אי מתן הסבר לפיטורי עובד של קבלן נותן שירותים

המדינה חויב במתן פיצוי כספי משהורתה על הפסקת עבודת עובדת של נותנת שירותים, בלא מתן הסבר בזמן אמת לבקשת העובדת. מעסיק שלא קיזז ההעדר מתן הודעה מוקדמת במן אמת, אינו ראשי לעשות כן בעקבות הגשת תביעה כספית על ידי העובד.

לאור הקביעה העובדתית של ביה”ד קמא שלפיה המדינה לא נתנה בזמן אמת הסבר לבקשתה להפסקת הצבת המערערת אצלה, יש להגדיל את הפיצוי שאותו חויבה המדינה לשלם למערערת ולפסוק סכום נוסף של 20,000 ₪.

אשר לקיזוז חלף הודעה מוקדמת מהכספים שנפסקו למערערת, נוכח העובדה כי במועד סיום עבודתה של המערערת החליטה עמישב לוותר על ניכוי חלף הודעה מוקדמת, לא היה מקום לקבל את טענתה כי נוכח הגשת התביעה יש לקזז את חלף ההודעה המוקדמת ועליה לשלמם למערערת.

עע (ארצי) 71801-09-16 חירות גטה נ’ ע.מי.ש.ב. שרותים בע”מ ניתן על ידי לאה גליקסמן, סיגל דוידוב מוטולה, אילן איטח, נ.צ.: נ’ מאיר, ד’ קמפלר; ביום 21.1.19.Comments are closed.

לראש העמוד