בית

יחסי עבודה עם בעל מניות

קיימת אפשרות שבעל מניות חברה יהא עובד  שלה. בית הדין הארצי חזרה על ההלכה בעע (ארצי) 242-09  ויוריטה בע”מ – יוסף רז (31.5.12).  לפיה יכול ובעל מניות יהא עובד. בפסיקה, נקבעו מספר מבחנים לבחינת השאלה, האם בין בעל מניות (או …...

הרחבת התפטרות בדין מפוטר לחוק עבודת נשים

אין להרחיב סעיף 9 לחוק עבודת נשים למקרים בהם התפטרה העובדת מעבודתה ואף אם לצורכי חוק פיצויי פיטורים נחשבת התפטרותה כדין מפוטר.  לעומת זאת זעת המיעוט, מפי כבוד הנשיאה וירט לבנה, קבעה שיש לעשות הרחבה כאמור. דעת הרוב פסקה כי …...

פיטורין שלא כדין

נפסק כי לאור מספר הפגמים לכאורה שנפלו בהחלטת הפיטורים של המשיבה לפי קביעות ביה”ד האזורי, משקלם, כאשר עסקינן בגוף ציבורי מובהק, ובהתחשב בנזק שעלול להיגרם למשיבה כתוצאה מהפסד מקור פרנסתה יחד עם הקושי המעשי להחזירה למקום העבודה לאחר חלוף זמן, …...
פיטורים, השעייה

סמכות בינלאומית

ביה”ד לעבודה הינו בעל הסמכות הבינלאומית לדון בתובענה שהגיש העובד נגד המערערת כאשר הדין הברזילאי הוא הדין החל על התובענה מכוח כללי ברירת הדין. העובד לא הוכיח את תוכנו של הדין הברזילאי והמערערת תרמה לעמימות שאפפה את סוגית הדין בעל …...

מעסיקים במשותף והרמת מסך

ככל שאין מדובר ב”מעסיק” (ולו במשותף או לצרכים ספציפיים) לא ניתן להטיל עליו אחריות לתשלום זכויות עובדים שאינם שלו (אלא מכוח הוראות החוק להגברת האכיפה שאינן חלות  על נסיבות המקרהן). אף לא קיימת הצדקה אחרת לחיוב המערערת בתשלום זכויות העובדים. …...

ביטול פיטורים

המבקש פוטר עקב מקרה חד-פעמי וייחודי לתקופת הקורונה, לאחר כשלושים שנות עבודה, בלא שנטען על ידי המשיבה כי קדמה לכך התנהלות בעייתית מצד המבקש. נוכח זאת,  ובשים שהמבקש הרים את הנטל להוכיח כי נפלו לכאורה פגמים בהליך סיום העסקתו, בוטלו …...

עדכונים ליום 4.7.20

מאמר בנושא הזכות לחופשה והוצאה חל”ת » במסגרת אתר עולם העבודה הועלו מאמרים שונים בנושא חופשה שנתית ובעניין זה  הזכות לחופשה והוצאת עובדים לחל”ת. יחידת מיקוח » בית הדין הארצי דן בבקשה לסילוק על הסף של בקשת הסתדרות המורים להצהיר …...

חוק שירות המדינה גמלאות

נדחה ערעור המערערת, שהועסקה כמורה במשרד החינוך, על החלטת הממונה על הגמלאות לפיה היא תהא זכאית לקבלת קצבה החל מגיל 67. נפסק כי סעיף 17(3) לחוק שירות המדינה (גמלאות) הנוגע לעובדי הוראה מחייב תקופת שירות בת 20 שנה בפועל לצורך …...

סמכות בית הדין לעבודה ופרשנות הסכם עבודה

ההסכמים שנערכו בין הצדדים לא הפרידו בין מתן ההלוואות לבין יחסי העבודה ואף שזרו את שני הנושאים יחד ואין מדובר בהלוואות מסחריות או במימון עסקי לכן נושא ההלוואות בסמכות בית הדין לעבודה.  כן בית הארצי עמד על כללי פרשנות של …...
about

תשלום שעות נוספות, דמי חגים וגמול מיוחד עבור עבודה בשבת

נפסק שיש לכלול  בשכר הקובע לתשלום שעות נוספת את תוספת משמרות שקיבלו עובדים  סיעודיים. כן נפסק שהתשלום ששולם לעובדים בשיעור של 50% בגין עבודה ביום המנוחה שולם כמול עבור עבודה ביום  מנוחה לא כתוספת משמרות. עוד נפסק כי  יש לעובד …...
לראש העמוד