בוררות בדיני עבודה

הצדדים להסכם קיבוצי במשיבה היו רשאים למסור מחלוקת על פרשנות הוראות הסכמים קיבוציים בנושא העסקת המערערים, עובדים בחוזים אישיים, לבוררות; ההכרעה הקיבוצית, בין בפסק דין שניתן בהליך קיבוצי ובין בפסק בוררות, היא בגדר מעשה בית דין המחייב ומזכה את העובד כפרט; נוכח האמור, פסק בוררות שדן בשאלת מעמדם של המערערים כעובדים קבועים במשיבה לפי ההסכמים הקיבוציים החלים בה, מהווה חסם לתביעתם כי העסקתם בהסכמים אישיים נוגדת את ההסכמים הקיבוציים.

ביה"ד דן בטענת העובדים לפיה לא ניתן היה למסור להכרעת הבורר את שאלת מעמדם כעובדים קבועים לפי הוראות ההסכמים הקיבוציים, כיוון שזכויות העובד מכוח הסכם קיבוצי הן זכויות קוגנטיות שאינן ניתנות לוויתור, ולכן אין תוקף להסכם הבוררות על פי סעיף 3 לחוק הבוררות, ודחה טענה זו.

צוין כי משמעות טענה זו היא קיומה של עילה לביטול פסק הבוררות על פי סעיף 24(1) לחוק הבוררות, וטענה זו מנוגדת להסכמת העובדים שלפיה הם אינם עומדים על הטענה כי פסק הבוררות בטל.

בנוסף, הצדדים להליך הבוררות היו החברה וההסתדרות, דהיינו ארגון העובדים, ולא החברה והעובדים כפרטים. שאלת תחולתו של ההסכם הקיבוצי היא עניין הנתון להסכמת הצדדים להסכם הקיבוצי.

נוכח האמור, משהתגלעה מחלוקת בין החברה להסתדרות על פרשנות הוראות ההסכמים הקיבוציים השונים בנושא העסקת עובדים בחוזים אישיים, היו רשאים הצדדים להסכם הקיבוצי למסור מחלוקת זו לבוררות. משכך, במישור היחסים שבין החברה להסתדרות אין מדובר בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים, ולפיכך אין תחולה לסעיף 3 לחוק הבוררות.

משהייתה מחלוקת של ממש על האפשרות להעסיק את העובדים בהסכמים אישיים אין מדובר במצב שבו ארגון העובדים מסכים או מעביר לבוררות זכות מוקנית של העובד לפי הוראות ההסכם הקיבוצי שאינה שנויה במחלוקת, אלא הועברה להכרעת הבורר המחלוקת שהיה בה ממש על פרשנות ההסכם הקיבוצי.

אשר למשמעות של פסק הבוררות בהליך קיבוצי על העובד כפרט, הרי שהלכה היא כי ההכרעה הקיבוצית בין בפסק דין שניתן בהליך קיבוצי ובין בפסק בוררות היא בגדר מעשה בית דין המחייב ומזכה את העובד כפרט.

רישום פסק הבוררות אינו תנאי הכרחי לתוקפו המחייב והמזכה של פסק הבוררות כלפי העובדים.

מסקנה משפטית זו עולה בקנה אחד גם עם שיקולי מדיניות ראויה, שכן מתן אפשרות למעסיק, לארגון העובדים או לעובד כפרט להתנער מתוקפה המחייב של הכרעה קיבוצית, חותרת תחת יסודות יחסי העבודה הקיבוציים.

העקרונות האמורים באו לביטוי גם בפרק יישוב חילוקי הדעות בהסכם הקיבוצי הבסיסי.

יחד עם זאת, רצוי שהצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים יפעלו להקניית פומביות להכרעות פרשניות בנוגע ההסכם הקיבוצי שנתקבלו במסגרת הליך בוררות. לסיכום, פסק הבוררות מהווה חסם לתביעת העובדים כי העסקתם בהסכמים אישיים נוגדת את הוראות ההסכמים הקיבוציים.

עע (ארצי) 29769-10-18 גל אוזר ואח' נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ ניתן על ידי לאה גליקסמן, חני אופק גנדלר, ורדה וירט ליבנה, נ.צ.: י' רון, ע' ליפשיץ; ביום 12.5.19.סגור לתגובות.

לראש העמוד