אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
אישר תביעה ייצוגית
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
18 יולי 2020

שוויה הניכר של התובענה וגודלה הקטן של הקבוצה אינם שיקולים המחייבים בהכרח דחיית הבקשה לאישור התובענה, אך הם מהווים נסיבה רלוונטית אותה יש לשקול יחד עם שאר השיקולים בעת שקילת בקשה לאישור תובענה ייצוגית.

התייחסות המערער לעילה הקיזוז (קיזוז קצבת נכות מהגמלה) בגינה מעוניין המערער לאשר תובענה ייצוגית הייתה דלה בסיכומיו, דלות המעוררת קושי בהיבט מידת התאמתו לייצג את הקבוצה בעילה זו. שנית, יש קושי בשילוב בין גודל הקבוצה (כ-15 איש בלבד) לבין סכום התביעה האישית (סכום הקיזוז מערכי הפדיון ששולמו למנוח היה 87,627 ₪).

משילוב זה עולה השאלה האם בנתונים אלה, ובשים לב למכלול נסיבות העניין, ניהול התובענה כייצוגית הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. המחוקק נמנע בכוונת מכוון מלקבוע מדדים כמותיים מינימליים לגודלה של הקבוצה או מכסימליים לסכום התביעה האישי, והותיר מרחב גמישות ושיקול דעת שיפוטי. מכאן כי שוויה הניכר של התובענה וגודלה הקטן של הקבוצה אינם שיקולים המחייבים בהכרח דחיית הבקשה לאישור התובענה, אך הם מהווים נסיבה רלוונטית אותה יש לשקול יחד עם שאר השיקולים בעת שקילת בקשה לאישור תובענה ייצוגית.

במקרה זה, קבוצה המונה 15 חברים היא מצומצמת מאד. לכך יש להוסיף כי סכום תביעה אישי גבוה מקים הנחה לכאורית כי התמריץ האישי בהגשת תביעה אישית גדול. משכך, מתן הכוח לאדם לתבוע בשם חברי הקבוצה, ולחייבם במעשה בית דין, חרף קיום תמריץ לכאורה להגשת תביעה אישית מצריך רגישות מיוחדת מבחינת האיזון עם האינטרסים של חברי הקבוצה הפוטנציאליים.

אשר לשאלה אם מתקיימת ביחס לעילת הקיזוז הדרישה בדבר אפשרות סבירה שהמחלוקת תוכרע לטובת הקבוצה, כבר נפסק כי מבחן הסתברותי זה אינו מחמיר, והוא נועד למנוע בירור רוב התביעה כבר בשלב אישור התובענה כייצוגית, מאחר והוא חורג מהאיזון שקבע המחוקק, ועל כן הוא אינו ראוי.

במקרה זה, בנוגע לעילת הקיזוז, יש פנים לכאן ולכאן בשני היבטים: ספק אם מבוטח ששולמו לו קצבאות נכות בסמוך לפני בקשתו למשוך את הכספים הצבורים בקרן זכאי הן לערכי הפדיון המלאים והן לכספים ששולמו לו בגין קצבת הנכות; השני – מישור התחולה בזמן, דהיינו גם אם תתקבל פרשנות המערער לתקנון הקרן, יהיה על ביה"ד להידרש לשאלה האם להחילה רטרואקטיבית או ממועד הפסיקה ואילך. נוכח שיקולים אלה לא הובאה הצדקה להתערב בתוצאת פסק הדין קמא, אשר שוכנע כי בנסיבות המקרה אין מקום לאפשר ניהול התובענה כייצוגית על בסיס הבקשה שהוגשה.

עע (ארצי) 34972-07-18 אמיר ברוט נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ,  ניתן על ידי לאה גליקסמן, סיגל דוידוב מוטולה, רועי פוליאק, ביום  2.7.2020.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני