פסיקה של בית הדין הארצי לעבודה

תביעה ייצוגית בנושא זמני הפסקות

קביעה קטגורית לפיה כל זמן הפסקה הקצרה מ-30 דקות, אף אם זו רצונית וממשית, ייחשב כזמן עבודה, אם לא ניתנה במהלך יום העבודה הפסקה בת 30 דקות לפחות מעוררת קושי ולכן לא ניתן לקבוע שקיים סיכוי סביר שהשאלות הללו תוכרענה לטובת הקבוצה ואישור שניתן על ידי בית הדין האזורי לניהול תביעה כתביעה ייצוגית יבוטל.

פיטורים או התפטרות

פיטורים, התפטרותבנסיבות העניין אין לראות בדברים שנאמרו, לפי הנטען, על ידי מנהל במשיבה ("מצידי את יכולה לקחת עכשיו את התיק שלך ולהיות בחופש ולתמיד") כהבעת רצון חד משמעית לניתוק יחסי העבודה, אלא כתגובה, בסערת רגשות טבעית, להחלטת המערערת להמרות הנחיה מפורשת שקיבלה, ולקחת יום חופש.

פיטורים או התפטרות

החלטת החברה כי המשך העסקת המנכ"ל יעשה בכפוף לכך שלא יופיע במשרד, לא ייצג את החברה ולא ישוחח עם עובדי החברה, למעט עם המנכ"ל, וזאת עד לקבלת החלטה אחרת, וכן העדר קבלה החלטה אחרת והותרת המנכ"ל על "בלימה" – מהווים הלכה ולמעשה פיטורים. לחילופין, בנסיבות אלו המנכ"ל זכאי לתשלום פיצויים בדין מפוטר.

תביעה ייצוגית

ככלל, אין מקום לקיים דיון נפרד בבקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה ייצוגית. הן בשל תכליתו והן בשל אופן בחינת תחולתו, טענה בדבר תחולת פרט 10(3) (קיום הסכם קיבוצי במקום העבודה) עשויה במקרים מתאימים להצדיק חריגה מהכלל שלפיו אין לברר בנפרד בקשה לסילוק על הסף של תובענה ייצוגית.

אי מתן הסבר לפיטורי עובד של קבלן נותן שירותים

המדינה חויבה במתן פיצוי כספי משהורתה על הפסקת עבודת עובדת של נותנת שירותים, בלא מתן הסבר בזמן אמת לבקשת העובדת. מעסיק שלא קיזז ההעדר מתן הודעה מוקדמת במן אמת, אינו ראשי לעשות כן בעקבות הגשת תביעה כספית על ידי העובד.

פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה

הטרדה מינית במקום העבודה

שותף בכיר בחברת הבת של המעסיקה, הינו בגדר ״ממונה מטעמו של המעסיק אף אם אינו עובדו״, ובכך הורחבה ההגדרה שבסעיף 7(א) לחוק למניעת הטרדה מינית. נפסק שהמעסיקה תשלם לתובעת פיצוי בגין אי עמידה בהוראות החוק והתקנות החלות עליה כמעסיקה, ובגין טיפול לקוי בתלונתה בדבר הטרדה מינית סך של 35,000 ₪. כן נפסק כי המעסיקה התנכלה לתובעת על רקע תלונתה על מעשי ההטרדה המינית ובגין כך היא חויבה לשלם לתובעת סך של 30,000 ₪


לראש העמוד