אושר הסכם פשרה בקסטרו בעניין תובענה ייצוגית

ביה"ד אישר הסכם פשרה מתוקן, בתובענה ייצוגית שהגישו המבקשות כנגד המשיבות בגין זכויות סוציאליות שונות, שנתן לו תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית, בקובעו כי ההסכם ראוי, הוגן וסביר.

עסקינן בבקשת הצדדים לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית. הרקע הינו טענת המבקשות כי המשיבות, בעלות רשת חנויות אופנה, הפרו את זכויותיהם הסוציאליות של עובדי הרשת בכך שלא שילמו רכיבים לשכר הקובע לפנסיה לפי צו ההרחבה לפנסיית חובה, לא הכלילו עמלות מכירה בשכר הקובע לחופשה ודמי מחלה ולא שילמו בעבור זמני נסיעה חורגים בימי מנוחה.

קיימות בענייננו שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה ובנסיבות העניין, סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת ביותר להכרעה במחלוקת. בשים לב למנגנון הפיצוי שנקבע, יש תועלת באישור ההסכם המוצע, כך שעובדים רבים יקבלו לידיהם פיצוי אשר לא היה מגיע לידיהם ללא נקיטת ההליך דנן.

אשר לגמול לתובעות המייצגות ולבא כוחן, הוסכם כי הנתבעות ישלמו לב"כ התובעות סכום בלתי מותנה בסך 60,000 ₪, בנוסף לתשלום בסך 15% מתוך הסכום אשר בגינו בוצעו העברות בנקאיות או שיקים שהוצאו לעובדים (בערכי ברוטו). קרי, מתוך סכום הפיצוי אשר יינתן בפועל לחברי הקבוצה.
הסכומים עליהם הוסכם בין הצדדים הם סבירים ומידתיים בהתחשב בסיכונים ובסיכויי התביעה, בהליכים שננקטו עוד טרם השגת הסכם הפשרה, והתרומה של ההליך לשיפור זכויותיהם של עובדי הנתבעת.

נוגע למנגנון התשלום, הסכום שנקבע בהסכם הפשרה שישולם ללא התניה בגביית הכספים וחלוקתם לעובדים חברי הקבוצה, נראה סביר, והוא בא לפצות את התובעות המייצגות ואת בא כוחן על העבודה וההוצאות שהוצאו במסגרת ההליכים בתיק ועוד לפניו, בשלב של משא ומתן בין הצדדים.

רוב שכ"ט שהוסכם כתשלום לב"כ המייצג ישולם לאחר התשלום לעובדים (15% מהסכום שישולם, בערכי ברוטו, בצירוף מע"מ כחוק). כך, שקיים תמריץ ראוי על מנת שב"כ המייצג יסיים את מלאכתו ושעובדים שהם חברי הקבוצה יקבלו את הכספים המגיעים להם.

הסכום הנקוב בהסכם הפשרה והמנגנון שנקבע לתשלום עונה לדרישות החוק, כאשר לא קיימת חובה שכל הסכום יהיה מותנה במימוש פסק הדין ובהשלמת ביצועו. לסיכום, הבקשה לאישור הסכם פשרה מאושרת וניתן להסכם הפשרה המתוקן תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית.

תצ (ת"א) 1864-05-17 עינב חלבי נ' קסטרו שיווק 1985 בע"מ ניתן על ידי עידית איצקוביץ, נ.צ.: א' דיאמנט, ז' זלמן אקשטין; ביום 13.3.19.סגור לתגובות.

לראש העמוד