אישור תביעה ייצוגית בגין גביית דמי ניהול

אושרה תביעה ייצוגית נגד חברת הראל פנסיה וגמל בע”מ בגין דמי ניהול נגבו בקרן פנסיה כללית.

הקרנות גובות דמי ניהול בשיעורים שונים עד לגובה דמי הניהול המקסימאליים כפי שנקבעו על-ידי הממונה על שוק ההון.

קרנות הפנסיה החדשות נחלקות ככלל לשני סוגים: מקיפות, וכלליות. אחד ההבדלים בין סוגי הקרנות הוא כי ההפקדות הסטטוטורית בקרן מקיפה מוגבלות בתקרה הקבועה בתקנה 19(ב1) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), כאשר ככלל, כשחוצות הפקדות העובד את התקרה הסטטוטורית, מועברות ההפקדות בגינו לקרן פנסיה כללית.

למרות תקרת דמי הניהול הקבועה בדין, בפועל דמי הניהול הנגבים על ידי החברות המנהלות נמוכים פעמים רבות מתקרת דמי הניהול. הן מחוקק המשנה והן המאסדר הגבילו את יכולתן של החברות המנהלות להעלות דמי ניהול, וקבעו כי יכולת זו כפופה להתקיימות תנאים מקדימים מסוימים.

למבקש לא עומדת עילת תביעה בגין הפרת חובה חקוקה, שכן הרגולציה לא קבעה את גובה דמי הניהול שייגבו ממנו בקרן הכללית, ולכן אין לומר שהמשיבה הפרה הוראות דין כלשהו בכך שגבתה ממנו את הסך שגבתה. המבקש אף לא הוכיח נזק.

מאידך, קיימת אפשרות סבירה שבתום הדיון, ייקבע שבכך שהמשיבה גבתה מהמבקש את דמי הניהול המקסימאליים בקרן הכללית היא התעשרה שלא כדין על חשבונו. כן קיימת אפשרות סבירה שנקבע כי בהתנהלותה הפרה המשיבה את חובתה לקיים את החוזה בין הצדדים בתום לב. נוכח המסקנה שקיימת אפשרות סבירה שעומדת למבקש עילת תביעה אישית, נבחנו גם התנאים הנוספים לאישור תובענה כייצוגית ונקבע כי אלה מתקיימים.

מנגד נקבע שהתקיים התנאי להעלאה בדיעבד של דמי הניהול כפי שזה נקבע בחוזר דמי הניהול, שהוא הפסקת הפקדות המעסיק ועילת התביעה ברכיב זה נדחתה.

תצ (ת”א) 24218-12-16 תמיר לוי נ’ הראל פנסיה וגמל בע”מ, ניתן על ידי דורי ספיבק, ביום 30.4.19.Comments are closed.

לראש העמוד