אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
דיני עבודה – עדכון המשרד ליום 29.12.19
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
29 דצמבר 2019

פסיקה של בית הדין הארצי

מחיקת ראש עיר מן התביעה »

ביה"ד הורה על מחיקת ראש מועצה מן התביעה, שכן המשיבה לא הצביעה על הוראה בחוק בית הדין לעבודה, המקנה לביה"ד לעבודה סמכות לדון בתביעתה, ואין מקום לצירוף ראש המועצה כבעל דין דרוש.

פיטורין מנהליים לעומת פיטורים מחמת משמעת »

בית הארצי סירב להתערב בהחלטת בית האזורי שלא לתת סעד של השבה לפיטורים, תוך שנדחית טענת העובד כי בעניינו מדובר בפיטורי משמעת שצריכים להיות מוכרעים בבית הדין למשמעת של עובדי רשויות מקומיות.

העדר קיזוז עבודה חלקית כנגד תשלום ש"נ »

לעובד נפסק תשלום ש"נ, תוך שטענת הקיזוז שהעלתה החברה ביחס לימי עבודה חלקיים אשר שילמה בעדם יום עבודה מלא, נדחתה.

 

פיצוי כספי בגין פגיעה בחופש ההתארגנות »

בית הארצי חידד הכללים לקביעת פיצוי כספי בגין בחופש ההתארגנות. עם זאת, לא מצא בית הארצי להתערב בפסיקת הפיצוי שנקבע על ידי בית הדין אזורי לעבודה בסך של 300,000 ₪.

הפרת זכות ההתארגנות »

נקבע פיצוי בסך 779,000 ₪ כנגד נטו מלינדה סחר בע"מ בגין הפרת זכות ההתארגנות.

ביטול הרשעה בגין העסקת עובד זר »

בנסיבות המקרה המיוחדות, נוכח פגמים חמורים שנפלו בהתנהלות המדינה בשלב איסוף הראיות והכניסה הכוחנית לבית המערער, יש להסתפק בענישה ללא הרשעה, כתחליף לביטול מוחלט של כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק.

רציפות זכויות פנסיה »

המשיב זכאי לקבל מהמדינה – מעסיקתו האחרונה – פנסיה בגין פרישתו מחמת מצב רפואי לפי הכללים הנהוגים אצלה, וזאת גם בגין תקופת העבודה בה בוטח במבטחים.

תביעה ייצוגית »

ביה"ד האזורי לא היה מוסמך לערוך תיקונים להסדר פשרה בתובענה הייצוגית שהגישו המערערים נגד המשיבה 1 בלא לקבל לכך את הסכמת הצדדים מראש. עם זאת, אין זה מוצדק לאשר את הסדר הפשרה כפי שנחתם בין הצדדים. בהעדר הסכמה של הצדדים להסדר הפשרה כפי שתוקן על ידי ביה"ד האזורי, אין אישור להסדר הפשרה, והתיק הוחזר לביה"ד האזורי לצורך המשך דיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית.

צו הרחבה בתעשייה חל גם עובדים זרים »

צו ההרחבה "מסגרת לביטוח מקיף בתעשייה" אינו שולל את זכויות העובדים הזרים בתחום הפנסיוני, אלא מפנה לנספח לצו שקובע כי ההסדר יתבצע בין היתר בהתאם לסעיף 1יא(ו)(2) לחוק עובדים זרים לפיו הסכום המועבר בגין העובד הזר לפי החוק לא יפחת מהיקף חיובו של המעסיק לפי ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה החלים בגינו.

המועד בו פורצת מחלה לעניין אובדן כושר עבודה »

בית הדין הורה לקרן לבחון מחדש את השאלה האם מחלת המערער "החלה" לפני הצטרפותו לקרן, תוך יציאה מנקודת המוצא שנקבעה בהלכת אבו נסאר לפיה תחילת המחלה הוא המועד שבו היא החלה לתת את ביטויה במבוטח אפילו טרם אובחנה ככזו, ותוך נימוק מפורט של החלטתה.

חופשה, דמי הבראה, קיזוז הודעה מוקדמת »

בנסיבות בהן לא נמנע מהמשיבה-העובדת לצאת לחופשה בפועל, ושולם לה מדי שנה תשלום בעד חופשה, אין להחיל את הלכת אצ'ילדייב ויש לקזז מהתשלום בעד פדיון חופשה, תשלומים בעד חופשה ששולמו למשיבה במהלך תקופת עבודתה; את דמי ההבראה ששולמו בשנתיים האחרונות לעבודתו של העובד אין לזקוף לשנים קודמות; הנטל להוכיח כי העבודה בחג הייתה מתוך רצון של העובד ולא מתוך כורח מוטל על המעסיק; העובדת חויבה בקיזוז בסך של 20,000 ₪ בגין אי מתן הודעה מוקדמת, בנוסף על הפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת על פי החוק.

קיזוז בעת תביעת לזכויות של עובד וסיום הקשר של קבלן עצמאי »

אין עוד חולק כי המערער עבד במשיבה בסטטוס של "עובד" ולפיכך דן בזכויות המגיעות למערער עקב מעמדו זה, בקובעו כי, הן לפי הגישה ההרתעתית (רפי רופא) והן לפי הגישה החישובית (ענת עמיר), המערער אינו זכאי לזכויות על פי כללי הקיזוז. עם זאת נקבע, שהמערער זכאי לפיצוי לא ממוני בגין נסיבות סיום ההתקשרות עימו בסך של 100,000 ₪. כן נפסק מאחר שהמערער הוא במעמד של עובד יש להחיל עליו בסיום את הכללים הנדרשים ממעסיק כלפי עובדו. כך למשל, ניסיון למצוא תפקיד חלופי ועריכת שימוע

פיטורי אישה בהיריון »

בהתחשב בכך שהמשיבה לא פעלה לקבלת היתר מהממונה בשום שלב, ומשלא הוכח כי סוכם על העסקה לתקופה קצובה של 6 חודשים, הרי שפיטורי המערערת בטלים מעיקרם והיא זכאית לקבל פיצוי מהמשיבה, בגובה 150% מהשכר שהיה מגיע לה אילולא פוטרה בניגוד לחוק, ולא פיצוי בסך של 5,000 ₪, כפי שפסק ביה"ד קמא.

פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה

ביטול הסכם לתשלום פנסיה מוקדמת עקב מעילה באמון »

מעשיו החמורים של הנתבע מקימים לתובעת זכות לבטל את ההסכמה לשלם לנתבע את תשלום מלוא הקצבה לתקופת הפנסיה המוקדמת והן לתקופה ממועד הפרישה. עם זאת, בנסיבות העניין, יש להפחית את הקצבה המשולמת לנתבע לסכום המינימאלי בהתאם לשיעורים הקבועים בסעיף 8 לחוק הגנת השכר.

 

 

 

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני