לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
גמר חתימה טובה ושנה טובה – עדכון בנוגע לקורונה ובכלל (27.9.20).
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
27 ספטמבר 2020

עידכונים

מגיפת הקורונה

שאלות ותשובות בכל הקשור ליחסי עבודה ואבטלה – לחצו כאן.

פסיקת בג"צ

תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) (תיקון), התשע"ח-2018 »

לא ניתן כיום להורות על פרסומן ברשומות של תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) (תיקון), התשע"ח-2018, שהיו אמורות להחיל על מעסיקים של עובדים זרים בענף החקלאות את החובה להפקיד עבורם כספי פיקדון חודשי.

ביטול תעודת מחלה גורפת לאנשים הנמצאים בבידוד »

עובדים שכירים שחל עליהם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020, שאין להם תסמינים ואף אין הם נושאים את הנגיף, אינם זכאים לדמי מחלה, לפי חוק דמי מחלה. משכך הוכרזה בטלות תעודת המחלה הגורפת שהוצאה על ידי משרד הבריאות לפי הצו האמור החל מיום 30.9.2020.

פסיקת בית הדין הארצי

שעות שהייה ושעות נוספות »

בהיעדר אפשרות להבחין בין שעות השינה לבין שעות הפעילות שבמסגרת שעות כוננות בהן נדרש העובד להישאר במקום העבודה ולעמוד לרשות העבודה, ניתן להקיש מסעיף 26ב לחוק הגנת השכר, בנסיבות של עמימות עובדתית, ונפסק כי מכסת השעות המזכה בגמול שעות נוספות מתוך סך כל שעות הכוננות היא של 60 שעות חודשיות.

התארגנות ראשונית »

אין לעשות שימוש בהלכת פלאפון הפוך מתכליתה, דהיינו שימוש לצורך סיכול ההתארגנות להבדיל מהגנה עליה.

 

 

 

העדר תחולה של חוק שעות עבודה ומנוחה על רכזי ביטחון »

הגברת האכיפה בדיני עבודהחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל רכזי ביטחון שוטף צבאי (רבש"צ) ביישוביהם, בהתאם לחריגים שבסעיפים 30(א)(5)-(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, והם אינם זכאים לגמול מיוחד עבור עבודה בשבתות, חגים, ושעות נוספות.

 

זהות המעסיק »

המבחן לזיהוי המעסיק במצבים של תבנית העסקה מורכבת הוא מבחן האוטנטיות והלגיטימיות ויישומו מביא למסקנה כי ההתקשרות בתבנית העסקה מורכבת במסגרתה התמחה המערער בבית חולים זיו הייתה אותנטית ולגיטימית.

 

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת »

בנסיבות בהן עובד ועובדות נוידו, תוך שימור שכרם, לעבוד ביחידה בה עבדה העובדת ולא הוכח כי הניוד תוך שימור השכר היה בו "משום אפליה מחמת מין" ביחס לעובדת, לא הופר חוק שכר שווה לעובד ולעובדת. כן נקבעו כללים בנוגע לחופשה, פיצויים, הלנת פיצויים, ופסיקת פיצוי בלתי ממוני.

 

פיטורי אישה בהיריון »

קיימת חובה לקבלת היתר לפיטורי עובדת בהיריון גם אם נודע למעסיק על הריונה של העובדת בתקופת ההודעה המוקדמת, שהוארכה לבקשת העובדת. אולם נקבע כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים להסתפק בפיצוי שווה ערך ל-100% מהשכר בתקופה המזכה.

 

הטרדה מינית »

כאשר מדובר במערכת יחסים מוסכמת שנובעת מרצון אמיתי והדדי של הצדדים, הרי שמידית מופרכת טענה לניצול יחסי מרות.

 

 

ניתן להרים מסך ההתאגדות בעמותה »

אמנם חוק העמותות אינו מפנה לסעיפים בחוק החברות העוסקים בהרמת מסך, אך עמותה אינה חסינה מהליך של הרמת מסך. על בימ"ש לבחון את התנהגות חבר העמותה לפי עקרון תום הלב.

 

תקיפת החלטת נציב שירות המדינה »

החלטת נציב שירות המדינה, שביטלה את החלטת ועדת הבוחנים שבחרה במשיב לתפקיד של רופא פיקוח על שירותי בריאות התלמיד בלשכת הבריאות במחוז הצפון,  מן הטעם שהמשיב הינו רופא מומחה בתחום רפואת הילדים, אשר הורשע בהחזקת פרסומים פדופילים ובעבירות של פרסום פרסומי תועבה – אינה חורגת ממתחם הסבירות במידה המצדיקה את ביטולה.

 

יחידת מיקוח »

יש לראות את הרופאים המועסקים ברשת טרם כיחידת מיקוח נפרדת בהיותם קבוצה בעלת אינטרס מיוחד, ביחס למספר העובדים הכלול ביחידת המיקוח במועד ההכרזה על היציגות, וביחס למועד לגביו יש לבחון את היציגות – לא רק במועד ההכרזה המקורי, אלא גם במועד אשרור היציגות.

חובת השימוע חלה גם על משתמש »

נוכח מהותה ותכליתה של זכות הטיעון של העובד, שמולה עומדת חובת עריכת השימוע, יש להטיל גם על המשתמש את החובה לערוך שימוע לעובד קבלן, וזאת טרם קבלת החלטה שיש לה השלכה מהותית על זכויותיו על ידי המשתמש, ובמיוחד החלטה להפסיק את הצבת עובד הקבלן בחצר המשתמש. בגין הפרת זכות השימוע הוטל על המשתמש ועל הקבלן פיצוי כספי בסך של 30,000 ₪.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

גזילת לקוחות וסוד מסחרי »

נפסק סך של 210,000 ש"ח לחובת עובדים שפעלו בחוסר תום לב, במודע ובמכוון לגזילת לקוחות התובעת תוך הפרת חובות האמון המוטלות עליהם ותוך שימוש במידע עסקי בר הגנה של התובעת. כן חיובו הנתבעים בפיצוי בלתי ממוני.

 

בדיקת פוליגרף »

בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה נקבע כי לא ניתן לכפות על עובד שנחשד במעשה פלילי לעבור בדיקת פוליגרף ועצם דרישה זו עלולה לחייב את המעסיק שעשה כן בפיצוי לעובד.

 

 

הפלייה בתנאי ההעסקה במשטרת ישראל »

מצא שהשוטרת הופלתה ביחס לעמיתיה הגברים בכך שלא אושר לה פטור מתפקיד במהלך הלימודים. כן נמצא ששחרור התובעת מהשירות במשטרה נעשה מבלי שהנתבעת הקדימה פנייה לממונה על חוק עבודת נשים, כנדרש בשים לב לעובדה שהייתה בטיפולי פוריות. בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה נפסק לתובעת פיצוי בגין נזק לא ממוני בשיעור 50,000 ₪. בנוסף, נפסק לעובדת פיצוי בגין עגמת נפש בסך של 50,000 ₪, נוכח הפגיעה בזכותה של התובעת לממש את עצמה מבחינה מקצועית.

הפליה מחמת גיל »

משהנתבע ביקש מהתובע מידע לעניין תאריך לידתו, והנתבע לא הרים את הנטל החל עליו לפיו לא הפלה את התובע מחמת גיל, זכאי התובע לתשלום פיצוי כספי בגין הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מטעמי הפליה עקב גילו, אך בנסיבות העניין יש לפסוק פיצוי נמוך בסך של 20,000 ₪ בלבד.

 

ביטול פיטורים עקב דרישה לתשלום שעות נוספות »

בוטלו פיטורי מנהלי סניפים בחברת שירותי שמירה ואבטחה, אשר פוטרו בסמוך לאחר שהעלו בפני מעסיקתם דרישה לתשלום גמול שעות נוספות.

בתי משפט

רשלנות מעסיק »

בית המשפט חייב את חברת חשמל במתן פיצוי כספי לעובד  שנשלח על ידה לצילום חזה תקופתי אבל לא דאגה להעביר אותו לפענוח מומחה תוך זמן סביר.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני