לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
ביטול פיטורים פסיקה
Avatar
vakrat
20 יולי 2012

אכיפת יחסי עבודה

העלינו לאתרנו סקירות פסיקה מהשנים האחרונות בנושא ביטול פיטורים- -אכיפת יחסי עבודה. שימו לב שדרך המלך במקרה של פיטורים שלא כדין היא מתן סעד של פיצויים, עם זאת, בתי הדין לעבודה לא פעם נותנים סעד של ביטול פיטורים/אכיפת יחסי עבודה, במיוחד כאשר מדובר בפיטורים העומדים בניגוד לחוק או להסכם ומאזן הנוחות נוטה לטובת העובד.

נפסק, כי בית הדין ייתן דעתו על הסעד הראוי להינתן בשים לב לנסיבות המקרה, תוך שתיעשה מלאכת האיזון והמידתיות. בין היתר תבחן מהות הפגם שנפל בהליך הפיטורים וחומרתו; סוג המשרה; השפעת הסעד שיינתן על העובד, על ההקשר התעשייתי והתעסוקתי תוך מתן משקל להיבטים החוקיים והחוקתיים, וכן אם נכון לתקן עוול בעוול, ככל שעוול עשוי להיגרם למי מהצדדים המעורבים בעניין והנוגעים לו. כן תיבחן ההתאמה לצרכי המעסיק תוך התחשבות בשינויים ובהתפתחויות שחלו במקום העבודה, במערך הארגוני ובתפקיד מושא האכיפה. כל זאת, הן בהתייחס לעצם מתן סעד האכיפה והן בנוגע ליישומו.

פסיקה של הארצי ושל העליון –  אכיפת יחסי עבודה/ביטול פיטורים

אכיפת יחסי עובד מעביד/ זכות הטיעון/ הליכי משמעת

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי מתקיים האיזון הראוי בין מכלול האינטרסים הנדרשים לעניין החזרתה של עובדת לתפקידה המקורי במשרד התמ'ת ובמלוא סמכויותיה, לאחר שנמצא, כי נסגר תיק חקירה משטרתי בעבירת גניבה, וכי בית הדין למשמעת ביטל את התובענה כנגד העובדת מחמת התיישנות.

כן נפסק, כי בבוא בית הדין לבחון אם החלטה שניתנה בעניינו של עובד הנה במישור משמעתי או מינהלי, יש לברר מהו מרכז הכובד של ההתנהגות הפסולה המיוחסת לעובד. בחינת 'מרכז הכובד' תעשה לפי מבחן הזיקה. משהסתיים המישור המשמעתי נגד העובדת, וככל שהמדינה סברה כי אין להפקיד בידי העובדת סמכויות אכיפה, היה על המדינה לעשות כן לאחר בחינה והחלטה מחדש במישור המנהלי, זאת, תוך מתן אפשרות לעובדת למצות זכויותיה ובהן זכות הטיעון. כן נקבע, כי שיעור הפיצוי שנפסק לעובדת בגין עגמת נפש מגלם את האיזון הראוי בין מכלול השיקולים הנדרשים לעניין, בהיותו נמנה על המקרים הקיצוניים בחומרתם המצדיקים פסיקת פיצויים בגין עגמת נפש, נוכח התנהלות המדינה.

עע(ארצי) 419/07 מדינת ישראל – משרד המסחר והתעשייה נ' יעל חן, ניתן על ידי בית הדין הארצי (רבינוביץ, נ' ארד, ר' רוזנפלד), ביום 03.11.2008.

ביטול פיטורים והשבת העובד לעבודה

בית הארצי התערב בהחלטת בית הדין האזורי לעבודה והורה על השבת העובד לעבודה וביטול פיטוריו, וזאת, בין היתר, לאור מאזן הנוחות שנטה לטובת העובד. הנזק שנגרם לעובד עקב פיטוריו גבוה, בייחוד נוכח מצבו הבריאותי. מאידך, הנזק שעלול להיגרם למעבידה עקב השבת העובד לעבודה קטן, בשים לב שמדובר בעובד מנוסה שתיפקד היטב.

נוסף על כך, עומדת לחובת המעבידה סירוב הממונה לאפשר לעובד הפסקה קצרה לנטילת תרופה; הפרה לכאורה של ההסכם הקיבוצי; סמיכות זמנים בין סירוב העובד לחתום על טופס לפיטורים והפגמים האפשריים בהליך השימוע. אמנם הסעד המקובל במקרים כאלה הוא תשלום שכר עד להכרעת בית הדין האזורי. אולם, לאור ההתנהגות החריגה, לכאורה, של המעבידה, יש הצדקה ליתן סעד של השבה לעבודה.

עע (ארצי) 531/08 ויטלי גיטליץ נ' איסכור שירותי פלדות בע'מ, ניתן ביום 17.11.08.

ביטול פיטורים של עובד אשר היה פעיל בהתארגנות עובדים

בוטלו פיטוריו של עובד אשר היה פעיל בהתארגנות עובדים, משום שהמעסיקה לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה להראות, כי פיטוריו נעשו משיקולים ענייניים וללא קשר לפעילותו בהתארגנות עובדי החברה.

באותו עניין נמצא שטענות המעסיקה בעניין כשלים בתפקודו של העובד עלו רק לאחר שהחל בפעילות לארגון עובדי החברה. נפסק, כי די בכך כדי להוות ראשית ראיה המעבירה את נטל השכנוע אל החברה להראות שפיטורי העובד לא היו בקשר לפעילותו לארגון עובדי החברה. אף הכוונה לפטר את העובד ימים ספורים לפני כנס העובדים הכללי בו נבחר העובד ליו"ר ועד פעולה, נזקפה לחובת החברה. בית הדין ציין כי את פיטורי העובד יש לשקול גם על רקע השפעת הפיטור ים על חופש ההתארגנות של עובדי החברה, על רקע טענות נציגי ההסתדרות בדבר מהלכים שנקטה לכאורה החברה לסיכול ההתארגנות, ועל רקע טענות החברה בעניין התנהגות בלתי הולמת של נציגי ההסתדרות במהלך ההתארגנות.

עסק (ארצי) 24/10 הוט טלקום בע'מ נ' הסתדרות העובדים הלאומית, ניתן על ידי מותב בראשות ע' רבינוביץ, ביום 16.03.2010.

סעד של אכיפת יחסי עבודה

מבלי להתערב בהכרעת בית הדין הארצי לעבודה, סקר בית המשפט העליון את התמורות שחלו בשנים האחרונות בישום הסעד של אכיפת יחסי עבודה – מ"הגישה המסורתית" אשר שללה קיומו של סעד זה, לגישה הרואה בסעד של פיצויים כ"דרך המלך" ואולם מכירה בכך שבנסיבות מתאימות אכיפה והשבה לעבודה הן הסעד הראוי.

בג"צ 4485/08 רבקה אלישע נ' אוניברסיטת תל אביב, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופטת ארבל, ביום 5.10.2009.

פסיקה של בית הדין האזורי בנושא אכיפת יחסי עבודה ביטול פיטורים

אי-אכיפת יחסי עבודה על עובדת

נדחתה בקשה של אינטל לאכוף על עובדת למלא התחייבותה לעבודה לתקופה קצובה בת 12 חודשים, למרות הפרת התחייבות העובדת, העדר ניקיון כפיה, וחרף שמאזן הנוחות פעל לטובת אינטל, וזאת מאחר שסעד האכיפה נוגד מושכלות ראשונים של זכויות אדם כבן חורין וכבעל בחירה חופשית.

סע (ב"ש) 14501-12-11 אינטל אלקטרוניקה בע"מ נ' אלכסנדרה מרסון, ניתן על ידי השופטת יעל אנגלברג שהם, ביום 21.12.11.

אכיפת יחסי עבודה

משהגיע בית הדין למסקנה כי פיטוריו של עובד נעשו שלא כדין, נדרש בית הדין לבחון את הסעד הראוי להינתן, תוך שהוא נותן דעתו על ההלכות הכלליות בדבר אכיפתם של יחסי עבודה, בשים לב, בין היתר, לחוק החוזים (תרופות).

נפסק, כי בית הדין ייתן דעתו על הסעד הראוי להינתן בשים לב לנסיבות המקרה, תוך שתיעשה מלאכת האיזון והמידתיות. בין היתר תבחן מהות הפגם שנפל בהליך הפיטורים וחומרתו; סוג המשרה; השפעת הסעד שיינתן על העובד, על ההקשר התעשייתי והתעסוקתי תוך מתן משקל להיבטים החוקיים והחוקתיים, וכן אם נכון לתקן עוול בעוול, ככל שעוול עשוי להיגרם למי מהצדדים המעורבים בעניין והנוגעים לו. כן תיבחן ההתאמה לצרכי המעסיק תוך התחשבות בשינויים ובהתפתחויות שחלו במקום העבודה, במערך הארגוני ובתפקיד מושא האכיפה. כל זאת, הן בהתייחס לעצם מתן סעד האכיפה והן בנוגע ליישומו.

מאחר שהוכח, כי קיים קושי בשיבוץ התובע לעבודה, ספק אם היה ניתן סעד של אכיפה, גם אם היה מוכח כי נפלו פגמים בהליך פיטורי התובע, ודבר זה לא הוכח. טענות התובע, כי פוטר בשרירות ובשל שיקולים זרים נדחו. כן נקבע כי בית הדין אינו ממהר להתערב בהחלטות מנהליות ולשנותן, כל עוד הן מצויות במתחם הסבירות. החלטה זו של הנתבעת אינה חורגת ממתחם הסבירות, או לוקה בחוסר סבירות קיצוני.

עב (י-ם) 2361/05 יעקב אברמזון נ' מדינת ישראל – משרד החינוך,ניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (על ידי מותב בראשות השופטת דיתה פרוז'ינין) ביום 28.10.2008.

ביטול פיטורים של עובד עיריית פתח תקוה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, קיבל בקשה לסעד זמני שהגיש משרדנו בשם עובד עיריית פתח תקווה, והורה על השבתו לעבודה, בטענה שהפיטורים נעשו שלא בסמכות.

פקודת העיריות קובעת, כי פיטורים של עובד עירייה מטעמים משמעתיים יכולים להיעשות רק על פי פסק דין של בית הדין למשמעת לעובדי רשויות מקומיות. במקרה זה טענה העירייה, כי הפיטורים לא נעשו מחמת משמעת אלא בשל אי התאמה וחוסר תפקוד מקצועי. בית הדין קיבל את טענותינו לפיהן, מן הפן המקצועי לא היתה בעיה עם תפקודו של העובד, וכי הלכה למעשה טענות העירייה כנגדו היו משמעתיות. לאור זאת קיבל בית הדין את טענתנו, כי עניין משמעתי יש לברר במסגרת ההליכים הרלוונטיים וליתן לעובד יומו כך שיוכל לטעון טענותיו בנדון ולהתגונן במסגרת הליך מתאים.

ס"ע (ת"א) 24728-05-10 משה שלום נ' עירית פתח תקווה, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופטת עציון ביום 17.6.2010.

ביטול פיטורים במקרה פיטורים עקב התארגנות עובדים

פעילות קיבוצית של עובדי קבלן לקליטתם הישירה על ידי המשתמש בעבודתם כל עוד נעשית במידתיות ובתום לב והגינות כלפי המעסיק, היא פעילות לגיטימית שפיטורים בגינה אינם לגיטימיים, במיוחד כאשר לכך נוספה פעולה לשיפור תנאי ההעסקה. לפיכך, התובעת פוטרה מחמת פעילות ארגונית לגיטימית ובנסיבות יש להורות על ביטול הפיטורים.

האמור לעיל מתחייב הן מכוח סעיף 33י' לחוק יישוב סכסוכי עבודה, הן מכוח הפסיקה ומהגנה על הזכות החוקתית להתארגנות, והן מכוח חובת תום הלב החלה על החברה. אף כי הצלחת התובעת בפעילותה לקליטה ישירה במשען עלולה לגרום נזק כלכלי ממשי לחברה, אין בכך הצדקה למנוע ממנה לפעול לשיפור מתכונת העסקתה או לפטרה. הכל בכפוף לשמירת חובות תום הלב, ההגינות והמידתיות מצד התובעת, כאשר לא הוכח כי הפרה אותן. לאור האמור, נפל פגם חמור בפיטורי התובעת. לכך יש להוסיף את הפגמים שנפלו בהליך השימוע ובהם הסתרת סיבת הפיטורים האמיתית. בנסיבות אלה, ונוכח חשיבות הזכות לחופש התארגנות יש להורות על ביטול הפיטורים. זאת אף שהחברה הנה חברה פרטית, היא מקום עבודה קטן יחסית וכי בין התובעת לממונה הישירה עליה יש יחסים אישיים עכורים. שלילת סעד האכיפה עלולה להיות השלכה רוחבית קשה על הזכות לחופש התארגנות ועל מוכנותם של עובדים להתארגן.

סע (ת"א) 48326-11-11 יעל דרור נ' שניר אפיקי ניהול בע"מ, ניתן על ידי סיגל דוידוב מוטולה 25.3.12.

אי אכיפת יחסי עבודה גם במקרה של פיטורים בשל חשיפת שחיתות

נדחה בקשה לסעד זמני להשבת עובד לעבודה, על אף שהוכח כי פיטוריו נעשו על רקע היותו חושף שחיתות ושלא נערך שימוע כדין, וזאת לאור מערכת היחסים העכורה בין העובד למעביד, והעדר אופק משותף של יחסי עבודה תקינים.

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין) מעגן סעד של החזרה לעבודה כאחת התרופות המקובלות במקרה הנכנס לגדרו, ואולם לעניין זה על בית הדין גם לשקול את השפעת מתן הסעד על יחסי העבודה. נפסק, כי בנסיבות המקרה, למרות שברמה העקרונית אכן יש מקום להחזיר את העובד לעבודתו, הרי לאור מערכת היחסים העכורה והטעונה שהוכחה, ברור, כי אין אופק משותף של יחסי עבודה תקינים או כל אפשרות לשיתוף פעולה בין העובד למעביד, ועל כן, על בסיס ההלכה כי בית-הדין לא יכפה על מעביד להעסיק עובד שהוא אינו רוצה בו נדחתה הבקשה.

תעא (י-ם) 3886/09 ראול פסקל נ' קופ"ח מאוחדת, ניתן על ידי מותב בראשות שרה שדיאור, ביום 28.12.10.

אי אכיפת יחסי עבודה בעניין עובד של רשות מקומית

חוקת העבודה ממשיכה לחול על העובד הבכיר, מקום שהסכם הבכירים אשר נחתם עמו, לא אושר בהתאם להוראות החוקה. בהליך הפיטורים היה פסול ואולם משעה שהעובד נקלט במכרז פגום, אין להורות על אכיפת יחסי עובד מעביד אלא על פיצוי בגובה 9 משכורות.

בפני בית הדין נידונה בקשה לביטול פיטורים של מנהל אגף איכות הסביבה ושיפור פני העיר בעיריית באר שבע. העירייה טענה, כי הפיטורים נעשו מסיבות מוצדקות ואילו העובד טען, כי הסיבה להם היא היותו איש אמונו של ראש העיר הקודם. תחילה דחה בית הדין את טענת העירייה, כי חוקת העבודה לעובדי רשויות מקומיות אינה חלה על העובד. נפסק, כי לצורך השלמת חתימה תקפה על הסכם בכירים אשר מחריג את תחולת החוקה, נדרש, בהתאם להוראות החוקה, הליך של אישור ההסכם על ידי מרכז השלטון המקומי וההסתדרות. משעה שלא הוצג אישור כאמור ביחס להסכם העובד, הרי חוקת העבודה חלה עליו. אשר להליך הפיטורים מצא בו בית הדין פגמים מהותיים. בכלל זה נפסק, כי לא היה די "בשמיעת" העובד בכתב אלא היה מקום לאפשר לו לטעון טיעוניו גם בעל פה. משמדובר בקבלת החלטה העשויה להשפיע על עתידו התעסוקתי של אדם (ובמקרים רבים על עתידו בכלל), מן הראוי הוא כי הגורם המחליט יקצה לאותו עובד זמן לשמוע את עמדתו. פגם אחר בהליך השימוע נמצא בכך שבוועדת הפיטורים של העובד היו מעורבים ונוכחים בעלי תפקידים רבים אשר לא אמורים היו להיות חברים בה. בית הדין ראה גם בכך פגם מהותי אשר פוסל את ההליך כולו. פגם חמור נמצאו גם בהעדר פרוטוקול של וועדת הפיטורים. יחד עם זאת בית הדין מצא, כי העובד נקלט לעירייה מלכתחילה באופן שאינו תקין וללא מכרז פומבי כנדרש. בנסיבות אלו זכייתו במכרז פנימי בתפקיד של ראש אגף – פגומה. הגם שנמצא, כי העלאת טענה זו על ידי העירייה נגועה בחוסר תום לב, החליט בית הדין שאין הוא יכול להנציח את מצב הדברים ולא הורה על השבה לעבודה אלא על פיצוי כספי בגובה 9 משכורות.

סע' (ב"ש) 12047-02-10 יצחק הלמן נ' עיריית באר שבע, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופטת יעל אנגלברג, ביום 16.03.2010.

ביטול פיטורים של עובד שפעל להתארגנות של עובדים

בוטלו פיטורי עובד שהיה פעיל בניסיון התארגנות של עובדים, וזאת על אף שהיו טענות כנגד התנהלותו עוד קודם לניסיון ההתארגנות, לאור מרכזיותו בניסיון ההתארגנות וסמיכות הזמנים בין הפיטורים לבין הליכי ההתארגנות.

סק (ת'א) 591/09 הסתדרות העובדים הלאומית נ' הוט טלקום בע'מ, ניתן על ידי מותב בראשות שמואל טננבוים, ביום 27.01.2010.

אכיפת יחסי עבודה – משרת אמון

חרף פגמים חמורים בהליך הפיטורים החליט בית הדין שלא להורות על מתן סעד זמני של השבה לעבודה, נוכח היות תפקידה של העובדת המבקשת, תפקיד של משרת אמון.

ב.ש.א. (י-ם) 1525/09 שירי להב נ' מ"י, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופט אברהמי, ביום 18.9.09.

אכיפת יחסי עבודה על רקע צמצום משרה פסול על רקע השתייכות ארגונית

נאסר בצו זמני צמצום היקף משרתו של עובד, וזאת על רקע פעילותו בארגון עובדים. על המעביד הנטל להוכיח, כי הפגיעה בעובד אינו על רקע פעילותו הארגונית.

ב.ש.א (חי') 18456/09 הסתדרות העובדים הכללית החדשה-מרחב משולש צפוני וועד עובדי העמותה נ' עמותת אלאנואר לקידום מעמד האישה, ניתן על ידי כב' השופטת אילת שומרוני ברנשטיין, ביום 30.08.2009.

אי אכיפת יחסי עבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את תביעת התובע להשבתו לעבודה בנתבעת, לאחר שקבע כי התובע זכה לעריכת שימוע הוגן וכדין על ידי גורם מוסמך בנתבעת, באופן שריפא את הפגם אשר נפל בעריכת השימוע הראשון, וכל זאת כאשר נמצא, כי התובע פוטר משיקולים ענייניים בלבד.

עב (ת"א) 2508/07 כהן אברהם נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, ניתן על ידי מותב בראשות אהובה עציון, ביום 2

 

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני