לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
אישור תביעה ייצוגית
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
16 ינואר 2021

בית הדין הארצי אישר תביעה ייצוגית בעילת אי תשלום פנסיה על רכיבי דמי חופשה, דמי חגים, דמי מילואים, שעות עבודה בשבת (לא כולל גמול מיוחד) וכן דמי חגים. כן אושרה כתביעה ייצוגית עילה דמי חגים עבור עובדים שעבדו בחגים ולא קיבלו תשלום מלא וכן עבור עובדים שלא עבדו בחגים ולא קיבלו דמי חגים. בית הדין הארצי התווה כללים בנוגע לנטלי הוכחה במסגרת האישור ובאשר לשאלה מתי מורכבות העילה והחישובים יביאו לשלילת ההכרעה במסגרת הליך ייצוגי.

אשר לעילת ההפקדות הפנסיוניות – נפסק שלא עלה בידי המשיבה להוכיח, ולו לכאורה, את טענתה שלפיה הכשלים שנפלו בתלושי השכר של המערערים הם בגדר טעויות נקודתיות שאינן מצביעות על התנהלות שיטתית. צוין כי במצב שבו מעסיק מבקש להפריך את טענות העובד-התובע הייצוגי (שהציג ראיות לכאוריות להפרה שאינה נקודתית) והוא עושה זאת באמצעות הצגת ראיות דלות ביותר, כך יורד, במסגרת בחינת בקשת האישור, רף ההוכחה הנדרש מהמבקש-התובע הייצוגי, ולהיפך. רף ההוכחה אינו מוחלט, אלא נקבע לפי מכלול הראיות שהגישו הצדדים לבקשה ובשים לב לפערי המידע שביניהם, ודאי מקום שבו מדובר במעסיק הפועל באמצעות סניפים רבים הפזורים ברחבי הארץ. במקרה זה נוכח טיבם הכמותי והאיכותי של תלושי השכר שהציגה המשיבה לא עלה בידה להרים את הנטל להראות כי הכשלים בתלושי השכר של המערערים אינם מצביעים על התנהלות שיטתית. בנסיבות אלה ואף שהמערערים נמנעו מלהגיש תלושי שכר של עובדים נוספים מסניף הדיוטי פרי שהיו ברשותם, יש לומר כי רף ההוכחה שהיה על המערערים להרים במסגרת הדיונית של בקשת האישור לא היה גבוה במיוחד ועלה בידם להרימו, לרבות ביחס לתנאי הקבוע בסעיף 8(א)(1) לחוק.

אשר לתנאי הקבוע בסעיף 8(א)(2) לחוק שעניינו הדרך היעילה וההוגנת, הרי שההבדלים בין עובדי המשיבה, הגם שיחייבו בירור פרטני בשאלת הסעד הכספי שיינתן לכל אחד, אינם חורגים מהבדלים מובְנים בין עובדים במקום עבודה, ולא נמצא שבירור זה עשוי למנוע מההליך הייצוגי להיות הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.

להיפך – מתלושי השכר עולה כי מבנה השכר של העובדים דומה; אשר לייצוג וניהול בדרך הולמת ובתום לב, כנדרש בסעיפים 8(א)(3) ו-(4) לחוק, עלה בידי המערערים להרים את הנטל להוכחת קבוצה ולא נדרש מהם להציג מידע נוסף לגבי עובדים בסניפים אחרים. מידע זה מצוי בידי המשיבה ונוכח פער המידע בין הצדדים והימצאות הנתונים הללו בידי המשיבה, לא נדרש מתובע ייצוגי להציגו בבקשה לאישור.

אשר לסעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות שעניינו הדרך היעילה וההוגנת, אף שעשוי להידרש בעילת דמי החגים, אם השאלה המשפטית המקדמית תוכרע לטובת המערערים בירור עובדתי פרטני, נראה כי הדבר לא יהיה כרוך בגביית ראיות אלא יוכל להתבסס על נתונים קיימים שניתן לאתרם ולרכזם בקלות יחסית. וגם אם יעלה צורך בבירור פרטני, רשאי ביה"ד ליתן הוראות לשם קיומו בדרך שיראה לנכון, בשים לב להוראות סעיף 20 לחוק ולרוח הפסיקה. קרי, אין מדובר בבירור פרטני המצדיק את דחיית בקשת האישור מטעם זה בלבד. לפיכך, הוכח באופן לכאורי, במידת ההוכחה הנדרשת בשלב הבקשה לאישור, שתובענה ייצוגית בעילת דמי החגים היא הדרך היעילה וההוגנת להכריע בה. בנוסף, התקיימו התנאים הנוגעים לייצוג וניהול בדרך הולמת ובתום לב לפי סעיפים 8(א)(3) ו-(4) לחוק. לסיכום, בקשת האישור בכל הנוגע לעילת דמי החגים עומדת, במידת ההוכחה הנדרשת בשלב הבקשה לאישור, בכל תנאי סעיף 8(א) לחוק, וזאת ביחס לכלל עובדי המשיבה בשבע השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור אשר השלימו לפחות 3 חודשי עבודה אצלה, למעט עובדי המשיבה שהועסקו או המועסקים כעובדים חודשיים.

אשר לעילת דמי החגים  נמצא לכאורה שחברי הקבוצה שובצו לעבודה שלא פי שיקול דעת הבלעדית.  לפיכך, ועל בסיס עניין איל"ן, עבור עבודתם בפועל בימי החג על המשיבה לשלם גמול עבודה ביום חג בשיעור שלא יפחת מ-150% ולפי היקף העבודה בפועל, בנוסף לדמי החגים (לפי היקף משרתם).  כן נמצא לכאורה שחברי הקבוצה לא קיבלו דמי חגים בימים בהם לא עבדו.

אשר לסעיף 8(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות שעניינו הדרך היעילה וההוגנת, אף שעשוי להידרש בעילת דמי החגים, אם השאלה המשפטית המקדמית תוכרע לטובת המערערים בירור עובדתי פרטני, נראה כי הדבר לא יהיה כרוך בגביית עדויות אלא יוכל להתבסס על נתונים קיימים שניתן לאתרם ולרכזם בקלות יחסית. וגם אם יעלה צורך בבירור פרטני, רשאי ביה"ד ליתן הוראות לשם קיומו בדרך שיראה לנכון, בשים לב להוראות סעיף 20 לחוק ולרוח הפסיקה. קרי, אין מדובר בבירור פרטני המצדיק את דחיית בקשת האישור מטעם זה בלבד. לפיכך, הוכח באופן לכאורי, במידת ההוכחה הנדרשת בשלב הבקשה לאישור, שתובענה ייצוגית בעילת דמי החגים היא הדרך היעילה וההוגנת להכריע בה.

עע (ארצי) 33793-12-16 עתליה אביגל נ' באג מולטיסיסטם בע"מ ניתן על ידי אילן איטח, רועי פוליאק, חני אופק-גנדלר, נ.צ.: ח' שחר, ע' ליפשיץ; ביום 6.12.20.  

 

 

 

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות




      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני