דחיית תביעה ייצוגית בשל קיומו של ארגון עובדים יציג פעיל

בית הדין הארצי אישר החלטת בית האזורי לסלק על הסף תובענה ייצוגית נגד התעשייה האווירית נוכח העובדה, כי הניכוי מדמי הבראה לגמל בגינו הוגשה התובענה נעשה מכוח הסכם קיבוצי וחל סעיף 10(3) לתוספת לחוק תובענות ייצוגיות, וגם בשים לב שלא הייתה מחלוקת עובדתית בעניין קיומה של מערכת יחסי עבודה קיבוציים נמשכת וענפה בין התעשייה האווירית לבין ההסתדרות כארגון העובדים היציג במקום העבודה במשך עשרות שנים, ועל כך שארגון העובדים פעיל באופן רציף ושוטף לרבות בחתימה על הסכמים קיבוציים בכלל ובתחום הפנסיה בפרט.

בית האזורי דחה על הסף את בקשת האישור בשל התיישנות, העובדה ששלוש בקשות בנושא דומה או זהה נדחו בפסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה ואף בבית המשפט העליון, ומשום שחל סעיף 10(3) לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות.

בית הארצי אישר פסיקת בית הדין האזורי והוסיף כי סעיף 10(3) לתוספת לחוק תובענות ייצוגיות לא יהווה מחסום לאישור בקשה לתובענה ייצוגית, מקום בו ההסכם הקיבוצי הוא "אות מתה "וארגון העובדים "מתפקד אך כ'עלה תאנה' המכסה על אי הגנה בפועל על זכויות העובדים

נוכח העובדה שלא הייתה מחלוקת עובדתית בעניין קיומה של מערכת יחסי עבודה קיבוציים נמשכת וענפה בין המשיבה לבין ההסתדרות כארגון העובדים היציג במקום העבודה במשך עשרות שנים, ועל כך שארגון העובדים פעיל באופן רציף ושוטף לרבות בחתימה על הסכמים קיבוציים בכלל ובתחום הפנסיה בפרט, כאשר הניכוי מושא הבקשה נעשה מכוח הסכם קיבוצי והעברת הכספים שנוכו לקופת גמל הוסדרה אף היא באופן קיבוצי בגין התקופה משנת 1998 ואילך, הרי שבמקרה זה יש נסיבות מובהקות בהן קם המחסום הסטטוטורי לתביעה לפי פרט 10(3) בתוספת השנייה לחוק, גם אם האופן שבו הוסדר הנושא בגין העבר אינו מקובל על המערערים. נציג הציבור הוסיף כי, הימנעות המערערים מלצרף את ההסתדרות כמשיבה לבקשתם, מהווה עילה נוספת לאשר את פסק הדין של בית דין קמא ולדחות את הערעור.

עע (ארצי) 14202-01-18 שלמה שקולניק נ' התעשיה האוירית לישראל בע"מ, ניתן על ידי לאה גליקסמן, סיגל דוידוב מוטולה, רועי פוליאק, נ.צ.: י' דורון, ד' בן חיים; ביום 11.12.18.



סגור לתגובות.

לראש העמוד