית ועל מעביד המפר חובותיו בהתאם לדין ועוד.

סקירות פסיקה של בתי הדין האזוריים בדיני עבודה

חוסר תום לב של מעסיק

מעביד השוכר עובד לעבודה פלונית צריך לגלות מראש לעובד אם ישנם סימני שאלה לגבי מימושה של המשרה. קל וחומר כאשר המשרה מחייבת העתקת מקום מגורים לחול.

באותו עניין חתמה הנתבעת על הסכם עבודה עם התובע לאחר שהטעתה אותו להבין כי עבודתו כמנהל פרויקט בניה ברומניה היא עניין סגור”, דבר שהוביל את התובע להודיע על פרישתו ממקום עבודתו ואת אשתו להודיע על יציאתה לשנת שבתון. בדיעבד, התברר כי העניין לא היה סגור”, וכי באותה עת לא ניתן אישור הדרוש מהבנק לצורך הפרויקט. נקבע שבכך שהנתבעת הסתירה מהתובע פרט מהותי בדבר הצורך באישור הבנק, נהגה הנתבעת בחוסר תום לב כלפי התובע.

נוכח זאת, נפסק כנגד הנתבעת סך של כ- 95,000 ש”ח בגין עגמת נפש, נזקים ממוניים, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

תעא (תא) 10578/08 אגון יעקובוביץ נ’  ט.י.ר.ן הנדסה בעמ, ניתן ביום 2.9.12.  

תובענה ייצוגית

אושרה תובענה ייצוגית כנגד חברת ניקיון בעניין תשלום דמי חגים, תוך שנקבע כי גם אם מקורה של זכות זו הינו בהסכם קיבוצי היוצר כביכול חריג החוסם הגשת תביעה ייצוגית בהתאם לקבוע בחוק תובענות ייצוגיות – לא יחול החריג, מקום  שההסכם עצמו לא מיושם והארגון היציג אינו פועל לאכיפתו.

כן נקבע כי בנסיבות העניין נראה, כי האיזון בין תכליות החוק, האינטרס של מימוש זכויות המגן לחברי הקבוצה וההגינות הדיונית כלפי המשיבה, מוביל למסקנה כי בבוא העת ולאחר שיקבע המקור הנורמטיבי לזכאות לדמי חגים יורה בית הדין כיצד תוכח הזכאות לסעד על ידי חברי הקבוצה.

כן באותו מקרה אישר בית הדין התביעה לתוספת ותק כייצוגית, מבלי שיהיה צורך לבחון לגבי עילה זו את יתר התנאים הקבועים בחוק.

תעא (תא) 6918-09 מיכל בן דוד נ’ אחים עובדיה שירותי ניקיון ושמירה בעמ, ניתן ביום 5.9.12.  

תביעה ייצוגית

אושרה תובענה ייצוגית כנגד חברת ניקיון בשל אי הפקדות לפנסיה וניכויים שלא כדין לקרן רווחה, הגם כי חל על העובד הסכם קיבוצי החוסם כביכול הגשת תביעות ייצוגיות לפי חוק תובענות ייצוגיות.

כן נפסק שעל מנת שיחול הסייג הסטטוטורי בדבר קיומו של הסכם קיבוצי לאישור תובענה ייצוגית, על המעסיק לעמוד בשני תנאים: הזכות הנתבעת צריכה להיות מוסדרת בהסכם קיבוצי, ובנוסף עליו להוכיח שההסכם הקיבוצי הסדיר בפועל את תנאי העבודה. אכיפה בפועל של הזכויות נדרשת על מנת לעמוד בדרישת ההסדרה בפועל”.

בנסיבות העניין הוכח, כי עד למועד הבקשה לאישור תבוענה ייצוגית לא בוצעה על ידי ההסתדרות פעילות קיבוצית כלשהי לבדיקת זכויות עובדי הנתבעת, וכל שביצעה ההסתדרות היה בדיקה פרטנית של מספר מקרים שהופנו אליה. אין מחלוקת שבנתבעת לא קיים ועד עובדים אותו בוחרים עובדיה ואליו הם יכולים לפנות. העובדה שלא קיים ועד עובדים במקום עבודה מסוים מהווה כשלעצמה שיקול כבד משקל בעד אישור תביעה המוגשת על ידי עובד כייצוגית. זאת, מאחר שיכולתם של עובדים לעמוד על זכויותיהם פחותה בהרבה כשאין להם כתובת” נגישה ברורה בדמות ועד עובדים במקום עבודתם אליהם הם יכולים להפנות טרוניות.

כן נפסק כי נדמה שיש בסיס משפטי לטענת התובעת, לפיה נוכח תכליותיו של חוק תובענות ייצוגיות, אין מקום להחיל על תובעים דרישה לפנייה מוקדמת טרם הגשת בקשה לתביעה ייצוגית. משום שהטלת חובת פנייה מראש תבטל הלכה למעשה את ההרתעה מפני הפרה, שכן מעביד שיידע שחובתו של עובד להודיע לו על הגשת תובענה ייצוגית לא יירתע מלקפח את זכויות עובדיו בשל הוראות החוק, שכן תמיד יוכל לסמוך על כך שכאשר יפנה העובד הוא ישלם לו את תביעתו האישית וכך יקנה לעצמו חסינות מפני תובענה ייצוגית.

דמש (תא) 10778-07-11 סאולוב ילנה נ’ קלינור שרותים לישראל בעמ, ניתן ביום 18.9.12.

אפליה מחמת מין

נפסק פיצוי כספי עונשי והוצאות משפט בסך כולל של 70,000 ש”ח כנגד חברת אבטחה, משום שהפלתה אישה לרעה שעה שנמנעה מלשבצה לסיור רכוב ברכב טנדר מחמת מינה היותה אישה.

נקבע עוד שאפליה מחמת מין, הינה תופעה חברתית שלילית שיש לעשות מאמץ על מנת לעקרה מהשורש. איסור האפליה נובע לא רק מהוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אלא גם מעקרון השוויון הכללי שהינו חלק משיטתנו המשפטית ומחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. סעיף 10 לחוק מאפשר לבית הדין לפסוק פיצויים בגין הפרת הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שיראה לו בנסיבות העניין.

תכליתו של הפיצוי מכוח החוק היא בין היתר עונשית והרתעתית. מטרות הפיצוי הן שתיים: פיצוי על נזק ממשי ופיצוי עונשי. מטרתנו בפסיקת פיצויים היא במקרה זה לחנך את המשיבה ואת ציבור המעבידים כולו על מנת להשיג את המטרה הסופית של התנהגות שאינה מפלה כנגד פרטים ואינה ניזונה מסטריאוטיפים. לשם כך על הפיצויים להיות אפקטיביים.

עא (תא) 11989-09 נעה חזי נ’ תום אבטחה בעמ, ניתן על ידי אילן איטח, ביום 5.9.12.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

לראש העמוד