אי תשלום משכורת מזכה העובד להתפטר בדין מפוטר

החלטת העובד שלא להמשיך בעבודתו כל עוד לא ישולם שכרו, הינה התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים. משהמשיב התפטר בדין מפוטר ובנסיבות בהן דרש את משכורתו וסורב, אין הוא חייב במתן הודעה מוקדמת.

ביה"ד קמא קבע כי המשיב נסע לחו"ל לתקופה ארוכה מבלי שקיבל את אישור המערערים לכך ואין מקום להתערב בקביעה זו. עוד קבע ביה"ד קמא כי במעשי המשיב לא הייתה כוונה להתפטר וכי כוונתו הייתה לשוב לעבודתו לאחר שובו מחו"ל. כמו כן נקבע כי ניכוי מלוא שכרו של המשיב נעשה בניגוד לדין. ביה"ד קמא קבע כי עם שובו מחו"ל, דרש המשיב לקבל את שכר חודש העבודה האחרון. משנתקל בסירוב מצד המערער, עזב את עבודתו. לפיכך יש לראות בהחלטת המשיב שלא להמשיך בעבודתו כל עוד לא ישולם שכרו, כהתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים לפי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים. אף קביעות אלו של ביה"ד קמא מקובלות.

תשלום שכר לעובד, כמו גם תשלום כל הזכויות הנלוות המגיעות לו, הוא לב ליבו של חוזה העבודה. ויודגש, לא מדובר בעיכוב שכר בלבד, אלא בסירוב מצד המערערים לשלם למשיב את שכרו בטענה שהשכר נוכה כדין. משסירבו המערערים לשלם למשיב את שכרו נכנס המשיב לסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים.
סעיף זה משרטט שתי עילות המזכות עובד מתפטר בפיצויי פיטורים: הרעה מוחשית בתנאי עבודה; נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו. בענייננו מתקיימות שתי העילות גם יחד.

סירוב לשלם לעובד את שכרו מהווה הן הרעה מוחשית בתנאי עבודתו והן נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו. לפיכך, בצדק נקבע כי יש לראות את התפטרות המשיב כהתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים.

אמנם לא ניתן להקל ראש בעבירת המשמעת שביצע המשיב שנסע לחו"ל לתקופה ממושכת ללא אישור, ויתכן שאם היו המערערים מפטרים את המשיב על פי דין, יתכן והיה באפשרותם לשלול או להפחית את פיצויי הפיטורים המגיעים לו בשל התנהגותו.

ואולם, משלא נהגו המערערים לפי הדין, ניכו את שכרו של המשיב במלואו בניגוד לדין וסירבו לשלם לו את שכרו עם שובו, אין להם להלין אלא על עצמם.

טענת המערערים שהיה על המשיב לתת להם הודעה מוקדמת טרם התפטרותו על מנת שיוכלו לתקן את הפגם ולשלם את שכרו, נדחתה. משטענו המערערים שהמשיב לא הסכים לחזור לעבודתו קודם שישולם שכרו, הרי שבעת שדרש את שכרו ניתנה להם ההזדמנות לתקן את התנהלותם ולשלם לו את השכר כך שקיבלו התראה ברורה על אי נכונותו להמשיך לעבוד אם לא ישולם שכרו, ומשסירבו, אין להם להלין אלא על עצמם.

משנפסק כי המשיב התפטר בדין מפוטר ובנסיבות בהן דרש את משכורתו וסורב, אין הוא חייב במתן הודעה מוקדמת. לא ניתן לצפות מעובד ששכרו לא שולם לו להמשיך בעבודתו חרף הסירוב לשלם לו את שכרו.

עע (ארצי) 60336-05-17 סוכנות נהורה א.ד. בע"מ נ' עמי אמריק שרייבר ניתן על ידי סיגל דוידוב, חני אופק, מיכאל שפיצר, נ.צ.: י' לוינזון, א' פלד; ביום 11.4.19.סגור לתגובות.

לראש העמוד